PROGRAM ANS (4)

ansil

 

 

Proč je pro ČR nezbytné vystoupit z NATO a jaké jsou varianty

Vladimíra Vítová
5. 3. 2017
Do NATO jsme v roce 1999 nevstupovali na základě referenda, a proto není nutné na základě referenda vystoupit. Existují minimálně dva způsoby okamžitého ukončení našeho členství v NATO. Veškerá současná agenda NATO je tedy v naprostém rozporu se zakládající smlouvou NATO. Je v rozporu s cíli a zásadami Charty OSN. Je v rozporu s principy vztahů mezi státy zakládajícího dokumentu Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a je v rozporu i s naší Ústavou. 

Propletenec vojensko-politických vztahů v rámci EU, kdy se jedná o evropské, severoatlantické a bilaterální smlouvy, které kodifikují vojenské akce jako prostředek politiky, ničí právní jasnost, politickou transparentnost a příslušnost jednotlivých států k určitému smluvně - právnímu celku. Tento trend je navíc posílen často nejasnou formulací smluvních textů, které připouští rozdílně účelové interpretace. Smluvní chaos je s největší pravděpodobností záměrný. A tento chaos vojenské a bezpečnostní politiky EU a NATO doplňují navíc mnohé bilaterální smlouvy. 
Alternativou k NATO je Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Jedná se o největší regionální bezpečnostní platformu na světě, která zahrnuje 57 států. OBSE bylo koncipováno jako hlavní instrument včasného varování, prevence konfliktů a post-konfliktní obnovy. Všechny účastnické státy mají stejný status. Komplexní přístup OBSE k bezpečnosti se zaměřuje na široké spektrum témat, jako jsou kontrola zbrojení, budování opatření na posilování důvěry, řešení dlouhodobých konfliktů, policejní aktivity, kontrola hranic, boj proti terorismu atd. 
Do NATO jsme v roce 1999 nevstupovali na základě referenda, a proto není nutné na základě referenda vystoupit. Existují minimálně dva způsoby de facto okamžitého ukončení našeho členství v NATO. 
První způsob je skryt v článku 13 Smlouvy s NATO: 
"Po uplynutí dvaceti let platnosti smlouvy může kterákoli strana přestat být stranou po uplynutí jednoho roku od podání oznámení o výpovědi vládě Spojených států amerických, která uvědomí vlády ostatních stran o uložení tohoto oznámení o výpovědi." 
ZDE: http://www.sagit.cz/info/sb99066 
Druhý způsob tkví ve faktickém zpochybnění samotné smlouvy, protože absolutně nejsou dodržovány ZÁKLADNÍ principy NATO. NATO nejedná v souladu s Ústavou České republiky, s Chartou OSN ani nedodržuje principy vztahů mezi státy, které vyplývají ze Zakládajícího dokumentu Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a dokonce nerespektuje ani Zakládající smlouvu NATO. 
V článku 1 zakládající smlouvy NATO je stanoveno: 
„Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoliv způsobem neslučitelným s cíli OSN.“ 
ZDE: http://www.natoaktual.cz/na_zpravy.aspx?y=na_summit/washingtonskasmlouva.htm 
Česká republika je členem OSN, a proto je zavázána postupovat v souladu s Chartou OSN. V ní jsou stanoveny tyto cíle: 
1. Udržovat mezinárodní mír a bezpečnost 
2. Rozvíjet mezi národy přátelské vztahy 
3. Uskutečňovat mezinárodní součinnost 
K zásadám, kterými jsou členské státy OSN povinny se řídit, patří: 
Respektovat svrchovanou rovnost států.
Řešit mezinárodní spory pokojnými prostředky.
Vystříhat se hrozby silou nebo použití síly. 
ZDE: http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/charta-organizace-spojenych-narodu-a-statut-mezinarodniho-soudniho-dvora.pdf 
Principy vztahů Zakládajícího dokumentu Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě jsou založeny na cílech a zásadách OSN. 
ZDE: http://www.osce.org/helsinki-final-act 
Veškerá současná agenda NATO je v naprostém rozporu se zakládající smlouvou NATO. Je v rozporu s cíli a zásadami Charty OSN. Je v rozporu s principy vztahů mezi státy zakládajícího dokumentu Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a je v rozporu s naší Ústavou. 
Jaký je vztah EU a NATO a proč je nezbytné z NATO vystoupit? 
Lisabonská smlouva obsahuje tzv. klauzuli solidarity a potvrzuje obranu evropských zájmů‘ (Hlava V). Koncepčně se tento program odrazil v institucionálním propojení bezpečnostní a zahraniční politiky EU v jednom „super úřadě“ (Čl. 27; 3; aktuálně C. Ashtonová). V tomto duchu se nesou i jednotlivé body příslušných kapitol smlouvy. Články 42-44 o zahraniční a bezpečnostní politice unie omezují národní suverenitu. Připouští také – podobně jako NATO – vojenské operace mimo vlastní teritorium (Čl. 42; 1-5) a umožňují akční propojení s NATO, aniž by ho blíže definovaly (Čl. 42; 2, 7). Evropská obranná agentura vymezuje zároveň evropskou vojenskou a obrannou politiku (tamtéž, 3). Lisabonská smlouva hovoří o zahraničních vojenských ‚humanitárních a záchranných‘ misích. Ba dokonce o těch, které by měly konfliktům zabránit (vojenská profylaxe neboli preventivní válka popř. vojenské obsazení dotyčné země), nebo o misích ‚prosazujících mír‘, o ‚stabilizačních opatřeních‘ (Čl. 43; 1). 
Zásadní problém, kterému politické reprezentace a fanoušci Evropské unie fakticky nevěnují žádnou pozornost, je babylonský propletenec vojensko-politických vztahů v rámci západního společenství. Jedná se o evropské, severoatlantické a bilaterální smlouvy, které na jedné straně stále zřetelněji opouštějí půdu Spojených národů a kodifikují vojenské akce jako prostředek politiky, na straně druhé smazávají právní jasnost, politickou transparentnost a příslušnost jednotlivých států k určitému smluvně-právnímu celku. Tento trend je navíc posílen často nejasnou formulací smluvních textů, které připouští rozdílně účelové interpretace. 
Co z toho plyne? EU je militaristické politicko-hospodářské uskupení, bez transparence, faktické občanské participace, podléhající přebujenému lobbyismu, postrádající demokratické kontrolní mechanizmy i principy právního státu. 
A NATO? Smluvní – a s největší pravděpodobností záměrný – chaos vojenské a bezpečnostní politiky EU a NATO doplňují navíc mnohé bilaterální smlouvy." 
Podrobnosti ZDE: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Vladimira-Leva-Petr-Schnur-Teze-o-charakteru-Severoatlantickeho-paktu-a-Evropske-unie-320153 
Jaká je alternativa k NATO? 
Alternativou je Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Jedná se o mezinárodní bezpečnostní organizaci, ve kterou se v roce 1995 transformovala Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě již z roku 1975. Jedná se o největší regionální bezpečnostní platformu na světě, která zahrnuje 57 účastnických států (včetně České republiky) z Evropy, Střední Asie a Severní Ameriky. OBSE bylo koncipováno jako hlavní instrument včasného varování, prevence konfliktů, krizového managementu a post-konfliktní obnovy. Všechny účastnické státy mají stejný status a rozhodnutí jsou přijímána na principu konsensu. Komplexní přístup OBSE k bezpečnosti se zaměřuje na široké spektrum témat, jako jsou kontrola zbrojení, budování opatření na posilování důvěry, řešení dlouhodobých konfliktů, policejní aktivity, kontrola hranic, boj proti terorismu atd. Jinými slovy to znamená, že alternativa k NATO reálně existuje již 41 let! 
Podrobnosti ZDE: http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/bezpecnostni_politika/obse/index.html 

… a přidáváme text petice, který vzešel ze sjezdu KSM na sklonku roku 2016 (RSP)

ZA VYSTOUPENÍ ČESKÉ REPUBIKY Z NATO

Komunistický svaz mládeže jako aktivní součást antiimperialistického hnutí bojuje proti politice imperialistických agresí, okupací, vraždění a vykořisťování páchané zejména Spojenými státy americkými, Evropskou unií a jí vedoucími státy. I z těchto důvodů vede zápas za vystoupení České republiky z krvavého Severoatlantického paktu NATO.

NATO je největší válečnou mašinérií na světě. Od svého založení v r. 1949, kdy vzniklo jako vojenský nástroj imperialismu proti Sovětskému svazu a dalším evropským socialistickým zemím, bylo a nadále zůstává útočným organismem. Se svou novou militaristickou doktrínou se po r. 1999 stalo světovým „šerifem“ imperialistických zájmů. Bylo a je spojeno s krvavými režimy a diktaturami, s reakčními silami a juntami. Aktivně se podílelo na rozbití Jugoslávie, na 78 dní trvajícím barbarském „humanitárním“ bombardování Srbska, na svrhávání režimů cestou „barevných revolucí“, na okupaci Afghánistánu a na agresi proti Libyi.

Bezpečnostní politika Evropské unie je od jejího vytvoření úzce s NATO provázána. Tato skutečnost je zakotvena především v dohodách Evropské unie a NATO Berlín Plus z roku 2002 a také ve schválené strategii Evropské rady Bezpečná Evropa v lepším světě z roku 2003. Z těchto důvodů je nezbytné spojit zápas proti NATO s bojem proti Evropské unii a požadavek na vystoupení naší země s NATO se snahou o vystoupení i z Evropské unie.

Nebezpečí nových velkých válečných konfliktů je více než akutní. Dlouhodobě rostou světové výdaje na zbrojení, přičemž samotné Spojené státy americké, které se na světových výdajích podílejí asi 40 %, vydávají na vojenství více než v době korejské či vietnamské války. Celkové roční světové náklady na zbrojení se pohybují okolo 1,75 bilionu dolarů a jsou tak vyšší, než v posledních fázích studené války. Státy NATO dávají na zbrojení dohromady většinu, zhruba bilion dolarů ročně. Zbrojení se postupně přesouvá i do kosmu. Toto nesmyslné plýtvání lidskými i surovinovými zdroji nejen zvyšuje nebezpečí globální katastrofy s nedozírnými následky, ale též ukazuje na obrovskou sílu parazitního vojensko-průmyslového komplexu, militarismu a imperialismu obecně.

Komunistický svaz mládeže požaduje ukončení jakékoli politické, logistické, propagandistické a ekonomické podpory politice válek a okupací představované NATO. Komunistický svaz mládeže bojuje za likvidaci vojenských základen Spojených států amerických, Evropské unie a NATO v Evropě a ve světě a požaduje okamžité stažení všech příslušníků ozbrojených sil České republiky ze zahraničních imperialistických vojenských tažení. Komunistický svaz mládeže usiluje o využití mnohamiliardových finančních prostředků nikoli pro podporu kriminálních vojenských aktivit ale ve prospěch lidu naší země v oblasti školství, zdravotnictví, bytové výstavby, sociálního zabezpečení apod. Komunistický svaz mládeže se plně staví za požadavek na vystoupení České republiky z NATO.

12. sjezd Komunistického svazu mládeže, z. s.

3. prosince 2016 v Brně

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473