HOLANY - 80 LET!

V posledním převzatém rozhovoru s J. Skálou padla zmínka o jeho účasti v Holanech 28. 8. 2018. Připomeňme tedy našim sledovatelům, o co se jedná:

80 LET OD SLAVNOSTI V HOLANECH

Vzpomínáme-li v tomto roce 80. výročí pro Československou republiku tragických událostí, měli bychom si připomenout také smutným koncům předcházející Slavnost sbratření národů v Holanech. Ta se konala v době bezprostředního ohrožení celistvosti republiky 28. srpna 1938. Slavnost byla svolána k příležitosti položení základního kamene dětské ozdravovny dělnického družstva Včela. Na slavnost byly zajištěny zvláštní vlaky a autobusy. Většina účastníků se sešla v České Lípě na hřišti v sousedství dnešní průmyslové školy a obchodní akademie a odtud šla průvodem do Holan. Po trase se přidávali další účastníci. Slavnost v Holanech měla bohatý kulturní program, ve kterém vystoupily české i německé spolky. Počet účastníků se odhadoval na 30 tisíc, z toho byla nejméně čtvrtina občanů německé národnosti. Slavnost vyzněla jako důkaz toho, že ne všichni Němci podléhají fašistické ideologii, ale také jako projev společné vůle Čechů a Němců žít ve společném nezávislém demokratickém státě. Byl to jeden z největších protestů proti chystanému rozbití republiky – odtržením jejího pohraničí a jeho připojení k „Říši“. Slavnost v Holanech patří k významným stránkám dějin našeho regionu a neměli bychom na ni v dny jejího 80. výročí zapomínat.

Památný základní kámen se nachází dodnes v obci Holany před bývalou mateřskou školou.

M. Starý

HOLANY 28. 8. 1938

28. srpna 2017 jsme vzpomněli 80. výročí protifašistické manifestace v Holanech, jedné z největších té doby na území Čech.

Holany byly již od konce 19. století vyhledávaným letoviskem pro svou skvělou polohu v půvabné přírodě Dokské pahorkatiny. Čistě zemědělský kraj s krásnými lesy, Vřískem, Vlhoštěm a Ronovem, řadou romantických rybníků, lákal turisty i obyvatele měst.

V Holanech byly dva velké velkostatky – jeden přímo v obci na náměstí, druhý Nedam pod Vlhoštěm. Byly to velkostatky Nového zámku, které po první světové válce při pozemkové reformě dostaly jako zbytkové statky soukromé majitele. Poslední statkář zadlužil tento majetek tak, že propadl Humpolecké bance. Ta jej v roce 1937 prodala dělnickému družstvu Včela.

Nebylo divu, že představenstvo tohoto družstva bylo okouzleno krajinou tak, že se rozhodlo postavit v Holanech ozdravovnu pro dělnické děti z Prahy, Kladna, ze středních Čech. Chtěli moderní budovu vybavenou vším pohodlím té doby, ve které by se vystřídalo během roku na tisíc dětí. Začali shánět finanční prostředky vydáním propagační známky s přáním, aby si každý člen družstva zakoupil aspoň dvě a ještě získal „kupce“ další. Družstvo nedostalo subvenci a ani haléř z veřejných prostředků.

Jako stavební místo bylo vybráno pole Solič ležící při silnici z Holan do Zahrádek u Kravského rybníka. Tam byl za účasti 20000 až 30000 lidí položen základní kámen ke stavbě ozdravovny. Bylo to 28. srpna 1938, tedy v době politicky velmi vypjaté, těsně před Mnichovem, kdy republice hrozilo obsazení fašistickým Německem. Již při volbách v roce 1935 získala Henleinova strana nejvíc hlasů ve většině obcí Českolipska. Voliči volili Sudeten Deutsche Partei, jako např. v malé vesničce Loubí, kde dostali henleinovci z celkových 151 voličů 110 hlasů. Němečtí obyvatelé ve zdrcující většině volali po připojení „Sudet“ k německé říši. Přesto tisíce německých antifašistů, sdružených nejvíc v družstvu Vorwärts, přijely 28. srpna 1938 do Holan ze severních Čech, aby veřejně manifestovali proti fašismu.

Účast na manifestaci byla větší, než pořadatelé čekali. Připravené občerstvení nestačilo, narychlo se kupovalo další u okolních řezníků, pekařů a hostinských. Do Holan přijelo mnoho autobusů s účastníky z Prahy a ze středních Čech. Na zahrádecké nádraží přijely zvláštní vlaky s účastníky z Liberce, Frýdlantu a dalších míst. Veliké průvody šly pěšky z České Lípy.

Hlavním řečníkem slavnosti byl Bohumír Šmeral, v kulturním programu vystoupila i španělská skupina El Car. Na shromaždišti byly i zábavné atrakce, např. střelnice, kde se zájemci strefovali i do Hitlera.

O měsíc později, 29. září 1938 byly „Sudety“ vydány Hitlerovi v Mnichově západními mocnostmi. 1. října vpochodovalo německé vojsko do tzv. první zóny zabírání „Sudet“ a 3. října byl již Hitler v Aši, Chebu, Karlových Varech. 10. října bylo již celé české pohraničí zabráno fašisty.

V noci z 28. na 29. srpna 1938 byl základní kámen ozdravovny místními fašisty odvalen ke stodole zdejšího sedláka Wiedemanna „V louce“, kde dnes stojí dvě rekreační chaty. Tam byl až do roku 1961, kdy byl dovezen k budově mateřské školy v Holanech a nad ním odhalena pamětní deska – dílo českolipského umělce Františka Lipenského.

Mnozí němečtí účastníci manifestace ještě před Mnichovem emigrovali na Západ, především do Anglie, jiní byli krátce po obsazení českého pohraničí uvěznění v koncentračních táborech, které někteří nepřežili. Po válce se mnozí vrátili z emigrace, i když se situace některých v padesátých letech stala nezáviděníhodnou, protože jejich děti se nevrátily do staré vlasti, našli uplatnění v Anglii, ale zůstali navzdory zlé politické situaci v kontaktu se svými rodinami. Před fašistickým záborem odešlo z Holan i družstvo Včela. Zůstali pouze zemědělští dělníci české, slovenské a ukrajinské národnosti.

Při kulatých výročích se pořádaly v Holanech vzpomínkové slavnosti za účasti českých i německých pamětníků. Při 40. výročí přijel do Holan z Liberce celý autobus německých antifašistů. Takoví Němci se nikdy nesmířili s Henleinovou politikou. Jejich hlas se tenkrát projevil i při prvních sudetoněmeckých volbách do říšského sněmu 4. prosince 1938, kdy z 2 178 753 bylo pro 2152256 hlasů pro Hitlera, ale 26497 vyslovilo nesouhlas. Do říšského sněmu se tak tehdy dostali m. j. i dva známí, neblaze proslulí, Karel Herman Frank a Konrád Henlein.

Tradice Slavnosti sbratření Čechů a Němců je stále živá a poučná a nelze na ni zapomínat.

M. V., historička, Česká Lípa

POZNÁMKA - DODATEK:

Na tuto tradici se pokusil před patnácti lety k 65. výročí navázat OV KSČM v České Lípě uspořádáním vzpomínkové akce s kulturním a sportovním programem, za účasti poslanců a senátorů KSČM, i poslance Saského zemského sněmu, ve spolupráci i s obecním úřadem, např. i místní organizací zahrádkářů aj. Akcí se účastnily m. j. sestry Kettnerovy (na snímku besedují v Holanech u Kulturního domu s J. Kohlíčkem),

ketnerky

dcery Josefa Kettnera, člena představenstva družstva Včela, který se v Holanech v srpnu 1938 angažoval. Akce měly dobrou úroveň, bohužel i přes zajištěnou dopravu z České Lípy nevzbudily větší zájem veřejnosti a už vůbec ne obyvatel Holan samotných. Proto a navíc z důvodu nepříznivých změn ve vedení obce, bylo od těchto akcí upuštěno a zbyla jen květinová připomínka této významné události na úrovni delegací organizací KSČM a Klubu českého pohraničí (KČP) a beseda se zástupci těchto organizací. Tak tomu bylo i včera, v době 80. výročí holanské slavnosti - 28. srpna 2018. (-rek-)

OPRAVA - OMLUVA: Jak jsme byli správně upozorněni pozorným čtenářem a přítelem rodiny Kettnerovy, člen představenstva družstva Včela se nejmenoval Josef, ale Karel. Za chybu se omlouváme. Bohužel jsme současně obdrželi informaci, že obě sestry nedávno (asi s ročním odstupem) nás navždy opustily.

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473