INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA KRAJE 29. 5. 2018

Informace z 5. jednání zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2018

Jednání se konalo v úterý 29. 5. 2018. Zahájeno bylo za přítomnosti 38 zastupitelů. Nejvyšší počet hlasujících v průběhu byl potom 40 z celkových 45 zvolených.

Jednání bylo zahájeno slibem nového zastupitele. To protože zastupitel Mastník rezignoval na mandát zastupitele a také na členství v dopravním výboru a zdravotním výboru, kde byl předsedou. Dá se říci, že to nebylo překvapení. Jen vyústění stavu, kdy bývalý radní pro dopravu se podobně jako zastupitel Mackovík výrazně odchyloval od postojů většiny zastupitelů při řešení dopravní obslužnosti Libereckého kraje zejména ve prospěch firmy BUSLINE proti Libereckému kraji. Novým zastupitelem se stal další v pořadí na kandidátní listině, ze které byl zvolen zastupitel Mastník. Byl přítomen, složil slib a obdržel osvědčení krajského zastupitele.

Z programu byl stažen bod Rozhodnutí o účasti v již založené právnické osobě – ČSAD Liberec.

Důvodem bylo, že trvale „zlobící“ firma BUSLINE rozeslala dopis všem zastupitelům s výjimkou hejtmana a jeho statutární zástupkyně. Některé firmy mají opravdu zvláštní způsoby jednání.

Mezi prvními body bylo také projednávané rozdělení financí ve zdravotnictví, kde docházelo ke změně. Bylo dodrženo původní rozdělení pro nemocnici Liberec 25 milionů a Českou Lípu 9 milionů s tím, že dalších 10 milionů bude rozděleno podle transparentních kritérií. Vzápětí byl také projednán doplněný bod – dopis rady města Frýdlant, kde je nemocnice v kritickém stavu. Odcházejí lékaři, hrozí ukončení pohotovostní služby, oddělení chirurgie, gynekologie. Již delší dobu se projevující důsledky idiotského rozhodnutí místních zastupitelů předat vlastnictví nemocnice do soukromých rukou. Krajští zastupitelé vzali na vědomí, s tím, že jistě musí zajistit pohotovostní službu a budou hledat řešení problémů nebo možnosti pomoci s potřebou odstranění problémů k 1. 7. 2018. Dokážou to??

Zastupitelé zvolili 9 přísedících krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka Liberec. 6 žen a tři muže. Z nich bylo 8 přítomno, jedna kandidátka byla omluvena. Protože se jednalo o opakovanou volbu, byla také zvolena, jako osm jejích kolegů.

Několik zastupitelů váhalo při hlasování o Programu k podpoře integrace národnostních menšin a cizinců. Také bych váhal. Materiály jsem nestihl prostudovat a něco jako zdůvodnění – že jsme posledním krajem, který takový program nemá (které tam zaznělo), se jeví samo o sobě jako poněkud slabomyslné. Když se budou všichni ostatní chovat jako kreténi, tak já musím také? Zvláštní důvod.

Myslivce i pamětníky mezi nimi by mohlo zaujmout, že byla schválena dotace na 44. ročník „Memoriálu Richarda Knolla“, což je takové mistrovství republiky ohařů, které se pořádá od roku 1975, tentokrát v Libereckém kraji.

Po projednání asi dvou třetin programu odjel hejtman s turnovským zastupitelem na Sportovní mítink Memoriál Ludvíka Daňka, který se koná v Turnově a už tradičně se trefuje do termínu jednání krajského zastupitelstva. Řízení jednání se ujala statutární zástupkyně.

Projednávala se také žádost společnosti UNIGEO o snížení sankce, která vznikla ze smlouvy ve výši 0,5 % z prodlení za každý jeden den. Žádost byla zamítnuta, snížení sankce neschváleno. Bude to na projednání u soudu.

V bodu písemné informace bylo 13 informací, které zastupitelstvo bere na vědomí. K bodu požadoval zastupitel Mackovík, aby o informaci o připravovaných změnách na trati Liberec – Česká Lípa bylo hlasováno samostatně. Takový požadavek postrádal smysl. Jestliže se o tomto bodu samostatně diskutovalo, což se stalo – to smysl mělo. Dozvěděli jsme se, že některé vlaky nebudou stavět v zastávkách Dobranov – Vlčí Důl, Pertoltice, Velký Grunov. Vlaky z Dobranova – Vlčího Dolu využívají denně v průměru 4 lidé. Podle vyjádření pana Ranince je doprava zde dostatečně zajištěná městskou dopravou a Město Česká Lípa s tím nemá problém. Přítomný odborníka uvedl, že vlakové zastávky zejména ve Velkém Grunově jsou umístěny mimo obec a dosti vzdáleny. Pokud zde nebudou stavět vlaky, budou vytvořeny autobusové spoje, které by naopak projížděly přím obcí. V diskusi se uvedly jisté informace. Všechny písemné informace se berou na vědomí. To znamená, že hlasující vnímali jejich obsah a při hlasování nebyli v bezvědomí. V tom případě je jedno, jestli se bere na vědomí všech 13 písemných informací nebo jenom 12 a třináctá se bere na vědomí samostatně. Nakonec pro oddělené hlasování hlasovalo 18 zastupitelů. Mohlo to být i v důsledku špatně fungující klimatizace a velkého horka. A tak se hlasovalo ještě jednou o všem. Pro bylo dostačujících 28, kteří si zachovali i v horku fungující mysl.

Uváděl jsem již několikrát – pro málo chápavé opakuji: Když „beru něco na vědomí“, znamená to, že jsem to zaregistroval svými způsobilými smysly, zejména zrakem a sluchem. Neznamená to, že s obsahem souhlasím. Pouze beru na vědomí, že předmět usnesení existuje. Pokud bych měl k obsahu braného na vědomí výhrady, je možné jedině navrhnout usnesení „bereme na vědomí s výhradou“ a uvést jmenovitě konkrétní výhradu. Může to být nesouhlas s obsahem nebo jeho částí, může to být požadavek, aby bod nebo jeho část byly projednány na dalším jednání nebo do nějaké termínované doby, nebo požadavek informace o vývoji předmětného problému, atd.

V závěru se dořešila obsazení výborů – doplnění a některé výměny, aby byla vyřešena místa předsedy zdravotního výboru a doplněn tento výbor, doplněn výbor hospodářského a regionálního rozvoje s novým místopředsedou, doplněn dopravní výbor, určen nový místopředseda výboru hospodářského a regionálního rozvoje, prostě výbory krajského zastupitelstva jsou obsazeny, jak mají být a mají své předsedy a místopředsedy.

Z přenosu on-line zpracoval: M. Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473