VLÁDA JEDNÁ PROTIPRÁVNĚ

Vláda postupuje protiprávně v souvislosti s Covidem – 19. Analýza.

Od vypuknutí manévrů kolem Covidu-19 se nejskloňovanějšími pojmy stalo testování a karanténa. Podívejme se, jak tyto termíny definuje náš právní řád.

Podmínky, za kterých je člověk povinen podstoupit test na virus lidského imunodeficitu (dále jen test) stanoví § 71 Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví (dále jen Z. č. 258).

Covid-19

Test musí povinně podstoupit dárce krve, tkání, orgánů a spermatu při každém darování. U dárkyň mateřského mléka se provádí povinné vyšetřování jednorázově, před započetím dárcovství.

To znamená, že pokud se hovoří o povinném očkování, tak z hlediska zákona jste se stali dárci výše uvedeného biologického materiálu.

Bez souhlasu fyzické osoby je možné provést test u fyzické osoby, která je nuceně léčena pro pohlavní nemoc nebo které bylo sděleno obvinění z trestného činu ohrožování pohlavní nemocí. Ale pozor, souhlas fyzické osoby zákon nevyžaduje ani v případě testování těhotných žen a u osob s poruchou vědomí. V ostatních případech lze vyšetření na virus lidského imunodeficitu provést jen se souhlasem fyzické osoby.

Vyhláška č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče v § 5 říká, že ke stanovení diagnózy se biologický materiál odebírá zpravidla v akutním stadiu infekčního onemocnění a odebírá se zpravidla před zahájením léčby chemoterapeutiky nebo antibiotiky. V případě Covidu-19 není splněno ani jedno – biologický materiál se odebírá zpravidla zdravým lidem, kteří jsou daleci toho, aby po odebrání vzorku začali brát chemoterapii nebo antibiotika.

Příloha 2 této vyhlášky obsahuje seznam nemocí, při nichž se nařizuje izolace na lůžkových odděleních nemocnic nebo léčebných ústavů. Je zde uveden SARS a febrilní stavy nezjištěné etiologie s pozitivní cestovní anamnézou. Výčet končí bodem 21 odkazujícím na další infekce podléhající hlášení Světové zdravotnické organizaci. Ale WHO změnila svůj původní názor o smrtelné nebezpečnosti viru.

Diagnóza se dle Zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách uvádí (Hl. 1, § 5) stanoví na základě zjišťování zdravotního stavu pacienta a okolností, jež mají na zdravotní stav pacienta vliv. Diagnóza tedy není testování. Za diagnózu nelze ani v nejmenším označit zakvedlání tyčinkou v nose.

Po výše uvedených citacích zákona je zcela nepochopitelné, že Portál veřejné správy poučuje občany o existenci dvou typů testování: Výtěr z nosu zjišťuje, zda jsme onemocněním nakaženi. A že o onemocnění prodělaném v minulosti vypovídá rozbor krve.

Nejenže portál operuje s pojmy, jak se mu zlíbí, ještě navíc vymýšlí nesmyslné teze o tom, co lze zjistit rozborem krve a co výtěrem z nosu. Převratné tvrzení, že z krve nelze zjistit akutní nemoc, ale jen nemoc prodělanou, popírá veškeré dosavadní medicínské poznání a praxi. A hlavně zdravý rozum.

Dále se podíváme na pojem karanténa. Z. č. 258 (§ 2, odst. 7) karanténou rozumí oddělení zdravé fyzické osoby („fyzické osoby podezřelé z nákazy“), která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy ostatních fyzických osob a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby.

To znamená, že pokud někdo oddělí zdravou fyzickou osobu, měl by mít důkaz, že přišla do styku s infekčním onemocněním, anebo že byla v ohnisku nákazy. Za důkaz styku s infekční osobou v současnosti platí, když se minou na chodníku, v tramvaji či jinde dva lidé, kteří si nainstalovali e-roušku atd. Ohniskem nákazy je místo, ve kterém se šíří nákaza (§ 65, Z. č. 258). I tady je velký prostor pro fabulaci na základě her s čísly pozitivně „nakažených“ [„otestovaných“]. Navíc, u lidí, kteří jsou v tzv. karanténě, neprobíhá žádné lékařské vyšetřování

Mezi karanténní opatření dle z. č. 258 patří i zvýšený zdravotnický dozor, jímž je lékařský dohled nad fyzickou osobou podezřelou z nákazy, které je uložen zákaz činnosti nebo úprava pracovních podmínek, aby nemohla šířit infekci.

Nevím, zdali se právě o tento odstavec opírá zavírání podniků, pokud však ano, tak zcela neoprávněně (viz výše). Navíc zde je stanovisko WHO: „Lockdown nemá být hlavní nástroj boje proti Kvidu“, varuje zmocněnec WHO. „Dělá z chudých ještě chudší“. https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/lockdown-who-cesko-covid-koronavirus_2010121714_ako

Izolací se dle § 2, Z. č. 258 rozumí oddělení fyzické osoby, která onemocněla infekční nemocí nebo jeví příznaky tohoto onemocnění, od ostatních fyzických osob. Podmínky izolace musí s ohledem na charakter přenosu infekce zabránit jejímu přenosu na jiné fyzické osoby, které by mohly infekční onemocnění dále šířit.

Opatření 2 Ministerstva zdravotnictví ovšem nařizuje izolaci osobám s příznaky nemoci Covid-19, ale i bezpříznakovým „pozitivně testovaným“ testem PCR. Opatření se odvolává právě na § 2, Z. č. 258, který o izolaci bezpříznakových osob vůbec nehovoří. Je to podobné, jako zavřít člověka do vězení jen pro podezření, že něco ukradl.

Karanténa v délce 10 dní je uložena všem osobám, které přišly do kontaktu s „pozitivně testovanou“ osobou. Z. č. 258, § 2 ale hovoří o styku s infekčním onemocněním, což není totéž.

Alarmující také je, že této osobě podezřelé z nákazy opatření nařizuje, aby se 5. až 7. den, nejpozději však 10. den karantény podrobila testu PCR, avšak i při negativním výsledku má v karanténě zůstat celých 10 dní.

Další zvláštnost tohoto opatření je, že osobám trvale vykazující při testu PCR pozitivitu, které potřebují potvrzení o bezinfekčnosti, je provedeno vyšetření alternativním testem – kultivačním průkazem viru ve specializovaných laboratořích. Čili když už nelze člověka bez příznaků nadále držet bezdůvodně zavřeného v karanténě, je vyléčen provedením jiného testu.

Výše uvedené opatření se opírá i o § 69 Z. č. 258, odst. 1, písmeno i, které mezi mimořádnými opatřeními při epidemii jmenuje i zákaz nebo nařízení další určité činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku. Aby ovšem mohl být uplatněn tento bod zákona, museli bychom nejprve nějakou epidemii mít.

Z výše uvedeného rozboru vyplývá, že vláda si pojmy a zákony ohýbá zcela dle vlastní potřeby. Je tedy jen na každém z nás, zda si to necháme líbit.

A. Goldmanová, Aliance národních sil.

1) https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/covid-19/priznaky-a-karantena/testovani.html

2) https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-izolace-a-karant%C3%A9na-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-9.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

Převzato z www.aliancenarodnichsil.cz, zvýraznění textu RSP. 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473