DEKRET: POTRAVINOVÁ SOBĚSTAČNOSTI

Dekret o potravinové soběstačnosti, bezpečnosti a dostupnosti.

Koncept ze dne 5. 8. 2020 k diskusi a připomínkám

Ideologické hledisko:

Aliance národních sil považuje za základní prioritu zajistit dostatek dostupných a zdravých potravin pro občany České republiky. Dostatečné množství potravin vyrobených na území České republiky zajišťuje jak základní lidskou potřebu, tak poskytuje republice nezávislost na okolních zemích. Tím je zamezeno tomu, že Česká republika není manipulovatelná a vydíratelná tím, že jí bude přístup k potravinám odepřen.

Při dovozu surovin a potravin ze zahraničí, je vždycky třeba brát v úvahu nejen ekonomické hledisko (respektive ekonomickou výhodnost). Vždy je potřeba hodnotit, že suroviny a potraviny, které se k nám dováží ze zahraničí, jsou bezpečnostním rizikem. Vždy je riziko, že nám potravina ze zahraničí nebude dodána, proto je v takovém případě třeba nahlížet na ČR jako zemi v ohrožení.

Mít dostatek dostupných zdravých a nutričně hodnotných potravin, je základním právem občana a povinností státu toto zajistit.

Aliance národních sil zajištění potravinové bezpečnosti, soběstačnosti a dostupnosti považuje za odvětví, které by mělo být zcela vyčleněno v tržní ekonomiky a řídit se výhradně potřebou obyvatel. Z tohoto důvodu je možné a žádoucí ho regulovat státními nařízeními a optimalizacemi.

Za samozřejmou se považuje ochrana Českého trhu před dovozem surovin a potravin ze zahraničí.

Soběstačnost

Soběstačností při produkci potravin se rozumí stav, kdy potraviny, respektive suroviny z kterých jsou potraviny vyráběné, jsou produkovány na území České republiky, jsou zde zpracovány a distribuovány ke konečnému spotřebiteli – občanům ČR.

Soběstačností ve výrobě potravin se rozumí především produkce surovin, které k výrobě potravin slouží a je možné je vyprodukovat na území České republiky. Jedná se zejména o suroviny:

-       pšenice,

-       ječmen,

-       žito,

-       oves,

-       slunečnice,

-       kukuřice,

-       řepka,

-       maso hovězí,

-       maso vepřové,

-       maso drůbeží,

-       maso ryb,

-       další druhy masa vyráběné produkované v menším rozsahu zejména skopové králičí a další,

dále se jedná o produkci ovoce, zeleniny, chmele a případně dalších zde nezmíněných druhů surovin pro výrobu potravin, které se produkují na území České republiky.

Pro plánování a zajištění dostatku potravin nebo surovin, ze kterých se potraviny vyrábí, je výchozí hodnotou spotřeba, kterou eviduje Český statistický úřad na obyvatele. Tato spotřeba musí být navýšena o dostatečné rezervy (především pro případ možné neúrody v dalším roce), dále musí být navýšení, které bude zohledňovat skutečnost, že výše spotřeby jednotlivých typů potravin je ovlivněna jejich cenou. To znamená, že pokud dojde ke zlevnění, může se spotřeba této potraviny (či suroviny) navýšit.

Bezpečnost

Bezpečnosti při produkci potravin se rozumí na jedné straně zdravotní nezávadnost potravin. To znamená, že potraviny jsou prosté škodlivin, ohrožujících lidské zdraví. Zejména chemických reziduí, škodlivých plísní a jejich toxinů, nežádoucích bakterií a jejich metabolitů, případně jiných škodlivých látek.

Jako druhé hledisko bezpečnosti při produkci potravin je, že veškerá nezbytná produkce surovin a vyrobených potravin bude skladována na území České republiky.

Poznámka mimo dekret - Viděli jsme to v případě koronavirové krize, kdy ochranné pomůcky byly zadržovány jednotlivými státy a nebyly distribuovány na místo určení. Proto je nutné, aby se veškeré nástroje potřebné pro produkci, zpracování a uchování potravin nacházely na území ČR.

Je nutné mít dostatečné skladovací kapacity pro vyprodukované suroviny a vyrobené potraviny. Též musí být zajištěny odpovídající technologické provozy ke zpracování surovin a výrobě potravin.

Je nutné mít dostatek zdrojů – lidských i technických (patřičné technologické zázemí, včetně náhradních dílů, energií a pohonných hmot).

Je třeba mít zajištěn dostatek ochranných a dezinfekčních prostředků nezbytných pro produkci surovin a výrobu potravin (především pesticidů pro výrobu a skladování surovin).

Pokud dojde k neúrodě - nedostatečné produkci výchozích surovin na území České republiky je povinností státu, co nejdříve tyto suroviny zakoupit v okolních státech a dopravit je na území České republiky.

Dostupnost

Dostupnost potravin je stav, který zajišťuje, že každý občan bude mít potraviny dostupné. To znamená, že mu budou:

-       cenově přístupné,

-       bude je možné, zakoupit v okruhu fyzického dosahu občanů.

Je třeba mít odpovídající počet patřičně vybavených a fungujících provozoven zajišťujících distribuci a prodej potravin.

Náklady na potraviny by měly být ve výši zhruba 15 (?) % z průměrného platu, kterého dosahuje 75% obyvatel ČR.

Závěrečné poznámky

Pokud se týká produkce bio a eko potravin. Tyto potraviny tvoří úzký segment trhu obvykle okolo 4 až 5%. Tyto potraviny jsou považovány za nadstandardní a nejsou zahrnuty do produkce pro potravinovou bezpečnost a samostatnost. Mají charakter luxusního zboží, které je určeno pro lidi z bohatých vrstev. Na tento typ potravin se nevztahuje tento dekret.

Suroviny a potraviny, které nejsme schopni vyrobit na území České republiky, je možné dovážet ze zahraničí. Týká se to především tropického ovoce, zeleniny, mořských ryb a podobně. Dovoz těchto komodit je považován dovoz pro spotřebu nad rámec potravinové bezpečnosti a soběstačnosti.

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473