MIMOŇ V ZAJETÍ KRÁLOVSKÝCH LŽÍ A POMLUV

Mimoň v zajetí lží a klamů starosty Krále

(Reakce na článek v Mimoňském Zpravodaji – červen 2019)

Moje manželka mi přinesla červnové číslo Mimoňského zpravodaje, protože ho kdesi zdarma rozdávali a hned mě upozornila na článek „Proč „odešli“ dva z ředitelů našich příspěvkových organizací a zlaté odstupné řediteli Mimoňské komunální a. s.“

K záležitostem kolem obou „odešlých“ ředitelů se nevyjadřuji. Nevyjadřuji se k věcem, o kterých nemám dost ověřených informací. Jednostranné vyprávěnky pana starosty, které z mých vlastních zkušeností bývají často klamné i lživé, nemohu za spolehlivou informaci považovat.

Chci se vyjádřit k opakovaným lžím a pomluvám na adresu Mimoňské komunální a. s., protože hrubě urážejí a sprostě se dotýkají mně osobně i dalších poctivých lidí.

Cituji z článku: „Dne 30. 10. 2018 těsně před ustavujícím listopadovým zastupitelstvem po volbách do zastupitelstva města Mimoň, zasedlo Představenstvo společnosti MK a.s. ve složení Mgr. Jirůtka, pan Zubko, pan Chýle a pan Starý. Mimo jiné rozhodlo o několika mimořádných odměnách (v řádech desítek tisíců korun) panu řediteli, a to za splnění stanovených úkolů (např. opravy střech, zastupování u soudu apod.). Následně v reakci na jeho sdělení, že ukončuje pracovní poměr k 31. 12. 2018 mu schválili „odstupné“ ve výši 10 jeho platů s odůvodněním na kvalitu jeho práce a dobu jmenování ve funkci. Částka s odvody přesahuje 500 tis. Kč.“

Na tomto citátu je pravdivé snad jen datum a složení představenstva (Ing. Baloun byl omluven). Jednání se konalo v plánovaném termínu, volby na to neměly žádný vliv, a jak bylo obvyklé, obdrželi jsme program elektronicky týden předem. Zápis ze 145. Zasedání představenstva Mimoňské komunální a. s., konaného dne 30. října 2018 mohu komukoliv poskytnout k nahlédnutí. Až na jednání samotném byly do programu doplněny 3 body:

17. Ukončení pracovního poměru ředitele a.s. Ing. Jaroslava Zahrádky dohodou k 31. 12. 2018.

18. Odstupné ředitele a. s.

19. Odstoupení člena představenstva Ing. Stanislava Balouna.

Na jednání představenstvo nerozhodovalo o žádných mimořádných odměnách v řádech desítek tisíc. Starosta veřejně lže. Na tom nic nemění, jestli je to lež převzatá nebo jeho vlastní výmysl.

O co šlo? Většina průměrně inteligentního obyvatelstva ví, že mzda zaměstnance se skládá z pevného základního platu a pohyblivé složky, kterou nazýváme prémií, případně výkonnostní odměnou. Pohyblivá složka je vázána na ukazatele, které představenstvo schválilo vždy na následující období. Na závěr období se ukazatele vyhodnotí a peníze se přiznají nebo nepřiznají. Na jednání 30. 10. 2018 představenstvo vyhodnotilo 3 ukazatele. Byly jiné, než uvádí starosta. Dva uznalo jako splněné a třetí – rekonstrukce rovných střešních konstrukcí vč. zateplení nebyl splněn.

Dva prémiové ukazatele byly splněny a prémie 2x 5 % vyplacena, třetí nesplněn a prémie 5 % proto nevyplacena.

Takže žádné mimořádné odměny, ale plnění – neplnění předem stanovených ukazatelů k pohyblivé složce mzdy.

Pan ředitel také neoznámil, že ukončuje pracovní poměr, ale požádal představenstvo o ukončení pracovního poměru dohodou k 31. 12. 2018.

Sdělení o částce, která přesahuje s odvody 500 tisíc Kč je zavádějící. Panu řediteli náleží 10 platů, tj. 360 tisíc, odvody finančnímu úřadu a zdravotní pojišťovně. Vzhledem k tomu, že plat pana starosty je proti Ing. Zahrádkovi asi dvojnásobný, museli bychom asi i dvojnásobně plakat nad odvody z něj.

Už jsem to publikoval, a pokud si vezměte kalkulačku a údaje ČSÚ, zjistíte jako já, že odstupné 360 tisíc za 24 let do roku 2018 včetně, po které měl ředitel stále stejný a nikdy nezvýšený základní plat 36000,- Kč měsíčně, je menší, než je oficiálně vykazovaná inflace v ČR za toto období

Že se budou ptát i občané nájemníci, z toho nemám vůbec žádné obavy. Jsem a vždycky jsem byl schopen každému cokoli vysvětlit. Samozřejmě, pokud je ten člověk schopen přijímat slušně věcné argumenty. Pokud je zaujatý a neposlouchá argumenty, tak to nejde. Diskuse s blbcem je ztráta času. Jednoduchým a jasným argumentem je, že se nám (všem, kteří se na tom podíleli, se sluší upřímně poděkovat) dařilo postupně překonat dlouhodobé potíže a dostat finanční stav na úroveň, která umožňuje v Mimoni jedno z nejnižších nájemných v ČR a v této době není žádný důvod k jeho navýšení. Podotýkám, že při posledním zvyšování nájemného z 33 na 39,80 Kč to byli členové právě představenstva, kterým se podařilo udržet a uhájit tuto výši proti vyšším návrhům, které prosazoval např. i pan Král.

Závěr článku je dobrou ukázkou, jak vznikají nepodložené drby a báchorky. I na zastupitelstvu mě pan Plíva ohromoval sdělením, že ve výběrovém řízení ušetřili MK a. s. 20 milionů. Tomu jsem nerozuměl, protože nevím, jaké „výběrko“ měl na mysli. Tak opět citát.
„Byla vysoutěžena cena za nové střechy na panelových domech v bytech společnosti MK a.s., a to za částku kolem 15 mil. Kč bez DPH. Přihlášeny byly tři společnosti a to není málo vzhledem k tomu, že společnost za minulého vedení disponovala jen jedinou nabídkou za cca 32 mil. Kč bez DPH a neustále všem sdělovala, že to nikdo jiný nechce dělat.“

Srovnávat, a proto ani chlubit se úsporami, nelze, protože není s čím srovnávat. Když pominu, že „střechy na panelových domech v bytech MK a.s.“ je poněkud pomatená formulace, chybí mi sdělení, o kolik domů se jedná, zda o č. 561-562, 563-564, 565-566, 567-571, 573-574, 575-576 a 631 nebo o jiný počet, protože i my jsme uvažovali o rozdělení zakázky. Jinak je pravda, že jsme na zakázku dvakrát vypsali výběrové řízení. Osloven byl dostatečně velký počet firem a zakázka byla zveřejněna na www-stránkách. Přihlásila se ale jen jedna firma a z toho důvodu bylo výběrové řízení zrušeno bez vyhodnocení, bylo vypsáno nové, které dopadlo stejně i přes větší počet oslovených firem. Protože nebyl nikdo vybrán (nebylo z koho vybírat), nelze srovnávat, protože není s čím.

Diskuzi s panem Králem neočekávám. Asi bychom skončili dost rychle a podobně, jako jsem odpověděl panu Pittnerovi – že na hloupé otázky neodpovídám.

A poslední citát: „Zastávám názor, že by zastupitelé, bývalí členové představenstva MK a. s., ze situace měli vyvodit politickou zodpovědnost a měli by se mandátu zastupitele vzdát.“

To považuji za vrchol sprostoty a nehorázné drzosti. Nabízí se rčení „Zloděj volá - chyťte zloděje.“

Já zase zastávám názor, že člověk jménem Petr Král by měl vyvodit obyčejnou občanskou odpovědnost, protože zneužil své funkce a k tomu dostupných sdělovacích prostředků, aby zaplavil občany města snůškou pomluv a lží, (bezdůvodně pomluvil i několik výše uvedených občanů pány Jirůtku, Chýleho, Zubka i mě) což je m. j. trestná činnost, kterou bychom od bývalého policisty snad nečekali. Měl by se za své lživé informace a pomluvy občanům města omluvit a vzdát se svého mandátu zastupitele.

Současně bych chtěl upozornit některé občany (budou vědět, kterých se to týká), že šířením lží a pomluv pana Krále se stávají spoluviníky páchání trestné činnosti. Je neuvěřitelné, jak někteří lidé takovým nesmyslům uvěří a je to velká škoda. Nerad bych si přestal vážit některých lidí, které jsem dosud pokládal za aspoň normální, pane Plívo nebo i ctihodné, pane Honci a možná další.

V Mimoni 6. 6. 2019, Miroslav Starý, člen SČN (Spolek českých novinářů Praha).

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473