OBNOVME ČESKOSLOVENSKO

VÝZVA: Obnovme ČESKOSLOVENSKO!

To je ta správná cesta ze současné bezvýchodnosti.

Vážení spoluobčané ČESKOSLOVENSKA, dovolte mi představit svůj návrh na obnovení společného státu Čechů a Slováků. 

ČESKOSLOVENSKO mělo historicky velmi dobrou pověst v mnoha oblastech a chcete-li velmi dobré renomé na mezinárodní scéně. 

ČESKOSLOVENSKO oficiálně vzniklo 28. 10. 1918, po druhé světové válce obnovení společného státu bylo vykoupeno společně prolitou krví československých hrdinů, padlých v boji s německým nacismem. Nyní obnoveno může být bez násilí, pokud si to lid obou republik bude přát!

Země více než 15 milionů obyvatel a o rozloze cca 127900 km2 měla ve světě  rozhodně větší vliv, než samostatná Česká republika s cca 10 miliony obyvatel a rozlohou 78866 km2 či Slovenská republika s cca 5 miliony obyvatel a rozlohou 49036 km2. Tříštit síly se nevyplácí.

MADE IN CZECHOSLOVAKIA byla celosvětově velmi oblíbená a vysoce oceňovaná  obchodní značka společného slovanského státu.

A na tom může stavět nově obnovená naše společná vlast. Bez zbytečných hádek a pocitu křivd lze obnovit společný stát na principu SLOVANSKÉ UNIE, a to i v rámci stávající Evropské unie. V podstatě by šlo o vyšší „level“ slovanské vzájemnosti, která by v oblastech společného zájmu se projevovala akceschopněji ve společné shodě, a to například ve společné zahraniční politice, ve společné obraně, ve společném zahraničním obchodě a ve společné výměně informací a dat, či ve společném vědeckotechnickém výzkumu a plánování společných akcí (ve sportu, v kultuře atd.), přesahujících hranice jedné z republik.  Společné provázání infrastruktury tak, aby v ČR a v SR se zbytečně nemrhalo finančními prostředky na výtěžnost či  na duplicitu a naopak vzájemně se infrastruktura, obchod a spotřeba podporovala v oblastech, kde jedna z republik vyrábí či produkuje to, co druhá ne a přitom obě z toho profitovaly levnějšími nákupy či prodeji, než, kdyby jednotlivé republiky to nakupovaly v zahraničí za vyšší ceny. Dalším pozitivem ve vytvoření SLOVANSKÉ UNIE na půdorysu ČESKOSLOVENSKA vidím to, že by k této UNII mohly postupně, pokud budou mít zájem, přistoupit i další slovanské státy (v prvé řadě POLSKO, dále SLOVINSKO, CHORVATSKO atd.). Flexibilitě a novým nápadům se meze nekladou. Aniž bych předvídal budoucnost Evropy, může, pokud se všichni vynasnažíme, na půdorysu našeho společného státu vzniknout zárodek něčeho životaschopnějšího a efektivnějšího, co nahradí to, co v budoucnu může ke své škodě, díky přebujelé byrokracii a iracionalitě,  skončit na smetišti lidských dějin.

Princip společného vystupování v oblastech společného zájmu by vytvořil efekt méně nákladné společné kooperace ve stále se zvyšující hladině cen produktů, materiálu a služeb v unijním (evropském) či celosvětovém prostoru. Další princip společné participace slovanských národů (Participace znamená sdílení něčeho, účast nebo podílení se na něčem. Odtud také participovat, podílet se, a participant, účastník či podílník. V poslední době se hodně hovoří o tom, že lidé by se měli podílet na všech rozhodnutích, která se jich týkají.) by napomohl k vyšší efektivitě, produktivitě a racionalitě ve všech oblastech celospolečenského života, čímž by úroveň vyspělosti slovanských národů v oněch oblastech (vědeckotechnický výzkum, průmysl, zemědělství, obchod, služby, doprava, kultura, školství, zdravotnictví, životní úroveň atd.)se rychleji a více přiblížila k úrovni vyspělosti západních národů nebo je i předhonila. V této sféře můžou být oba naše středoevropské národy velice významnými průkopníky něčeho nového pokrokového, což jsme ještě reálně nepoznali a optimálně nevyužili ku prospěchu celku.

Odvážným štěstí přeje a jedině ti, kteří v nejistých dobách jsou připraveni a se snaží rychle a racionálně využít mezer, a to nejen na trhu, ale i ve všech oblastech celospolečenského života, budou těmi, kdo v nerovné soutěži zvítězí i přes počáteční handicap. Z toho všeho vyplývá, že obnova toho, co nám velmi dobře sloužilo po generace a jeho budoucí moderní a pokrokový vývoj má smysl. Dokažme všem okolo, že jsme lepší, než jsme okolím považováni a sami sobě dokažme, že na to máme. 

Obnovení ČESKOSLOVENSKA má obrovský smysl. Vzpomeňme na sjednocení Německa anebo na Svatoplukovy pruty. V jednotě je obrovská síla. Věřím, že racionálně uvažující Češi a Slováci obnovení společného státu podpoří. ČEŠI a SLOVÁCI se 28. 10. 2018 sejdou v pravé poledne na všech náměstích, nejbližších k jejich domovům, aby deklarovali svou vůli a touhu po obnovení ČESKOSLOVENSKA a důstojném lidském životě v celosvětovém míru. (Osobně mi to přijde jako mnohem lepší nápad, než se někde honit s vlaječkami, které po 100 letech mají jen dvoutřetinovou hodnotu, za zápisem do knihy rekordů v Pejřimově - pozn. M. Starý.) Společná diskuse  a mítinky budou referendem vyspělosti a moudrosti občanů, která mnohdy chybí některým politikům. Nenásilnou a pokojnou formou občané podpoří to, co bylo a je v zájmu obou bratrských národů. Podpoří to jednou, podruhé, možná i potřetí při významných výročích společného státu, a to tak dlouho, až vrcholní politici v Praze i Bratislavě pochopí, že stát jsme MY, občané!

 MY, OBČANÉ, SVOU VLAST NEZRADÍME!

Teprve budoucnost prokáže, zda jsem se svým názorem se nepohyboval v nereálné rovině.

Mnoho štěstí v životě osobním i profesním přeje všem racionálně uvažujícím občanům ČESKOSLOVENSKA Jiří Bezák

22. října 2018

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473