ROUŠKY JEN KDYŽ MUSÍME

Rouška způsobí dlouhodobou mírnou respirační acidózu, která narušuje systém udržování pH organismu.

To musí velmi komplikovat průběh běžné chřipky tak, že se zvyšuje smrtnost.
Další zvýšení smrtnosti lze podle mne dosáhnout přehnanou desinfekcí. Je-li desinfekce všudypřítomná, nepochybně dojde k silně negativnímu ovlivnění střevní mikrobioty. Takže stačí tyhle dva zlepšováky a z běžné chřipky je zabiják natotata.
Popsaný jev je v souladu s Calábkovo tvrzením, ke kterému se vyjadřuji v prvním odstavci příspěvku http://www.vodaksb.eu/diskuse/zdravi/comment-page-19/#comment-296477
Takže roušky a desinfikovat celé ulice, ať jdou nahoru procenta.

„Následky aplikace roušky (zjištěno při několikadenním užívání a rozborem z fyzikálního hlediska):
1. Zvýšená hladina CO2 v krvi.
2. Snížené okysličení krve.
3. Úplné znemožnění příjmu iontů ze vzduchu.
4. Podstatné ztížení eliminace ostatních plynných látek (mimo CO2 a také virů obecně - nejen Corona).
5. Zvýšení vlhkosti a teploty plynů v dýchacích cestách (vede k jiným podmínkám pro rozvoj hub a plísní).
6. Zvýšení koncentrace škodlivých látek v plynech v dýchacích cestách.
7. Trvalý styk ústní sliznice se zvýšenou koncentrací všech vyjmenovaných škodlivých látek. (Bez roušky by šlo jen o střídavý styk.)
8. Nutnost (více, nebo méně) vyčerpávající trvalé hyperventilace a to bez obvyklé (= bez roušky běžné) odezvy.
9. Po krátké době aplikace roušky prakticky trvalý styk obličeje s rezervoárem nejnehygieničtějšího odpadu. Byť je to odpad vlastní.
10. Nemožnost líbat partnera (opačného pohlaví). Roušky umožňující kouření a pití piva existují.
11. Zvýšená pozornost očím.

ad 1., 2. Připomínám, že jde o synergické působení čtyř fyzikálně-chemických dějů (přímo ovlivněn parciální tlak CO2 v plicích, přímo ovlivněn parciální tlak O2 v plicích, teplotně ovlivněna vaznost CO2 na hemoglobin, teplotně ovlivněna vaznost O2 na hemoglobin).

ad 3. Jde o úplné zastavení příjmu kosmické energie. (Kushiho pojem pro atmosférické ionty. Je to nezbytná složka života.)

ad 4. Normálně organismus (mimo tuhé a tekuté složky, vylučované stolicí a močí) vylučuje plícemi významné množství plynných látek. Jde především o CO2 a vodní páru, ale prokazatelně také jiné plyny a vypařitelné složky krevní plasmy a plicního hlenu.

ad 5. Můžete si to vyzkoušet dýcháním do sáčku. Mezi sáčkem a rouškou je rozdíl, ale jen kvantitativně.

ad 6. Souvisí s ad 4.

ad 7. Dá se říct, že expozice sliznic škodlivinám je v tom případě téměř dvojnásobná, než při vdechování čistého vzduchu s neaplikovanou rouškou.

ad 8. Hyperventilace je sranda, když sedíte v křesle, ale zkuste jít do schodů, nebo jet i po rovině na kole. To je asi tak porovnatelný energetický výdej, jako u člověka s horečkou. S rouškou je to obojí obtížné a můžete (musíte!!) zpomalit. Ale nemocný s virem (nejen Corona) si ulehčit zpomalením nemůže! Navíc je velmi znepokojující otázka jak reaguje para a ortosympatikus, když hyperventilace nepřinese obvyklý efekt tj. snížení hladiny CO2 v krvi. Nutně následuje zvýšená srdeční činnost a to rovněž bez očekávaného efektu s CO2.

ad 9. Většina lidí překračuje dobu hygienické nezávadnosti roušky.

ad 10. A to nemluvím o tom, že moje partnerka zneužila Coronu a odmítá jakýkoli fyzický kontakt.

ad 11. Jediný klad. Všechny ženy mají teď nádherné oči.

Závěr: 9 jasných záporů a jeden jasný klad. Bod 10. si každý může zařadit ke kladům, nebo záporům podle stupně zralosti (přezrálosti) svého partnerského vztahu.“ (konec příspěvku z 23.3.)

Další příspěvek:

„Rúško nie je spása, ale koľko toľko pomôže.“
Domnívám se, že nepomůže a naopak velmi, velmi uškodí. Došel jsem k poznání, že léčit se z jakékoli nemoci (natož z Corony) způsobem, jak jsme toho svědky, je pro mne smrtící a to z důvodů, které jsem sepsal ve svém příspěvku o roušce v sekci Zdraví. Jistě uznáš, že v takovém případě je mi bližší košile, než kabát, tedy budu řešit moje vlastní přežití. Co dýchá doktor, je jeho problém a nechtěj po mně, abych zemřel kvůli jeho problému. Mimoto k žádnému léčení dosud nedochází. Jsme svědky jen a pouze soustředění postižených na jedno místo, které ještě k tomu nemá ani základní hygienické parametry, ani klimatizaci, ani denní světlo, noční tmu atd. V podstatě jde o umístění na „skládku“ ještě k tomu s nevhodnými parametry skladování. Tohle bych nechtěl absolvovat ani jako zdravý.
Ad: „ale vláda nemôže robiť pokusy“
A to by, myslím, měla. Nebo alespoň nechat vysvětlit odborníka, proč mají pacienti snášet všech 9 negativ roušek. Ochrana doktorů by se dala řešit jinak. Prymula určitě není ten odborník, kterého bych chtěl slyšet. Taky bych chtěl, abych měl možnost „léčení“ odmítnout. Pořád se Ti snažím vysvětlit, že nesouhlasím s postupem, který považuji za vraždu, nebo přinejmenším za těžce poškozující zdraví. Ani k němu nevidím důvod.
Nakonec, je podle mne naprosto zjevné, že celá akce je právě zaměřena na likvidaci co největšího počtu lidí (i ekonomiky) pravděpodobně s následným doražením zbytku očkováním s následnou neplodností.“

Další, zde jen část:

Body 1., 2., 3. způsobují zprostředkovaně výraznou acidózu krve. Vzhledem k tomu, že objem plic u ženy je menší oproti muži, zdálo by se, že žena je ohrožena více, ale ve skutečnosti je to právě naopak. Jednak menší plíce ženy pracují efektivněji, druhak organismus ženy je schopen akceptovat podstatně větší acidózu. Tím lze vysvětlit menší smrtnost žen u Corony.
Dále – hyperventilace (bod 8.) spotřebovává energii, rovněž zvýšená teplota (horečka) znamená (další) zvýšení výdaje energie, což v součtu může snadno přesáhnout energetické možnosti oslabeného metabolismu (který to hradí). Situaci kriticky zhoršuje narušení střevní mikrobioty a nevhodná strava. Stojí za zmínku, že energetické nároky (lze je snadno vyčíslit) horečky jsou (metabolicky) větší zátěží u muže a krevní skupiny (A na rozdíl od O). Smrtnost je opravdu vyšší u skupiny A.

(Převzato.)

Poznámka RSP:

21. 11 2020 se několik desítek lidí zúčastnilo vlastenecké akce na Petruškových vrších. Roušku měla jen jedna účastnice (zjistil jsem až z fotografií), u které jsme to chápali, protože těsně před akcí přišla do kontaktu s rizikovým prostředím zdravotního zařízení. Nikdo z přítomných zatím neonemocněl. Několik účastníků si naopak libovalo, pochvalovalo a s rozkoší dýchalo čistý horský vzduch.

Osobně chápu, že si lidé nasazují roušky před vstupem tam, kde je to vládně nařízeno. Pokud vidíme ve vnějším prostoru – na ulicích města i jinde lidi s nasazenými rouškami, je to asi tak, jako by dotyčný měl na sobě nápis „jsem jen hloupá ovečka“ nebo i něco hanlivějšího, značícího sníženou mentální způsobilost. M. Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473