INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA KRAJE 17. 12. 2019

Z 11. jednání zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2019 (17. 12.)

Poslední ho letošního jednání zastupitelstva se omluvili se zastupitelé Baxa, Boháč, Burešová, Hejna, Nováková-Hrabálková, Raninec, Teplá a Vích.

Při schvalování minulého zápisu jeden ze dvou ověřovatelů, zastupitel Korytář sdělil, že zápis ověřil s výhradou k bodu č. 59 (Náměty a připomínky), protože nebylo zaznamenáno vyjádření zastupitele Šedlbauera týkající se občasníku Libereckého kraje. Osobně se domnívám, že se nic nestalo, protože toto vyjádření, jak jsem uvedl v minulé informaci, bylo mylné.

V procedurálním úvodu byli nahrazeni chybějící členové v návrhové a volební komisi. Při schvalování programu byl přesunut bod č. 81 Právní kroky Libereckého kraje k navrhovanému „Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów“ na 15. hodinu. Jeden bod předkladatel navrhl vyřadit, body 66, 75 a 79 na návrhy předkladatelů byly přesunuty za bod 11. Tak upravený návrh programu byl schválen.

Na několik minut do 14:16 hodin vypadl přenos a rozpočtová opatření v bodech 8 a 9 nebylo možno sledovat. Po bodu 11 byl zařazen bod 75 Delegace na valnou hromadu ČSAD Liberec s. r. o. V bodu se představil nový člen představenstva pan Zdražil a rozhodlo se, že kraj se neúčastní zvýšení základního kapitálu s. r. o.

Dalším přeřazený bodem byl č. 66 Dotace na poskytování služeb pro ARR-Agenturu regionálního rozvoje pro rok 2020 a bod 79 Navýšení závazku spolufinancování projektu „Inovační centrum – Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“.

V bohu 12 se obdobně, jako v mimoňském zastupitelstvu schvalovaly zvýšené odměny neuvolněným členům zastupitelstva, předsedům a členům výborů a komisí platné od 1. 1. 2020.

V bohu 26 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců v sociálně vyloučených lokalitách bylo oprávněně namítnuto, že by se to mělo týkat nejen vyloučených skupin a lokalit, ale všech sociálně vyloučených skupin a nejen menšin a cizinců.

V bodu 27 o účelové neinvestiční dotaci upozornil Ing. Tita, že se jedná i dva cíle dotace, když v usnesení je jmenován jen jeden a tedy, že by se mělo hlasování rozdělit a hlasovat o každém zvlášť. To přijal i hejtman. Hlasovalo se o dotaci pro Návrat o. p. s. a Příběhy pamětníků. Tomu jsem rozuměl. Příběhy pamětníků, jak jsem se sám vícekrát přesvědčil, mohou být někdy pohádky až kriminálních živlů, kteří halí dnes svou dřívější trestnou činnost do závoje „boje proti komunismu“. Hlasovalo se dvakrát. Pro Návrat všichni, pro pamětníky byly 3 hlasy proti a 1 nehlasoval.

Po 15. hodině došlo na projednávání bodu 81 Právní kroky Libereckého kraje k „Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów“. V bodu vystoupil Jiří Vozák, který pracuje v agentuře Frank Bold Advokáti, s. r. o. a s Libereckým krajem spolupracuje v záležitosti oblasti Turów. Sdělil, že jsou vypracována tři podání, z toho dvě polsky. První je stížnost polským soudům a týká se územního plánu u obce Bogatynia. Žaloba k soudu je poslední možnost, jak rozhodnutí zvrátit. Druhým je přihláška do polského řízení EIA, které v tuto dobu stále probíhá. Třetí je stížnost k Evropské komisi, konzultovaná s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zahraničních věcí. Cílem je dostat problém, do povědomí Evropské komise. Hejtman Půta uvedl, že Polsko si vyjednalo, že jako země závislá na těžbě uhlí nebude muset řešit klimatický závazek. Vliv a dopad názoru Evropské komise (bude-li – pozn. RSP) nelze v tomto směru přeceňovat. Zastupitelstvo schválilo všechny tři dokumenty a uložilo odpovědným činitelům zajistit jejich podpisy a podání.

Po šestnácté hodině byla vyhlášena přestávka jen na 5 minut s tím, že malé „předvánoční“ občerstvení bude připraveno až po ukončení jednání.

K druhému krátkému přerušení přenosu došlo v 16.30, takže bod 80 – dotace na Podporu regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel mě minul.

V posledním bodu Dotazy a připomínky zastupitel Dvořák poukázal na špatný stav silnice Česká Lípa – Dubice – Kozly. S opravou silnice se počítá. Stav je špatný, ale ne kritický. Oprava bude pravděpodobně provedena ve dvou etapách, první část v roce 2020.

Stejný zastupitel byl na jednání zastupitelstva obce Brniště, které vyjádřilo souhlas s pokračováním těžby na kopci Tlustec. Opakuje se situace před asi deseti lety, kdy obec Brniště rovněž souhlasila s těžbou. Tehdejší starosta obce ze stejné strany, v jaké jsem byl já, a která na okresní úrovni vyslovila nesouhlas s těžbou, mi to měl za zlé. Jeho důvodem bylo hlavně to, že při těžbě bylo zaměstnáno asi 50 obyvatel Brniště, kteří tím přicházeli o práci. Ostatní obce byli jasně proti. Tehdy zde vzniklo na záchranu Tlustce i občanské sdružení, které mu předsedal občan Velkého Valtinova. Ve Velkém Valtinově se sešly i „Děti Země“, proběhly další akce proti těžbě. Stejně jako tehdy platilo a platí, že ostatní obce a města jsou proti těžbě: Velký Valtinov, Jablonné v Podještědí, Mimoň….

Ing. Tita požádal, aby k projednávání odloženého bodu 52 – týká se Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Česká Lípa, 28. října 2707 se zástupci školy a rodiči byli přizváni i předsedové zastupitelských klubů. Termín jednání už je stanoven na 6. 1. 2020 v 17 hodin v Obchodní akademii v České Lípě. Zastupitelstvo bude informováno o jednání s rodiči i žáky, jestliže se bude věc na příštím jednání projednávat.

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473