KRÁLOVSTVÍ KLOUŽE K DIKTATUŘE

PROČ JÍT NA ZASTUPITELSTVO V MIMONI?

Patřím mezi několik celkem pravidelných účastníků jednání zastupitelstva v Mimoni. Jsem novinář a chci poskytovat informace dalším. Uvažoval jsem, jaké důvody mají ti ostatní.

Vystoupit s něčím až na výjimky nechtějí. Právě před posledním jednáním se ptal jeden občan druhého: „Budeš k něčemu vystupovat?“ Odpověď byla asi tato: „Tady k něčemu vystupovat nemá cenu. Je to zbytečné. Zajímá mě jen, jestli schválí rozpočet.“ To je vystihující. Proto také otázka „vladaře“ u každého bodu – zda k tomu něco má přítomná veřejnost – se stala zbytečnou. Také se k žádnému bodu, s výjimkou závěrečné „diskuze“, nikdo nehlásil, i když připomínky, třeba k rozpočtu, by byly.

Žijeme v době, kdy debilizace společnosti silně narůstá a řádění některých (i komunálních) politiků přesahuje daleko únosné meze. Někteří z nich, viz „Blázen nikoliv z Vinohrad, ale z Řeporyjí“ by si zasloužili ubytování ve zvláštním zařízení pod dohledem statných ošetřovatelů. Napadlo mě, že někteří občané pojali návštěvy zastupitelstva jako trénink odolnosti proti narůstající a ze všech stran se na nás valící debilizaci. Podobně jako jiní si ve fitcentrech zvyšují fyzickou kondici. Kdo vydrží v klidu, bez újmy na zdraví jednání do konce je pravděpodobně dost odolný a schopný zachovat si vlastní rozum.

Prvním zátěžovým testem je už příprava na jednání. Na pozvánce je pod bodem 8 schválení rozpočtu, ale v podkladových materiálech bod 8 chybí. Leč člověk větry zastupitelskými ošlehaný si poradí. Ví, že návrh rozpočtu musí být zveřejněn a tak opustí podklady a najde rozpočet na „Úřední desce“. Horší to bylo s materiálem k bodu 12 Program rozvoje města (na období 2019-2029). Jen návrh usnesení a jeden odstavec „Důvodové zprávy“. Příloha se vypařila.

Zmatečné bylo projednávání programu. Vševědoucí řítitel navrhl jeden bod vyřadit a druhý doplnit. Doplněn byl bod 16 - Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti. Problém byl jen v tom, že bod 9 měl úplně stejné znění, Že se jedná asi o dvě smlouvy ke stejnému účelu, jsme se dozvěděli v průběhu projednávání druhého (bod 16).

Veřejnost bude zajímat jistě stanovení měsíčních odměn pro neuvolněné zastupitele. Člen rady bude mít 8687,- Kč, zastupitel 2171,- Kč. Předseda výboru nebo komise 4343,- Kč, člen 3619,- Kč. Odměny se mohou sčítat až u třech funkcí. Takže třeba člen rady, který je ve výboru a komisi si měsíčně přijde asi na 16000,- Kč. Při projednávání nezazněly částky uvolněných zastupitelů a nebylo to z vrozené „skromnosti“ vladaře. Podle nařízení vlády je totiž měsíční odměna pro uvolněné zastupitele nároková, upravuje se automaticky a zastupitelstvo výši odměn neschvaluje. Tady ji ani nebralo na vědomí, i když v podkladech byly odměny uvedeny. Veřejnost by to ale mohla vzít na vědomí. Výše měsíční odměny starosty obce velikosti Mimoně se zvyšuje od 1. 1. 2020 z 65 806,- Kč na 72 387,- Kč (tedy o 6 581,- Kč). U paní místostarostky z 57 909,- Kč na 63 700,- Kč. Tedy u obou o 10 %. Podobně se zvyšují o 10 – 11 % odměny i radních, zastupitelů, také ve výborech a komisích.

To uvádím v době, kdy se někteří důchodci zalykají štěstím, že jim přidali 5 % (v průměru a třeba mně, 900,- Kč, jiným (mé ženě) i méně) k důchodům, když v průměru nedosahují hranice minimální mzdy.

Důležitým bodem bylo schválení schodkového rozpočtu na rok 2020. Schodkového znamená, že výdaje převyšují o 10 817 000,- Kč příjmy. A to i s posílením příjmů od nájemníků městských bytů. To je záležitost, která zajímala mě. Příjmy z bytového hospodářství 71 200 000,- Kč a výdaje do bytového hospodářství 51 581 000,- Kč. To by se za řádně fungující (do 11/2018) Mimoňské komunální a. s. nestalo. MK a. s., protože nechtěla platit daně ze zisku, vracela všechny příjmy zpět do hospodaření s byty. Město nemusí a tak bude mít do rozpočtu města přilepšení od nájemníků téměř 20 milionů Kč.

K rozpočtu měl připomínku pan Kaiser. V rozpočtu není žádná částka směrem k záměru vybudování tzv. velkého obchvatu, což byl jeden z hitů současného vládce a dvořanů. To je pravda a souhlasil s tím i pan Ráček, který se aspoň názorem drží svého. Rozpočet byl nakonec dvanácti hlasy schválen.

Diskuze byla kolem finančního daru gymnáziu. Otázky, zda by neměl být doplněn studijní program o nový obor nebo do jaké míry stimulují finance výsledky, atd., při trvalém poklesu úrovně vzdělanosti, kterou nevidí jen slepý. Úrovní vzdělanosti nemyslíme jen počet studijních (i nesmyslných) oborů, ale úroveň všeobecných znalostí. Dar byl nakonec schválen devíti hlasy (nejmenší možný počet z celkového počtu zastupitelů – 17)

V závěrečné diskuzi vystoupil pan Majliš, který dokázal, jak v úvodu konstatováno, že říkat zde cokoli je zcela zbytečné. „Vladař“, kterému jsou pojmy jako sebereflexe, neřku-li sebekritika naprosto cizí a neznámé, obrátí každé vystoupení proti vystupujícímu. To je ovšem normální. „Vladař“ přece nemusí žádné připomínky poddaných poslouchat, když sám ví přece všechno nejlépe a je tu od toho, aby vládnul. Pan Majliš zastupitelům oznámil, že na starostu podal ke krajskému úřadu stížnost pro porušení zákona a starosta by měl informovat zastupitele. Druh připomínka byla k neustále se protahující tzv. „humanizaci“ ulice Nádražní, kde dochází ke zpožďování a zda je uplatňováno penále, případně je vymáháno soudně. Pan Majliš také sdělil, že neuhradil fakturu zahradnictví. A to nikoliv proto, že by to nebylo v jeho finančních možnostech, ale protože fakturovaná dávka účinné látky byla 20x vyšší než odpovídalo rozloze ošetřovaného pozemku. Na to samozřejmě reagoval vševěd Král a údaj, který vychází z odborně stanoveného postupu, popřel, protože on ví přece nejlépe (jako vždy), že dávka byla přiměřená.

Hovořilo se také o obnovení těžby na Tlustci. To ale nestojí jen na souhlasu obce Brniště. Doporučuji informaci z jednání zastupitelstva kraje 17. 12. 2019, která vyjde na těchto stránkách.

Ve vyhrocené výměně názorů z Krále vypadlo, že soudní vymáhání je problematické, protože třeba „Komunálka“ (rozuměj Mimoňská komunální a. s.) prohrála soudní spor s bývalým ředitelem Ing. Zahrádkou a musela mu vyplatit odstupné a navíc zaplatit penále a soudní výlohy. Jako bývalý člen představenstva MK a. s. si dovolím malou rekapitulaci – pohled zpět. Úsilí Krále a spol. o likvidaci MK a. s. na základě pomluv a lží nemusím připomínat. Bohužel tento spolek získal v komunálních volbách více hlasů a po volbách i spojence, aby mohl tento pro nájemníky škodlivý záměr provést. Dříve, než se tak stalo, požádal ředitel MK a. s. o ukončení pracovního poměru (mohl být už 4 roky v důchodu) k 31. 12. 2018 dohodou. Představenstvo MK a. s., jehož jsem byl do listopadu 2018 členem, jeho žádost přijalo a vzhledem k tomu, že od roku 1996 pracoval za stále stejný a nikdy nezvýšený plat, schválilo vyplacení desetinásobku jeho platu, což bylo 360 000,- Kč. Zdá se to někomu za 23 let práce bez jakékoli valorizace mnoho?

Pak bylo odvoláno představenstvo MK a. s. Nová rada v pozici valné hromady MK a. s. jmenovala nové představenstvo a to rozhodlo odměnu nevyplatit. Méně sklerotičtí si vzpomenou, jak Král na zastupitelstvu, tedy veřejně tento nezákonný krok halasně vyhlašoval a obhajoval. Bylo jasné, že všichni další – radní a nové představenstvo jednají podle jeho pokynů. Upřímně jsem si přál, aby si to Ing. Zahrádka nenechal líbit. Nepochyboval jsem, že spor vyhraje. I stalo se. Včera, 19. 12. 2019, jsme slyšeli od Krále: Svůj spor vyhrál, dostal své peníze včetně penále a neúspěšná strana, jak už to bývá, musela uhradit i soudní výlohy.

Pan starosta informaci sváděl „na scestí“ tvrzením, že Mimoňská komunální prohrála. Nějak zapomněl, že by se to nestalo, kdyby on a nové představenstvo jednající podle jeho pokynů, akceptovalo platné rozhodnutí předcházejícího představenstva a peníze vyplatilo. Neprohrála MK a. s., ale Král a Králem a novou radou instalované loutkové představenstvo. Výsledkem je škoda – peníze vyplacené navíc. Viníci by měli být voláni k odpovědnosti i k náhradě škody, kterou svým nezákonným jednáním (to potvrdil svým rozhodnutím soud) způsobili. Jde o peníze, které byly vyplaceny navíc a nemusely být, nebýt špatných rozhodnutí – penále a soudní výlohy. Protože škodu MK a. s. – už majetku města nebo majetku, který město přejímá, způsobili členové zastupitelstva, měli by zastupitelé rozhodnout o náhradě této škody. Za ni odpovídá jasně představenstvo MK a. s., ale jistě i rada, která z pozice valné hromady nekompetentní představenstvo jmenovala v čele s „vladařem a hlavou pomazanou“. Zastupitelstvo by mělo rozhodnout, kdo tuto škodu nahradí nebo jak se o náhradu škůdci podělí.

Přál bych si, aby to byla poslední špatná zpráva pro nájemníky městských bytů. Jediná, už vzhledem k výše uvedenému vylepšování rozpočtu města na účet nájemníků, není. A další přijdou. Jsem zvědav na nové nájemní smlouvy, hlavně na to, zda budou obsahovat všechny náležitosti, např. úředně doložené vlastnictví bytových domů městem.

Z Mimoně 19. 12. 2019, Miroslav Starý, SČN Praha (Doplněno 21. 12. 2019).

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473