VEDENÍ MIMONĚ SE NEPOVEDLO

8. zastupitelstvo v Mimoni

ZASTUPITELÉ VZALI NA VĚDOMÍ NESMYSL

Červencové zastupitelstvo, které nebylo v plánu, mě úspěšně minulo. Nejspíše vůbec žádná škoda. Řádné zářijové potvrdilo, že kolotoč hloupostí a nesmyslů se otáčí dál bez velkých změn.

Z programu byl vyřazen bod „Informace – možnosti rekonstrukce koupaliště“. Údajně došly nějaké další materiály, se kterými je třeba, aby se zastupitelé seznámili. To zřejmě znamená odsunutí na nějaký další pozdější termín.

Z několika obvyklých a běžných majetkoprávních bodů se zastavím u bodu „Demolice vepřína“. Nedávno jsem obdržel dotaz od nějakého pamětníka ze Semilska, který Gigant pomáhal stavět, že by rád věděl, co se s Gigantem stalo nebo děje, když dnes vepřové musíme dovážet. Tazateli jsem odpověděl a byla to, jak asi tušíte, odpověď tazatele nejspíše nepotěšující.

Diskuse vypukla kolem Pravidel dotačního fondu. V bodu zaperlil pan Ráček. Když byl kritizován, že 15 let od něj slyšíme stále to samé. Snažil se to obrátit ve svůj prospěch, protože když prý 15 let říká stále to samé, svědčí to o jeho názorové pevnosti a stálosti. Poněkud tím vyřadil možnost, že když někdo dlouho stále tvrdí nějakou hloupost, svědčí to o jeho neschopnosti vnímat jiné názory, nepoučitelnosti a dle mého názoru i hlouposti.

V bodu informace o stavu věcí – kinematografie mě zarazilo sdělení, že odměna jakési právničce byla vyplacena předem. Jsem po zkušenostech zásadním odpůrcem vyplácení čehokoli před ukončením práce či ukončení nebo provedení zadaného díla.

Bod „Informace – projekt převodu jmění na společníka“ obsahuje nesmysl už ve svém názvu. Jedná se o převod jmění MK a. s. na město. Pan starosta, který se rád odvolává na metodické pokyny, a to i nesmyslné (tomu se např. v případě, že pocházejí ze současného ministerstva vnitra, já vůbec nedivím), tentokrát metodický výklad pominul. Slovo společník samo o sobě svým významem napovídá, že by tu měl být nejméně jeden další společník. Tak o tom vypovídá i metodický pokyn, když uvádí, že při rušení - likvidaci společnosti se převede majetek na jednoho společníka (pro jednoduchost se tu uvádějí modelově jen dva). Rozhodne se tedy, na kterého společníka se majetek převede a s druhým nebo dalšími (pokud je jich více) se provede vypořádání. To v případě MK a. s. nelze. Město je vlastníkem MK a. s. a 100 %ním akcionářem, ale není v rámci MK a. s. žádným společníkem nikoho. Nikdo jiný další tam prostě není. Naprostý nesmysl. A zastupitelstvo ho usnesením bez výhrad vzalo na vědomí. Když jsme u úkonu „vzetí na vědomí“, dovolím si vyslovit asi toto. Když vám někdo řekne cokoli, i kdyby to byla sebevětší blbost, berete to na vědomí, pokud nejste hluchý nebo si nezacpete uši a jste svéprávný. Pokud vám někdo podá třeba i sebevětší blbost písemně, berete to na vědomí, pokud umíte číst a jste svéprávný. Pokud ovšem je to blbost nebo nesmysl, neměli byste to brát na vědomí jen pasivně, ale měli byste vznést výhrady – „je to nesmysl a proč“ nebo „je to naprostá blbost a proč“. V takovém případě byste vzali řečené nebo přečtené na vědomí s výhradou a tato výhrada by měla být uvedena doslovně v usnesení, stejně tak v zápisu z jednání.

Konstruktivní poznámka: Víme, že pan starosta a jeho „souvěrci“ touží po likvidaci MK a. s. Je to hloupost, ale když to někomu pomůže (nájemníkům MK a. s. rozhodně ne)? Pokud to chce dělat podle zákona 125/2008 Sb. tak i může, ale ne převodem na neexistujícího společníka, ale podle stejného zákona 125/2008 Sb. převodem jmění na akcionáře. To je podle tohoto zákona možné, pokud akcionář vlastní nejméně 90 %. Město je akcionářem a vlastní 100 % akcií. Předpokládám, že i pan starosta ví, že 100 je víc než 90 a podmínka je splněna.

V diskusi pan Majliš obvinil pana starostu, že stížnost, která na něj byla podána, neprojednávalo dosud zastupitelstvo, přestože 90idenní lhůta už uplynula. Můj názor je, že to mělo být předloženo. Když by zastupitelstvo posoudilo, že stížnost je bezpředmětná malichernost, byla by rychle vyřízena. Pokud se to před zastupitelstvem tají, vzbuzuje to logicky dojem oprávněnosti a závažnosti stížnosti.

Paní místostarostka byla obviněna ze zneužití své funkce a informací, které v souvislosti s výkonem této funkce získala a zveřejnila je na své soukromé stránce (jestli na facebooku nebo jiné síti není podstatné). Pan starosta obhajoval sebe i paní místostarostku s odkazem na jakýsi metodický pokyn z ministerstva vnitra. Myslím, že špatně a neměl pravdu. Ještě hůře si počínala paní místostarostka: Prý když na své soukromé stránce uveřejní, že tráva nebo kráva (nebylo přesně rozumět) je zelená nebo modrá, je to její soukromé vyjádření, na které má právo, i když jiní si myslí něco jiného. Zveřejňovat barvu čehokoli, i když to může přinést názor o nízké inteligenci nebo barvosleposti té paní je věc jedna. Zveřejňovat na své soukromé stránce informace, které nejsou obecně známé a viditelné, které paní starostka získala při výkonu své funkce, je podle mého názoru jednoznačně zneužití funkce a přístupu k informacím a paní místostarostka by měla být odvolána z funkce, když ne trestně stíhána.

Kromě toho srovnávat chybně uvedenou barvu čehokoli se zveřejněním služebně získané informace je opravdu velmi hloupé. Paní místostarostka na rozdíl od stále mluvícího pana starosty se zatím příliš veřejně neprojevovala. Můj dojem je, že z toho mála co řekla, snad nic nebylo pozoruhodné, tak řečeno na místě, a naslouchající veřejnost, obohacující. Tentokrát tomu ale nepochybně dala korunu!

Inu, milí Mimoňané, toto vedení města se nám opravdu, ale opravdu, nepovedlo. Doufám, že to do konce volebního období přežijeme bez fatálních následků.

V Mimoni 20. 9. 2019, Miroslav Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473