KONEC BLÁBOLŮ O WALDERODOVI

Současný boj o kolaboraci pana JUDr. Karla Des Fours-Walderode, podnícený kontroverzním rozsudkem Hradeckého krajského soudu o tzv. "neprovinění se dr. Walderode proti čsl. státu" a dekretům presidenta Budovatele a Národního shromáždění

(zejména ústavnímu dekretu č. 33), se po nálezu dvou Fragebogenů legionáře Jana Hříbka v Národním archivu, a po nálezu doc. JUDr. Josefa Bendy ve státním archivu U.S.A. dostává do nové fáze.

V této souvislosti můžeme upozornit nejen veřejnost, ale i kompetenty, na velmi zajímavý úkaz, fenomén, který doposud nerozebral žádný orgán, protože nebyl k dispozici na orgánech nález pana docenta o Návštěvní knize reichsprotektora Konstantina von Neuratha.

Zatímco doposud se vynořila teorie (právní konstrukce?) pracující s domněnkou, že dr. Walderode přeškrtnutím slova "členství" ("Mitgliedschaft") a jeho náhradou slovem "příslušnost" ("Zugehörigkeit") jaksi "předstíral členství" v sudetoněmecké partaji.

Při porovnání obou Fragebogenů, z nich i druhý byl "přezkoušen" (überprüft") úředníkem landrátu,jak se píše v německém textu str. 2 druhého Fragebogenu, je jasno, že se pan právník dr. Walderode držel přesně požadavku tohoto říšského dotazníku - uvádět příslušnost, nikoli členství.

Ale dnes jde o upozornění na další, neméně závažnou okolnost, jež doposud soudům byla zjevně neznáma. A to je historický fakt časové shody návštěvy u říšského protektora Neuratha s vyplněním Fragebogenu. Téhož dne - 4. července roku 1939 - kdy pan JUDr. Walderode vyplnil Fragebogen (oba dva exempláře Fragebogenu jsou datovány shodně 4. 7.1939!) se též zapsal na návštěvě u pana říšského protektora Neuratha! V příloze přikládám oba dokumenty s toutéž datací.

Nyní již nikdo nemůže vykládat, že poté, co pan dr.Walderode "předstíral členství v Henleinpartei" svou přihláškou k říši, ještě tentýž den by jako "falzátor" tak důležitého dokumentu předstoupil před samotného Hitlerova zástupce v protektorátu. Existují sice diletantské snahy zviditelňovat von Neuratha jako jakéhosi "lidumila" proti nástupci Heydrichovi, ovšem krev českých lidí lpěla na obou těchto postavách zločineckého reichu.

Kancelář říšského protektora důkladně prověřovala své návštěvníky jak po stránce loyálnosti, tak i horlivosti k říši. Minimálně stejně důkladně, jako to učinil říšský úředník Landrátu. Museli mít pana Walderodeho prověřeného již mnohem dříve, a přílohy Fragebogenu to měly pouze potvrzovat. Nezapomínejme na fakt, že pan dr. musel mít  Fragebogen maximálně 14 dnů předem, aby měl čas na rozmyšlenou k vyplnění. Tak to stanovoval předpis Fragebogenu. Pan Dr. Walderode v přílohách k Fragbogenu dokládal své působení a činnost v SdP. Ve druhém expempláři Fragebogenu tyto přílohy cituje ("Siehe Beilage").

(Stát ovšem s péčí řádného hospodáře tyto přílohy neochranil, což jen svědčí o porušení či nedostatečnosti dokumentace říšských kolaborantů. Na druhé straně fakt, že tyto přílohy jsou ve Fragebogenu citovány, svědčí o tom, že dr. Walderode o své příslušnosti k SdP prostě nemohl lhát a nemohl ji předstírat! Musel ji konkrétně doložit.)

Je nemyslitelné, že by Walderodova "lež" prošla kanceláří říšského protektora, zvláště poté, co dr. Walderode ve druhém Fragebogenu prokazoval dokonce přílohami (Beilage) svou " činnost a příslušnost v SdP", jak tam píše a sám toto vše podepsal. Lež by panu dr. Walderodemu prostě u reichsprotektora nikdy nemohla projít.

Je třeba skoncovat s konstrukty o předstírání členství dr. Walderodeho v SdP a přijmout fakt jeho členství v Henleinpartei jako holý historický fakt. Jako prokazatelnou skutečnost.

PhDr.Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno I

Poznámky k témuž: Mlčení KSČM jako CELKU, jako VEDENÍ ke kauze Walderode odradí další množinu voličů. Naprosto nestačí, aby se ke kauze vyjadřovali jednotliví členové. K vlastizradě je třeba zaujmout jednotný postoj. A nejde jen o Walderoda, jde o všechny protektorátníky bažící po majetku státu! Podívejte se na SPD! My nekecáme, obstaráváme důkazy. Soudy jsou založeny na řešení důkazů - až doposud byly, kasus Walderode to zvrátil, kauza je uměle preparována proti důkazům - a toto je třeba zvrátit, pokud máme zůstat suverénní právní stát a nebýt protektorátem! Jasné?

Je jen smutné, že kromě Hraničářů, se žádné vlastenecké organizace nepostavily za dekrety a za dr. Beneše! Pomineme-li neslané nemastné prohlášení ČSBS, kde vypadl z textu president Budovatel...  –jir-

Jako člen Aliance národních sil se musím ohradit proti tvrzení, že „žádné vlastenecké organizace se nepostavily za dekrety a za dr. Beneše!“. Aliance národních sil tak učinila mnohokrát a činí tak neustále v souladu se svým programem, který obsahuje obranu dekretů a boj proti jejich rušení jako jeden ze svých základních programových cílů!

Miroslav Starý (ANS)

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473