INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA KRAJE

Z 2. jednání zastupitelstva Libereckého kraje v roce 26. 2. 2019

Tentokrát jsem se jednání účastnil po delší době výjimečně osobně. Po delší době z důvodů jaksi peněžitých. Cesta do Liberce přijde s mým úsporným autem s výdaji za benzin a poplatkem za parkování na dvě stovky.

Mým jediným příjmem je jen důchod. Tentokrát jsem spojil nutné s užitečným. Byla mi totiž nabídnuto místo na kandidátce ANS pro volby do EP letos v květnu. Moji přátelé mě přesvědčili, abych nabídku přijal. Před několika dny jsem se dozvěděl, že pro doložení, že jsem občanem ČR, mi nestačí občanský průkaz, ale musím ke kandidátce kromě svého prohlášení kandidáta přiložit i „Osvědčení o státním občanství ČR“. Takové osvědčení vystavuje pouze krajská matrika, která to dříve činila prostřednictvím místních matrik, např. u nás v Mimoni. To bylo a už není. Takže jsem se domluvil s úřednicí krajské matriky na vyřízení před jednáním krajského zastupitelstva a stalo se.

Účast zastupitelů byla tentokrát téměř stoprocentní. Omluvil se jen jeden krajský zastupitel - pan Kříž. Zápis z minulého jednání byl ověřen a bez připomínek schválen. Program 2. jednání – nejdříve doplněné body a potom jako celek - byl schválen. Předseda kontrolního výboru ing. Miloš Tita konstatoval, že při kontrole usnesení nebyla shledána žádná pochybení.

Bod 9 bude dle našeho mínění zajímat občany – jsou to peníze. Směrnice o odměňování neuvolněných krajských zastupitelů, předsedů a členů výborů a komisí. Tak se pokusme to shrnout. Neuvolněný člen zastupitelstva má 4700,- Kč. Ten kdo je předsedou výboru nebo komise má 8200,- Kč. Kdo je člen výboru nebo komise má 7000,- Kč. Odměny se slučují, nejvýše za dvě funkce.

Ve výborech a komisích jsou také lidé, kteří nejsou členy zastupitelstva. Mají nárok na odměnu, pokud v daném měsíci se aspoň jednou účastni jednání výboru nebo komise, kterých jsou členy. Je-li někdo z nich předsedou komise, má odměnu 5200,- Kč (předsedou výboru je pouze člen zastupitelstva). Členové výborů a komisí nezastupitelé mají 2600,- Kč. V těchto případech se mohou sčítat odměny nejvýše za 3 funkce.

Pokud se týká výborů, v závěru jednání se ještě řešilo odvolání pana Svitáka z dopravního výboru, protože se stal náměstkem hejtmana a ve výboru ho nahradil pan Ulvr.

V bodu 10 – návrh na přísedící krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka Liberec se představili dvě uchazečky o tuto práci a obě byly schváleny. Tento bod se projednává tradičně v 15 hodin, a také na tuto hodinu jsou kandidáti – kandidátky pozváni - pozvány. A dostavují se, aby se mohli – mohly představit, sdělit souhlas, zdůvodnit svůj zájem o tuto práci a odpovědět na případné dotazy.

Většinu programu tvořily běžně projednávané záležitosti. Jestliže jsem třeba hned nerozuměl dotaci z kraje pro Regionální radu soudržnosti Severovýchod (kraje Liberec, Hradec králové a Pardubice), dozvěděl jsem se, že je to spolufinancování činnosti rady. Částka se stále snižuje a větší část rada, která by měla fungovat do roku 2021, vrací zpět do rozpočtu kraje a nejspíš to bude tak i nyní.

Projekt kotlíkových dotací nekončí, ale pokračuje. V kraji je ještě mnoho kotlů neekologicky spalujících pevná paliva. Asi je dobré dodat, že dotace se budou poskytovat pouze na tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle a kotle spalující biomasu.

Z písemných informací bylo zajímavé seznámit se z účastí zastupitelů, členů výborů a komisí na jednáních. Hejtman v průběhu dalšího jednání upozornil na to, že podle schválených zásad členové výborů a komisí, kteří mají nižší účast na jednáních než 50 % by měli být navrženi svými kluby k odvolání a výměně. Podle jeho slov se jedná o takový problém ve třech výborech.

Na valnou hromadu Krajské nemocnice Liberec, a. s. byl vyslán náměstek Sobotka. Podle jeho slov bude valná hromada řešit některé problémy možných střetů zájmů osob.

Na valnou hromadu ČSAD Liberec a. s., která bude jednat o navýšení základního kapitálu o 1,164 milionu Kč a dalších otázkách v procesu řešení dopravy v kraji byl vyslán náměstek hejtmana Sviták.

Zajímavým byl poslední bod, kterým tradičně bývají „náměty a připomínky“. Hlavně část diskuse o situaci kolem nemocnice ve Frýdlantu. Věřme, že stav se posouvá k nějakému možnému, dobrému a jasnému řešení. Osobně jsem byl a jsem, stále názoru, že věc „zpackalo“ zastupitelstvo Frýdlantu schválením pronájmu nemocnice jisté společnosti. Navíc ještě, jak se ukazuje špatnou smlouvou, kterou, jak řekl starosta Frýdlantu a krajský zastupitel Ramzer, nelze vypovědět bez následků. Co jsem nevěděl, bylo, že to bylo ještě o hodně dříve, než se pan Ramzer stal starostou. V té souvislosti nejsem schopen hodnotit, zda za už dost dlouhá léta, co starostou je, se dalo v této věci něco pro nápravu stavu dělat nebo ne. Tak mi nezbývá nic jiného, jako ostatním bez informací, které v této fázi nelze získat, čekat na rozuzlení zapeklitého problému. V diskusi bylo kolem toho několik vyjádření, kterým jsem ne vždy rozuměl. Třeba opakovanému obvinění ze strany pana Korytáře, že hejtman svými reakcemi zesměšňuje nebo dělá hlupáky za zastupitelů, kteří se v záležitosti dotazovali. Kdyby se ohradili ti, na jejichž otázky hejtman nějak reagoval nebo odpovídal, s tím, že se jich to dotklo nebo je to uráží, bylo by to asi pochopitelnější. Jestliže to ale říkal pan Korytář – mohu se na to dívat jen jako na jeho osobní názor, ke kterému se nikdo nepřidal. Já sám jsem třeba ve vyjádřeních nebo reakcích pana hejtmana nic urážejícího nebo tak nepatřičného a hodného odsouzení neslyšel. Možná by si měl pan Korytář pro srovnání pustit přenos z některého jednání parlamentní sněmovny nebo užít uklidňující prostředek, aby prchlivost necloumala jeho majestátem.

Z Liberce 26. 2. 2019, Miroslav Starý, člen SČN

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473