SCHOPNOST MYSLET JE NĚKTERÝM POSLANCŮM CIZÍ

Vážený pane poslanče Benešíku,
odpověď, kterou jsme od Vás obdrželi k naší Výzvě poslancům PS PČR ze dne 31. 3. t. r., v nás vyvolává obavu v tom smyslu, že jste dotyčnou výzvu buď vůbec nečetl, nebo neporozuměl jejímu textu a především pak jejímu účelu. Hlavní obsah této výzvy spočívá v hájení českých národních zájmů skutky, nikoliv jen slovy a tedy v předcházení podpisu mezinárodních smluv, které jsou v příkrém rozporu se zájmy této země a většiny jejích obyvatel. Následné „projednávání a schvalování" těchto smluv podepsaných s Bruselem je totiž již čistě formálního charakteru, zvláště za situace, kdy podle platné legislativy jsou tyto zákony často nadřazené zákonům českým.
Ve výzvě se obracíme na poslance s žádostí, aby iniciovali konání ad hoc referenda k uvedeným smlouvám, pokud budou mít potřebu ověřit si předem většinový názor našich občanů a opřít se o něj. S ohledem na průtahy při jednání o zákonu o obecném referendu je totiž již nyní jasné, že je třeba reagovat na všechny tři uvedené smlouvy velmi rychle – tedy před možným vypsáním referenda, které by již vycházelo z platného zákona o obecném referendu. Jinými slovy navrhujeme volit stejný postup, jaký byl použit při našem vstupu do EU.
Dovolte tedy, abychom Vám sdělili shrnutí obsahu Výzvy poslancům PS PČR: cílem této výzvy je především předejít podpisu smluv Dublin IV a Globální kompakt k migraci, a to z podnětu poslanecké sněmovny. Dodatečné schvalování již podepsaných smluv mezi představiteli ČR a vedením EU naší poslaneckou sněmovnou má totiž již zcela formální charakter a jako takové je jen ryze formální. Nebo snad zamítá poslanecká sněmovna takto podepsané smlouvy, když tyto jsou fakticky následně nadřazeny českým zákonům? Je třeba si uvědomit, že oba zákony znamenají zásadní ohrožení další existence našeho státu, národa, jazyka, kultury a zvyklostí, o zbytku naší suverenity ani nemluvě.
Pokud máme být závislí jen na tom, co přijme či nepřijme europarlament, je další existence Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nadbytečná. Váš argument tedy nemůžeme přijmout a jsme si jisti tím, že pokud se nad celou věcí zamyslíte, dáte nám nutně za pravdu.
Celý text naší odpovědi je v příloze tohoto emailu.
Za signatáře Výzvy poslancům PS PČR – seznam je zde:
PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D. / předsedkyně Aliance národních sil, www.aliancens.cz
Ing. Jaroslav Tichý / místopředseda Aliance národních sil
Jindřich Vavruška / analytik Aliance národních sil
Ing. Jiří Oberreiter / ekonomický poradce Aliance národních sil
Petr Schnur, MA / místopředseda, České mírové fórum, www.ceskemiroveforum.com
PhDr. Ivan Müller, BA, MA, Ph.D. / místopředseda, České mírové fórum
Miroslav Starý /vydavatel, Severočeská pravda, www.severoceskapravda.cz
PhDr. Zdeněk Soukup / předseda, Platforma evropské civilizace, www.platformaec.cz
Ing. Karel Janko / předseda, Česká strana národně socialistická, www.csns2005.cz
Ing. Ivan Kratochvíl / předseda, Českoslovenští vojáci v záloze za mír, www.csvvz.cz
Ludvík Adámek / předseda, Občané 2011 – Spravedlnost pro lidi, www.obcane2011.eu
Ing. Marie Paukejová / předsedkyně, Jihočeská růže, www.jihoceskaruze.estranky.cz
Martin Marcikán / Svobodný vysílač, www.svobodny-vysilac.cz
JUDr. Karel Hais / předseda, Český ombudsman, www.ceskyombudsman.webgarden.cz
JUDr. Ogňan Tuleškov / vydavatel České národní listy, www.ceskenarodnilisty.cz
Ing. Peter Harvánek / předseda, Změna pro lidi, www.zmenaprolidi.cz
Mgr. Jan Kozák / filosof, www.gnostica.cz
Ing. Michal Klusáček / předseda, Česká strana národně sociální, www.csns.cz
PhDr. František Krejča / člen NR, Národní domobrana, www.narodnidomobrana.cz
S pozdravem
Ing. Jaroslav Tichý
PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.
K výše uvedenému textu přidáváme odpověď poslance na výzvu ANS:
Odpověď poslance Benešíka:
„Děkuji. To jsou ale všechno nikým neschválené návrhy. Konkrétně ten z europarlamentu má minimální šance limitně blížící se nule na přijetí. Žádná smlouva do dneška nebyla přijata, takže se k žádné smlouvě nemůžeme vyjádřit. Zdraví O. Benešík"
... a dodáváme:
V současné době též koluje rozhovor PL s tímto poslancem. Po jeho přečtení myslím, že doufání, že by se tento poslanec zamyslel a dokonce uznal oprávněnost a důležitost výzvy se nenaplní. Dále si dovolíme konstatovat na základě i tohoto rozhovoru a dění na politické scéně ČR, že podíl magorů ve vrcholných orgánech ČR evidentně stoupá. Nic divného v souvislostech s tím, jaké „kapacity" nám produkuje naše školství, což bohužel naznačuje, že může být už jen hůř.
-RSP-

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473