INFORMACE Z JEDNÁNÍ KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

Redakční poznámka úvodem:

Protože byl před jednáním 23. 9. 2014 v Liberci vznesen zastupitelský dotaz na (ne)existenci informace o 7. jednání zastupitelstva Libereckého kraje z 28. 6. 2014, uvádíme:

V době jednání na konci srpna 2014 jsme přecházeli na jiný technologicky novější systém zpracování stránek www.severoceskapravda.cz. Informace byla na stránky vložena. Byla i převedena do nového systému – zařazena do kategorie „Historie“ (hned prvá po levé straně úvodní stránky), kde ji je možno také najít. Je to pátý článek v pořadí v této kategorii („Historie“).

 

Nové stránky www.severoceskapravda.cz mají na hlavní – úvodní stránce uvedeny odkazy pouze na tři poslední vložené články – příspěvky.

Pokud chce někdo hledat starší článek, musí ho najít v některé z uvedených kategorií. Informace z 8.  jednání zastupitelstva 23. 9. 2014, jakož i informace budoucí tohoto druhu budou uloženy v kategorii „Informace“.

 

Informace z 8. jednání zastupitelstva Libereckého kraje 23. 9. 2014

Jednání zahájilo 40 zastupitelů (ze 45). 3 se omluvili, 2 oznámili opožděný příchod (podle součtu hlasování bylo 42 zastupitelů až v závěrečné části jednání. Jednání bylo proti jiným poněkud kratší (2 a půl hodiny – minulé bylo o 4 hodiny delší).

Úsměvným bylo zahájení, kdy hejtman předal stabilnímu předsedovi návrhové komise panu Canovovi z Chrastavy zvoneček. Bylo to na žádost toho pána, který chtěl, aby se odlišilo, kdy se hlásí do diskuze jako zastupitel a kdy jako předseda návrhové komise. Před složitějším a dražším technickým řešením dal pan hejtman přednost jednoduššímu a levnějšímu. Tuším za nějakých 59,- Kč.

Jinou záležitostí „navíc“ bylo vystoupení Ivany Hujerové v době projednávání bodu „Zpráva o činnosti rady“. Členka rady pro hospodářský a regionální rozvoj, evropské projekty a rozvoj venkova zvolená z kandidátky Změna pro Liberecký kraj oznámila, že vystupuje z klubu zastupitelů uvedeného sdružení. Své rozhodnutí zdůvodnila a řekla, že se podřídí případnému rozhodnutí, které by její prohlášení mohlo přinést. Nelze tak docela tvrdit, že to bylo překvapení. Už nějaký čas se projevovalo jisté napětí v koalici SLK + Změna pro Liberecký kraj, a to hlavně uvnitř společné kandidátky Změna + Strana Zelených. Projevilo se to také už i výměnou předsedy klubu „Změna“. K prohlášení paní radní se vyjádřili předsedové klubů „Změna“, nyní pan Jadrný a SLK, paní Mlejnková. K záležitosti se závěrem vyjádřil pan hejtman, že hodlá svolat schůzku předsedů klubů a společně se poradit.

Co se vlastně stalo a jaké změny je možno čekat? Koalice statisticky přišla o většinu jednoho hlasu. Má nyní 22 a tzv. opozice také 22. Znamenat to nemusí vůbec nic. Jestliže, jak se dalo pochopit, paní radní nehlasovala vždy v souladu s rozhodnutím svého klubu, příště to bude mít jednodušší o to, že nemusí mít kvůli tomu špatné spaní a členové klubu „Změna“ jí to nemohou vyčítat.

Pokud se týká naprosté většiny hlasování k bodům jednání zastupitelstva, jsou až na výjimky rozdíly v hlasování podstatně větší než jeden hlas. Vyjádření výborů zastupitelstva až na malé výjimky jsou doporučující, což svědčí o celkem dobré práci a připravenosti materiálů.

Kritická situace by mohla nastat, kdyby někdo přišel s návrhem na kádrové změny. Tam samozřejmě záleží na počtu 23 pro návrh. Pro úspěšnost by musela „pro“ změnu hlasovat i nyní „nezařazená“ paní Hujerová. Nemohu znát vzájemné vztahy uvnitř rady, ale nemyslím, že by hlasovala v podstatě sama proti sobě. Domnívám se, že na svém místě radní může zůstat, i když svůj klub opustila. Myslím, že to by bylo nejlepší řešení. Někde téměř uprostřed období, ve kterém se nynější zastupitelstvo nachází, bych viděl neodůvodněné změny jako nevhodné. Odůvodněná změna by byla, kdyby šlo o špatnou práci, chyby, přehmaty, případně nějaké přestupky, porušování něčeho, co je třeba řešit. Takovou situaci tu nevidím, neměli by ani zastupitelé, jak o tom svědčí i průběh o něco později projednávaného koncepčního materiálu „Program rozvoje Libereckého kraje“.

Kádrové změny uprostřed období by přinesly jistě zbrzdění práce, možné problémy v souhře jednotlivých úseků, případně i jiná negativa. Pozitiva mě momentálně žádná nenapadají. Vzhledem k dosavadnímu průběhu jednání, práce a výsledkům, kdy se spíše přestala vydělovat opozice a koalice a situace se jeví, že většina dala přednost věcnému, slušnému a konstruktivnímu jednání. Proto bych pokládal jakékoliv změny ve funkcích za zbytečné a nešťastné. Situaci v klubu „Změna“ vnímám spíše jako vnitřní záležitost tohoto klubu, která by neměla práci zastupitelstva ovlivnit.

Pro nás z Českolipska bylo zajímavé schválení bezúročné peněžité zápůjčky na dokončení prací na českolipské nemocnici ve výši 15 milionů Kč. Zápůjčka byla potřebná, protože díky mírné zimě proběhly práce o něco rychleji, byly dokončeny dříve a bylo tady také nutno o něco dříve je zaplatit. V bodu se ozval pan Chot (KSČM), který řekl, že je rád, že akce byla dokončena, a že jeho pochyby, které vícekrát vyjadřoval, byly vyvráceny.

Byly projednávány různé dotační tituly. Diskuze byla k bodu o podpoře mateřských center. Zde také vystoupil pan Chot, nejčastěji vystupující (ne vždy dobře) zastupitel KSČM. Možná proto, aby měl z čeho si stavět „slavobránu“ na www.i-noviny před blížícími se komunálními volbami. Řekl, že záměr nepodpoří a zadoufal, že tak učiní i další. Z jeho vyjádření nebylo jasné, zda mluví za klub nebo které „další“ měl na mysli. Tuto nejasnost mu připomenul po jeho vyjádření i pan Hejtman. Připomínka zůstala bez reakce. Bod byl schválen 30 hlasy. Proti byly jen 4.

K „Programu rozvoje Libereckého kraje na období 2014 -2020“, kolektivnímu dílu z rezortu radní Hujerové, na kterém pracovalo mnoho lidí, kterým se dostalo poděkování od radní i zastupitelů, bylo také několik vyjádření. Byla to vyjádření vesměs pochvalná. Z části to byla doporučující stanoviska výborů, které se programem, resp. jim příslušnými částmi, zabývaly. V té souvislosti byl kritizován opět zdravotní výbor, který nepřijal žádné usnesení pro malou účast členů ZV na jeho jednání. Členové výboru dostali po dost dlouhou dobu možnost se vyjádřit individuálně i po jednání výboru. Nikdo z nich této možnosti nevyužil. Ozval se i „potrefený kačer“ (jak sám řekl) předseda zdravotního výboru Jan Dvořák (KSČM), který m. j. řekl, že když mu někteří vyčítají neodbornost, že on skutečně není lékař (je městským policistou v Zákupech), ale lékařka není ani paní náměstkyně Kocumová. Toto vyjádření dostatečně ilustruje myšlenkovou nedostatečnost pana předsedy ZV. Paní náměstkyně je osobou s odpovědností za svěřený rezort. Zdravotní výbor je odborným poradním orgánem zastupitelstva, který má zastupitelstvu předávat kvalifikovaná odborná stanoviska a doporučení. To by měly vědět především ti, kteří své zástupci do výborů vybírají a delegovat je tam podle odborných znalostí a schopností a ne podle toho, kdo je čí kamarád nebo kdo si potřebuje přilepšit k příjmu odměnou za práci ve výboru, přestože danou problematiku nezná.

Pokud má rozhodující slovo při tvorbě kandidátky i delegací do výboru neblaze „profláknutý“ partajní sekretariát, resp. jeho šéfka a několik „sloužících“, mohou být výsledky skutečně neblahé až ostudné.

Z písemně předložených materiálů byla diskutována informace o odstraňování škod na dopravní infrastruktuře způsobených povodněmi v roce 2010. Zastupitel Pešek (KSČM) materiál ocenil s tím, že se opravami zřejmě napravují škody do původního stavu. Postrádá opatření, která by byla preventivní k možnosti vzniku podobných pohrom. Pan hejtman sdělil, že v tomto směru vedou diskusi s ministerstvem. Někteří další diskutující pak uvedli, že některé opravy byly v rámci možností provedeny tak, že jsou lépe odolné proti takovým možnostem, např. komunikace v Heřmanicích.

Zastupitel Tita (KSČM) připomenul, že v letech 2006-7 byl schválen materiál k protipovodňovým preventivním opatřením a tázal se, zda se s ním pracuje. Na to neznal nikdo relevantní odpověď. Možná se dozvíme někdy příště.

V Liberci 23. 9. 2014

Miroslav Starý

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473