INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA KRAJE 24. 11. 2020

Informace z 1. jednání zastupitelstva Libereckého kraje 24. 11. 2020

V úvodu jednání složil slib zastupitele kraje Jaroslav Kořínek (SLK), který jako jediný se nemohl účastnit ustavujícího jednání 3. 11. 2020 a toto bylo jeho prvním. Přítomno bylo všech 45 zastupitelů. Ze schváleného programu byl přednostně projednán jednací řád. Novinkou je, že zastupitel, který se nemůže účastnit jednání, ale může se on-line připojit, se může účastnit jednání i hlasovat distančně. Podobně jako např. probíhá za nouzového stavu výuka na některých školách.

V bodu zpráva o činnosti rady vystoupil ekonomický náměstek Ing. Miklík, který informoval hlavně o finančních záležitostech a dopadech parlamentem a senátem projednávaného daňového balíčku, který znamená snížení daňových příjmů kraje o 549 milionů. Příjmy celkem by tak měly činit 2,761 mld. Kč. To je momentálně o 61 milionů méně, než je potřeba k pokrytí výdajů. Balíček bude projednávat ještě senát, takže situace zatím není zcela jasná. Před ukončením jednání – na projednávání posledních dvou bodů se omluvil hejtman, který odjížděl právě na schůzku s předsedou senátu. Nejasná situace a její vývoj může být příčinou, že v prosinci 2020 místo rozpočtu na rok 2021 bude schvalovat zastupitelstvo provizorium, které by vycházelo z dosažených skutečností v roce 2020. To uvidíme na dalším jednání, které se uskuteční 22. prosince 2020 od 14 hodin.

Na pořadu jednání byla volba výborů zastupitelstva, jejich předsedů a místopředsedů. Schválena volba aklamací – veřejně. Jak jsme zaznamenávali, všechny výbory mají 13 členů, kromě kontrolního s 11 členy. U každého výboru byl předložen návrh na členy, návrh na předsedu a místopředsedu a pak se o návrhu hlasovalo. Před projednáváním návrhů do výboru nabídl hejtman „opozici“ předsednictví kontrolního a finančního výboru. Zastupitel Kříž (ANO) odmítl předsednictví ve finančním výboru a požadoval pro ANO předsednictví v dopravním výboru. Nejdříve se volili dva výbory povinné ze zákona. Kontrolní: Předsedou zvolen Mgr. Michal Švarc (SPD), místopředsedou ??? (ANO). Předsedou finančního výboru zvolen Ing. Tomáš Hocke (SLK), místopředsedkyní Ing. Jarmila Valešová (Piráti - ČPS). Předsedou výboru dopravy zvolen Josef Chuchlík (ANO), místopředsedou Jaroslav Demčák (SLK). Předsedou výboru výchovy, vzdělávání a zaměstnanosti zvolen Mgr. Jaromír Dvořák (SLK), místopředsedkyní Daniela Weissová (ČPS). Předsedou výboru kultury, památkové léče a cestovního ruchu zvolen Ing. Petr Beitl (ODS) a místopředsedou Mgr. Daniel David (SLK). Předsedkyní výboru sociálních věcí zvolena Daniela Weissová (ČPS), místopředsedkyní Eva Zbrojová (SLK). Předsedou výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova zvolen Mgr. Josef Horinka, místopředsedou Ing. Miloslav Tůma (ANO). Předsedou výboru životního prostředí a zemědělství byl zvolen ??? (SLK), místopředsedou Mgr. Roman Baran (ANO). Předsedkyní výboru zdravotnictví Bc. Lena Mlejnková, místopředsedkyní Ing. Jarmila Valešová (ČPS). Předsedou výboru tělovýchovy a sportu zvolen Ing. Vladimír Boháč (SLK), místopředsedou Roman Hejna (ANO). (2 jména nám v on-line přenosu unikla – doplníme po zveřejnění videozáznamu a zápisu – pozn. aut.).

V 15 hodin byl předřazen z důvodu přítomnosti přizvaných hostů, pana Linka a předsedy představenstva ČSAD Liberec Bobka bod č. 40 „Zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Západ (Českolipsko) vnitřním dopravcem“. K bodu se rozvinula překvapivě obsáhlejší diskuze. Překvapivě proto, že celá problematika byla projednávána poměrně dlouho a vícekrát v předcházejícím období. Zvláštní také bylo, že v diskuzi vystupující převážně zastupitelé za ANO – hnutí, které se v minulém období podílelo na „krajském vládnutí“ a tudíž i směřování k veřejnému dopravci, se náhle vyjadřovali pochybovačně nebo negativně. Projevilo se to v hlasování. Pro schválení kroků vycházejících z podrobné analýzy hlasovalo 32 zastupitelů, 1 proti a 11 se zdrželo (ANO má 10 krajských zastupitelů).

Z jednání vyplynulo, že se stále řeší situace kolem rozšiřování těžby na dole Turów v Polsku, kdy renomovaná právní firma přiměla i vládu ČR k tvrdším postojům vůči polským sousedům.

Pro občany bude jistě zajímavé prodloužení další etapy tzv. „Kotlíkových dotací“ v Libereckém kraji. Protože nebyly rozděleny ještě všechny prostředky (aby je kraj nemusel vracet), byl prodloužen termín, do kdy je možnost žádat o dotace do 20. 2. 2021.

Z on-line přenosu 24. 11. 2020 zpracoval M. Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473