INFORMACE Z USTAVUJÍCÍHO ZASTUPITELSTVA 3. 11. 2020

Ustavujícího zasedání se zúčastnilo 44 ze 45 zvolených zastupitelů. Omluven byl Jaroslav Kořínek (SLK).

Obvykle do zvolení hejtmana řídí jednání nejstarší člen zastupitelstva. Navržen byl a 44 hlasy schválen RNDr. Jiří Čeřovský ze Cvikova (ODS), který byl druhým nejstarším. Úplně nejstarším byl Ing. Vladimír Boháč (SLK). 44 přítomných zastupitelů postupně v abecedním pořadí složilo slib zastupitele do rukou ředitele krajského úřadu René Havlíka. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu (pánové Sviták a Kříž). Byl schválen program jednání, jednací řád. Byla zvolena pětičlenná návrhová komise – po jednom zástupci z pěti přítomných volebních stran: Pánové Dvořák (SLK), Čeřovský (ODS), Tůma (ANO), Tempel (Piráti) a paní Drábková (SPD). V tento okamžik jsme zaregistrovali nové jméno proti původně zvoleným a následně jsme zjistili, že z původně zvolených tří zastupitelů za SPD je přítomen pouze první a další dva už jsou postoupivší náhradníci: Mgr. Věnceslava Drábková a Libor Křenek.

Byl schválen volební řád pro volbu hejtmana, náměstků a dalších členů rady. Zvolena pětičlenná volební komise: Pánové Hocke (SLK), Němeček (ODS), Brož (ANO), Weissová (Piráti), Křenek (SPD).

Zastupitelé rozhodli, že volby budou probíhat tajně, stanovili počet členů rady na 9 a počet náměstků hejtmana na 5. Schválili rozdělení jednotlivých rezortů – obdobně jako v minulém volebním období.

Poté proběhla volba hejtmana. Jediným navrženým byl Bc. Martin Půta (SLK). Všechny volby probíhaly tak, že hlasující obdržel hlasovací lístek se jménem kandidáta. Pokud mu zastupitel dával hlas, označil to křížkem. Pokud ne, lístek neoznačil. Je poněkud zvláštní, když se při volbě hejtmana byly 2 hlasy neplatné a ještě při dalších dvou volbách po jednom neplatném hlasu. Neplatnost hlasu si umíme představit jen tak, že byla vhozena prázdná obálka.

Při volbě hejtmana byly ze 44 hlasů 2 neplatné a 30 bylo pro volbu. Martin Půta byl zvolen hejtmanem.

hejtman

Dále proběhla volba statutárního náměstka hejtmana. Jediným navrženým byl Ing. Jan Sviták (SLK).

Ze 44 hlasů 1 neplatný a pro volbu 32. Statutárním náměstkem hejtmana byl zvolen Ing. Jan Sviták.

1. namestek

Dále proběhla volba dalších čtyř náměstků a tří členů rady. (Volby byly dle našeho názoru zbytečně zdlouhavé. Na každou z těchto funkcí byla jen jedna nominace. Mnohem jednodušší by bylo, kdyby byly předneseny všechny zbývající nominace. Navržení mohli být uvedeni na jednom hlasovacích lístku (bylo to předjednáno – hlasovací lístky mohly být připraveny), na kterém by se před jejich jmény dělali nebo nedělali křížky. Hlasující by potom místo sedmi pochodových cvičení dle abecedy absolvovali pouze jedno. Volební komise by nepracovala 4 minuty, ale řekněme, že půl hodiny. Celkový čas voleb by se tak zkrátil nejméně o hodinu, spíše více. Ale to je jen náš názor – pozn. RSP)

Takže to probíhalo, že byla přednesena nominace, nominovaný vyslovil souhlas a představil se a potom následovala volba – přístup zastupitelů postupně dle abecedy k obdržení hlasovacího lístku a obálky, odchod za plentu a odhlasování. Po té se volební komise odebrala sečíst hlasy. Když je za nějaké 4 minuty sečetla, oznámil předseda komise výsledek. Tento „kolotoč“ se opakoval sedmkrát.

Na pozici náměstka pro ekonomiku, majetek a zakázky byl navržen Ing. Zbyněk Miklík (Piráti). Ze 44 hlasů byly všechny hlasy platné a Ing. Zbyněk Miklík byl zvolen 30 hlasy. Na pozici náměstka pro školství, mládež, tělovýchovu a zaměstnanost byl navržen Ing. Dan Ramzer (ODS). Ze 44 hlasů byly všechny platné a Ing. Dan Ramzer byl zvolen 39 hlasy. Na pozici náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch byla navržena Ing. Květa Vinklátová (SLK), která o tento rezort pečovala v minulém volebním období. Ze 44 hlasů byly všechny platné, Ing. Květa Vinklátová byla zvolena 33 hlasy. Na pozici náměstka pro sociální věci byl navržen Mgr. Petr Tulpa (SLK). Ze 44 hlasů byly všechny platné, Mgr. Petr Tulpa byl zvolen 31 hlasy. Na pozici člena rady se zodpovědností za hospodářský a regionální rozvoj byl navržen Mgr. Jiří Ulvr (SLK). Ze 44 hlasů byly všechny platné a Mgr. Jiří Ulvr byl zvolen 32 hlasy. (Poznámka osobní. Mgr. Jiří Ulvr je starostou obce Studenec, kde žije můj o 11 let mladší už 45 let skvělý kamarád, který se svou ženou Maruškou má 8 dětí a vnoučat už přes 20. To bych viděl na státní vyznamenání pro oba manžele a mé přátele.)

Na pozici člena rady se zodpovědností za zemědělství a životní prostředí byl navržen Václav Žídek (Piráti). Ze 44 hlasů byl 1 neplatný. Václav Žídek byl zvolen 28 hlasy.

Na pozici člena rady se zodpovědností za zdravotnictví byl navržen Mgr. Vladimír Richter (ODS). Ze 44 hlasů byly všechny platné. Mgr. Vladimír Richter byl zvolen 34 hlasy.

Projednáno programové prohlášení koalice SLK – ODS – Piráti. Prohlášení je k dispozici na www-stránkách Libereckého kraje. Pro hlasovalo 37, 4 se zdrželi a 3 nehlasovali.

Bylo ohlášeno zřízení 10 výborů, obdobných jako v minulém období. Byla zmíněna potřeba upravit některé drobnosti v pojmenování výborů, aby se názvy výborů shodovaly přesně s názvy rezortů. Personální naplnění výborů bude na pořadu 1. řádného jednání nového zastupitelstva 24. 11. 2020.

43 hlasy byly schváleny nominace do výboru Regionální rady soudržnosti Severovýchod (připomínáme, že Region soudržnosti tvoří kraje Liberecký, Královehradecký a Pardubický a Liberecký kraj má v tomto výboru 8 zástupců). 3 zástupci za SLK, 2 za ANO, po jednom za ODS, Piráty a SPD.

Co zajímavé bylo v závěru, byl vyjádřený záměr, že by lidé zvolení do krajských pozic neměli současně vykonávat funkce starostů ve svých obcích. Připomnělo nám to případ českolipské starostky, která předvolebně slíbila, že se v případě zvolení starostkou v České Lípě vzdá funkce náměstkyně hejtmana. Starostkou se stala, ale svůj slib nedodržela. Na to hned reagovali někteří zvolení slibem své pozice starostů řešit. Např. Ing. Sviták v Prysku, Mgr. Ulvr ve Studenci, Ing. Tůma v Ralsku, Mgr. Richter (Jilemnice), Uvidíme, jak to bude tentokrát. Věříme, že lépe a dotyční svá slova dodrží.

Z online přenosu, 3. 11. 2020, M. Starý

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473