INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA KRAJE 22. 9. 2020

INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE 22. 9. 2020

Jednání zastupitelstva mělo neobvyklý úvod. Byly uděleny ceny Hejtmana Libereckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019.

Cena hejtmana za společenskou odpovědnost je soutěž, jejímž cílem je ocenit organizace v Libereckém kraji, které jsou aktivní při naplňování zásad společenské odpovědnosti a jsou vzorem pro ostatní. Mohly se do ní přihlásit všechny podnikatelské subjekty a organizace veřejného sektoru a obce, které působí na území Libereckého kraje. 

„Jsem rád, že firmy a organizace přistupují zodpovědně k tématu udržitelného rozvoje a zároveň se nestarají jen samy o sebe a o své zisky, ale dbají i o blaho ostatních. Zejména v této pohnuté době jsou vlídnost a vstřícnost důležitým pilířem při formování lidských charakterů,“ uvedl hejtman Půta.

Společensky odpovědné organizace staví na první místo dodržování povinností uložených právními předpisy a nad jejich rámec uplatňují odpovědné a etické chování vůči svému okolí. Tato strategie posiluje důvěryhodnost organizace v očích zákazníků, partnerů i společnosti jako celku a stává se důležitým nefinančním ukazatelem výkonnosti organizace.

Hlavní ceny za rok 2019 byly uděleny takto:

1. místo v kategorii střední organizace, jejíž hlavní náplní činnosti je podnikání s 250 a méně zaměstnanci: Krofian CZ, s r. o.

1. místo v kategorii malá organizace, jejíž hlavní náplní činnosti je podnikání s 50 a méně zaměstnanci: SUNDISK s r. o.

1. místo v kategorii organizace veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace, jejichž hlavní náplní činnosti není podnikání, s více než 50 zaměstnanci: Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace.

1. místo v kategorii organizace veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace, jejichž hlavní náplní činnosti není podnikání, s 50 a méně zaměstnanci: Klára pomáhá, z. s.

cena hejtmana

Z maskovaných osob na společném foto po předání cen jistě poznáte hejtmana Martina Půtu (zcela vlevo). Třetí zleva a nejvyšší ze skupiny je Rudolf Focke, ředitel léčebny respiračních chorob ve Cvikově, jehož společnosti a výměny názorů jsem se mnohokrát těšil na jednáních zastupitelstva, než jsem dal přednost pohodlnějšímu, ale hlavně levnějšímu sledování přímého přenosu zastupitelstva.

Hejtman Martin Půta následně vyhlásil nový ročník Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Nejzazší termín pro přihlášení bude 31. prosinec 2020. Statut a dotazník budou k dispozici na webových stránkách kraje od 1. října 2020.

Na jednání zastupitelstva bylo omluveno 5 zastupitelů. Po zahájení a předání cen schvalovalo program 37 zastupitelů, což znamenalo nepřítomnost osmi a tento stav se v průběhu neměnil. Po úvodních obvyklých procedurách sdělil předseda kontrolního výboru M. Tita přítomným, že při kontrole usnesení a závěrů kontrolní výbor neshledal žádného pochybení.

V 15 hodin byly schváleny dvě nové přísedící krajského soudu. Z nich jedna přítomná se představila.

Diskuze se rozvinula kolem bodu 9. Šlo o podporu zákonodárné iniciativy ve věci převodu družstevních bytů do vlastnictví družstevníků. Jedná se o (ne)naplnění smluv na dvacet let se závazkem převodu do vlastnictví po uplynutí této doby. Někteří tvrdili, že to lze provést se současnou legislativou a uvedli i příklady. Z debaty plynulo, že ne všude se k tomu chystali. Záminkou – překážkou, které se zřejmě někteří obávali, byl jejich závazek tzv. řádného hospodaření. A tak asi někde nebylo jasné, zda převést bezúplatně, přestože je zavazovala dvacetiletá smlouva, někde nebylo jasné, zda převod danit nebo nedanit. Do jisté míry taková zkouška odvahy a odpovědnosti zastupitelů tam i onde. V každém případě zákonodárná iniciativa nemohla ničemu škodit a někde mohla jistě pomoci. Jistě, jako u řady zákonů je tu ku prospěchu věcí co nejrychlejší průběh schvalování zákonných úprav a změn. Senátor Canov k tomu řekl, že jak to bude možné, vyvine v tomto smyslu úsilí v Senátu ČR. Nakonec tuto iniciativu kraje požehnalo svým hlasem všech 37 přítomných zastupitelů.

K písemným informacím měl M. Tita připomínku k informaci o účasti na jednáních zastupitelstva a výborů, protože byly v tabulkách uvedeny účasti a omluvené neúčasti. Neomluvené neúčasti nikoliv. To by zřejmě mělo být, protože neomluvená neúčast má vypovídající význam o nedostatečném vztahu dotyčného jedince k práci v zastupitelstvu a jeho výborech.

Z projednávaného jistě bude veřejnost zajímat úprava – prodloužení programu „Kotlíkové dotace“ na podporu možností výměny neekologických topidel za ekologičtější, protože kraj na tuto podporu dostal dalších 55 milionů Kč a tak je možno prodloužit termín podávání žádostí o tuto podporu.

Na jednání bylo znát, že je poslední v tomto volebním období. Předsedové výborů, kteří podávali vesměs doporučující stanoviska svých výborů k projednávaným materiálům, děkovali za práci členům svých výborů a také pracovníkům krajského úřadu za zpracovávání kvalitních podkladů pro jejich jednání. O tom, že pracovníci krajského úřadu odváděli dobrou práci, svědčí velký počet projednaných bodů z valné většiny hladce a bez větších komplikací. Nakonec o tom svědčí i to poslední jednání, kde bylo projednáno 68 bodů programu za dvě hodiny čistého času.

Na závěr hejtman Martin Půta poděkoval všem členům zastupitelstva za jejich práci v končícím volebním období, popřál jim do budoucna mnoho úspěchů v jejich činnostech i v soukromí. Nezapomněl sdělit, že rada bude pracovat nadále – až do ustavujícího zasedání nového zastupitelstva a zvolení nové rady.

(Z přenosu on-line, M. Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473