INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA KRAJE 25. 8. 2020

Bylo zahájeno s 34 zastupiteli. Nezvykle bylo, že se jejich počet dále nijak nezvyšoval. Součet při hlasováních nepřesáhl po celou dobu jednání 35.

V úvodu požádali o slovo pánové Stříbrný a Ramzer, předseda a místopředseda mikroregionu Frýdlantsko, aby při příležitosti uplynutí 10 let od ničivé povodně v Libereckém kraji dekorovali stuhou prapor Libereckého kraje, jako projev poděkování a uznání za pomoc, kterou kraj obcím mikroregionu Frýdlantsko poskytoval při odstraňování následků povodňových škod.

Navrhovaný program byl schválen s tímto: Hejtman stáhnul z jednání návrh nového jednacího řádu. Na jednání rady se shodli, že nový jednací řád nechají k projednání až nově zvolenému zastupitelstvu. Změna nebo doplnění proti dosavadnímu spočívala asi v možnosti slučovat projednávání podobných bodů a diskuzi k nim. Usoudit tak lze podle toho, že hned po schválení programu byl zařazen bod č. 77 – rozhodnutí o sloučení rozpravy ke stanoveným bodům. Tím se věc vyřešila společně se schválením programu. Stejně to jistě bude i 22. 9. 2020, kdy proběhne poslední krajské zastupitelstvo v tomto volebním období. O bodu 44 se rozhodlo, že se bude projednávat, až se dostaví předseda svazku obcí Krkonoše, který je jedním z účastníků spolupráce s dvěma dotčenými kraji (Liberecký a Královehradecký) v období 2021 - 2027.

Ke kontrole usnesení se vyjádřil předseda kontrolního výboru In. Miloš Tita sdělením, že závady nebyly objeveny. Vzhledem k blížícímu se konci volebního období můžeme říct, že Ing. Tita, slušným, logickým a věcným jednáním vyčníval ze čtveřice zastupitelů KSČM. Je v zastupitelstvu od vzniku Libereckého kraje. Za ta léta byl ostatními zastupiteli vesměs uznáván a respektován.

Zastupitelé byli seznámeni s rezignací jednoho z přísedících krajského soudu a následně schválili jako nového přísedícího pana Hábu, který se už v minulosti v této práci osvědčil.

Zastupitelé schválili výzvu Rady Libereckého Kraje k odvolání předsedy Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, o jehož podivných praktikách za hranou porušování zákona jsme už psali, a podnět k systémové změně rozhodovacích mechanismů v rámci ÚHOS v oblasti veřejných zakázek. Podobná výzva a návrh už vzešly i ze sousedního Ústeckého kraje.

Z řady běžných a rutinních rozhodování nás zajímal bod týkající se financování projektu silnice II/268 z Mimoně na Mnichovo Hradiště. Je to dlouhodobá bolest, která se protáhla nereálnými návrhy projektantů na úpravu výjezdu z lesa do Horní Krupé za 300 milionů Kč. Ty by musel nadělit asi „pánbu nebeskej“. Jan Dvořák měl výhrady k vlastnímu provádění opravy silnice. Krajským zastupitelům jistě není jedno, zda se za finance, o kterých jednají, provádí nekvalitní oprava silnice. Bod jednání ale byl jen o změně financování. V „zasedačce“ se (kromě pana Dořáka) nenacházel odborník na technologie oprav silnic. Panu Dvořákovi bylo doporučeno zúčastnit se některého z nejbližších kontrolních dnů, aby mohl se zdůvodněnými zjištěními vystoupit příště (22. 9. 2020).

Zaujalo řešení problému ve střední škole v Lomnici nad Popelkou, kde počet žáků poklesl pod 17 na ročník. Řešení otevřením nového studijního oboru „nutriční asistent“ vyvolalo asi rozdílné pocity, zejména u těch, kteří nemají dostatečný kontakt se školstvím a nevědí, že existují mnohem podivnější specializace, u kterých pochopit o čem jsou a jak by se mohly uplatnit v praxi, nedokážou pochopit ani lidé s velkou fantazií.

Z diskuze o písemných informacích týkajících se protipovodňových opatření zaujala informace o reálně možném budoucím projektu vodní nádrže Raspenava.

Poznámka na závěr: Než se dostaneme k informaci o dalším jednání v našem měsíčníku, bude po volbách. Tak se ohlédněme za volebním období, které končí:

Jednání zastupitelstva Libereckého kraje jsme pravidelně sledovali. Můžeme konstatovat, že jednání probíhala věcně a celkem slušně. V tomto období ubylo (až na výjimky) osobních invektiv a napadání. Zastupitelstvo zvládalo projednání velkého počtu bodů, což svědčí o dobré práci lidí připravujících podkladové materiály a zodpovědnosti předkladatelů. V daných podmínkách, možnostech krajského článku samosprávy a společenské situaci dosáhlo zastupitelstvo snad maximum možného. Úroveň a průběhy jednání výrazně kontrastují např. se zastupitelskými příšernostmi, kterých jsme svědky u nás v Mimoni, kde jednání také sledujeme.

Vzhledem k věku zastupitelů ve většině a odváděné práci nepředpokládáme, že by volby nového zastupitelstva 2. – 3. 10. 2020 přinesly výrazné změny ve složení zastupitelstva i vedení kraje. Nebylo by pro nás ani překvapením, kdyby dosavadní hejtman Martin Půta opět obhájil svůj post. Vedle odvedené pro nás a veřejnost viditelné práce ustál i některé útoky, které na jeho osobu byly vedeny, a obhájil se.

Ale to je pouze náš pohled. Výsledky budou mít v rukou voliči v první říjnový pátek a sobotu roku toho, a ti rozhodnou.

Z videozáznamu zpracoval 2. 9. 2020, M. Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473