INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA KRAJE 26. 5. 2020

Jednání bylo svým způsobem jedinečné. Konalo se v jiných prostorách. Každý zastupitel měl svůj stůl s dodržením předepsaných rozestupů. Diskutující nemohli mluvit z místa, ale museli chodit k řečnickému pultu. Při dodržování rozestupů zastupitele nemuseli mít roušky. Nebylo k dispozici elektronické hlasovací zařízení. Hlasovalo se i hlásilo se do diskuze zdvižením ruky. Jak dokládá následující snímek.

hlasy LK

Při tomto způsobu hlasování musely být stanoveny skrutátorky a hlavní skrutátorka, která po obdržení výsledků hlasování od dílčích skrutátorek na požádání řídícího oznamovala výsledek hlasování. Další změnou bylo, že jednání nezačalo tradičně ve 14 hodin, ale už v 10. Přestože byli oznámeni pouze 2 omluvení, chybělo jich o dost víc, včetně hejtmana. První část jednání (od 10 do přestávky na oběd ve 13 hodin) řídila náměstkyně Volfová. Jestliže jednání zpomalovalo hlasování a sčítání hlasů, snažili se organizátoři zrychlit jednání slučováním bodů do bloků. Znamenalo to, že se diskutovalo k bloku dvou nebo více bodů najednou, ale hlasovat se muselo o každém bodu zvlášť. Tím ke zrychlení nedocházelo a nezvyklá komplikace aspoň z počátku krátce pletla i paní řídící.

Jednání probíhalo podle schváleného programu s některými doplněnými a dvěma vyřazenými body.

V úvodu zazněla ústní informace o rezignaci jedné z přísedících krajského soudu.

Zajímalo nás, jak se k připomínkám a námitkám Libereckých zastupitelů postavili zastupitelé v polské Bogatyni. Samozřejmě ve věci rozšiřování těžby v dole Turów až k našim hranicím. Zastupitelé v Bogatyni nevzali námitky a připomínky Libereckého kraje na vědomí a bez ohledu na kroky, které jsou v takových případech běžné a nutné, rozhodli o prodloužení povolení těžby na 6 let.

Plynulost a poměrnou nekonfliktnost jednání rozčeřil zastupitel Gamba v bloku – výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy a záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. Podrobil materiál drtivé kritice s poukázáním na řadu chyb v úpravě materiálu a faktech. Jestli své připomínky a kritiky přednesl např. ve školském výboru, se nezmínil. Pravděpodobně je ale ani touto ani jinou formou připomínky před jednáním neuplatnil, přestože na to bylo asi dost času. To mu vytkl odpovědný z vedení kraje Tulpa. Řekl bych, že mu to vytýkal právem.

Kromě asi devíti bodů, které nebyly projednány do oběda, ostatní prošly celkem hladce. Kontroverznější body byly projednány po obědové přestávce už za přítomnosti hejtmana. Nebyl jsem možná jediný, koho napadlo, že hejtman by mohl být u soudu. Nikdo nic neřekl. Až při projednávání bodu č. 80 – podpora návrhu senátního zákona o kompenzačním bonusu, který v tom čase právě projednávala poslanecká sněmovna. Senátor Canov začal své vystoupení sdělením – omluvou své nepřítomnosti: Byl s hejtmanem u soudu a dle jeho slov to dopadlo výborně! Pochopil jsem, že hejtman byl zproštěn obvinění. To mi potvrdilo i regionální zpravodajství. Sdělení, že státní zástupce se odvolal, mě po zkušenostech s justicí posledních let v podstatě utvrdilo v přesvědčení o hejtmanově nevině.

Zastupitelstvo se zabývalo i potřebou a řešením ztrát způsobených tzv. pandemií koronaviru. Z toho důvodu byly pozastaveny práce na investiční akci – řešení okolí sídla krajského úřadu včetně parkovacího domu – a včleněné prostředky přesunuty do rezervy ekonomického odboru. Situace se snažil využít pan Šedlbauer tvrdošíjně prosazující směrování prostředků do ochrany krajiny při každé možné příležitosti a předložil dva protinávrhy, se kterými neuspěl. Osobně nesdílím podezření toho pána, že se jedná jen o klamný manévr a myslím, že přesunutí do rezervy bylo správné. Opravdu nevíme, po končícím cvičném vyvolání paniky, co nás ještě v tomto roce (jak někteří avizují na podzim) ještě čeká.

Zajímavým jistě bylo zvažování možnosti změny regionální surovinové politiky s účastí přizvaných odborníků, problematika se Tokia zejména kolem otázky těžby na vrchu Tlustec. V diskuzi vystoupila také Lucie Kotrbatá, zastupující občanskou iniciativu k referendu proti těžbě.

kotrba

Iniciativa vznikla jako reakce na rozhodnutí zastupitelstva v Brništi, které se většinou jediného hlasu vyslovilo pro těžbu. Protestující občanku z části Brniště Luhov doplnil Václav Žídek, který navíc poukázal na výjimečnou faunu a flóru, která se zde vyskytuje a měla by být důvodem k vyhlášení přírodní chráněné rezervace.

Z on-line přenosu 26. 5. 2020 zpracoval M. Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473