ŽÁDNÁ ZBYTEČNÁ PLÁCÁNÍ DO VODY

Jak jsme již opakovaně uváděli, výzvy, protesty a podobné jsou v této době a v této zemi naprosto k ničemu. Nic neřeší a nuičemu nepomáhají. Je třeba se užívat cesty práva. Možnám někdo řekne, že to také nic nenese. Ale je to jasný čin. Možná se dočkáme i stavu, že nezůstaně jen u toho, ale, že se najdou i dostatečně odvážní (nebo naštvaní?) a k trestnímu oznámení se připojí. O podáních ANS jsme už informovali, uvádíme poslední počin - "doplnění a upřesnění" podání. Nepřidá se nikdo?

ANS podani

 

 

                                                        Bořice, 09. 04. 2020

 

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6

Věc: Aliance národních sil, IČ 71443274, se sídlem 120 00 Praha 2, Legerova 1854/52 (id aliis ANS) – oznámení o podezření z tr. činnosti – doplnění a upřesnění

        Potvrzuji tímto, že jsem zmocněncem Aliance národních sil, IČ 71443274, se sídlem 120 00 Praha 2, Legerova 1854/52 ve věci oznámení o podezření z tr. činnosti v souvislosti s odstraněním sochy maršála SSSR I.S.Koněva (id aliis socha Koněva).

           Původní trestní oznámení se doplňuje a upřesňuje následovně.

1/ socha jako taková je ve vlastnictví Hlavního města Prahy. Byla totiž darována neformálním sdružením fyzických osob (kováků z Vysočan) hlavnímu městu. Proto Městská část Praha 6 nemá k soše Koněva žádná dispoziční práva. V této souvislosti níže uvádím obsah dokumentu Městské části Praha 6.

„Důvodová zpráva k R-0 1654:

Přemístění sochy maršála I. S. Koněva (ve smyslu usnesení ZMČ č. 120/19 z 12.09.2019) Přemístění sochy maršála I. S. Koněva bylo schváleno Zastupitelstvem MČ Praha 6 dne 12.9.2019 usnesením č. 120/19. Tímto usnesením pověřilo Zastupitelstvo MČ P6 Radu MČ P6 „nalezením důstojného uplatnění uměleckého díla (sochy) maršála I.S.Koněva, nejlépe některé z paměťových institucí a zajištěním nezbytných kroků k přemístění uměleckého díla …“ Na základě proběhách jednání projevila zájem o sochu maršála I. S. Koněva včetně informačních dodatkových cedulí (jedna cedule s původním textem sejmuta v 08/2018, tři nové bronzové cedule s upraveným textem osazena v 08/2018) společnost Muzeum paměti XX. století, z.ú.(dále jen „Muzeum“). Vzhledem k tomu, že Muzeum vzniklo ke konci roku 2019 a v současné době teprve probíhají kroky spojené s přípravou vhodných muzejních prostor, bude socha maršála Koněva včetně desek dočasně umístěna v depozitáři společnosti ARTEX ART SAFE s.r.o na adrese XXX, a to v termínu od 03.04 .2020 do 31.12.2020. Od 01.01.2021 bude socha maršála Koněva včetně desek umístěna v prostorách Muzea za účelem veřejné prezentace. Smlouva o výpůjčce s Muzeem je uzavřena na dobu od účinnosti předmětné smlouvy do 01.04.2030, tedy na dobu téměř 10 let s tím, že bude automaticky prodlužována o dalších 10 let, pokud MČ Praha 6 nevyzve písemně Muzeum v posledních třech měsících příslušné doby k vrácení sochy, či Muzeum ve stejné době nevyrozumí MČ Praha 6 o záměru sochu v určitém termínu vrátit. Socha maršála Koněva včetně desek bude zapůjčena Muzeu zdarma, s tím že socha včetně desek zůstává v majetku MČ Praha 6.“

Ve zvýrazněném textu se městská část zcela nepatřičně a v rozporu se skutečností prohlašuje za vlastníka sochy Koněva. Bližšího komentáře snad netřeba.

2/ S ohledem na skutečnost, že není vlastníkem, nemůže městská část uzavírat žádné smlouvy ohledně sochy Koněva. To znamená, že částka za sejmutí sochy Koněva činí 275 000 Kč a její dočasné umístění do depozitáře do 31. 12. 2020, představuje částku 107 811 Kč. A tyto kroky stály obyvatele MČ Prahy 6 zatím 382 811 Kč. A jistě nejde o účelně vynaložené prostředky. Navíc se tak stalo v době vyhlášení „nouzového stavu“, takže in recessu tohoto právního stavu je třeba jednání radních posuzovat.

2.1. Rozhodně není bez zajímavosti ani doba konání zasedání rady, na němž bylo rozhodnuto o odstranění sochy Koněva. Jestliže zatím žádné zasedání rady Městské části Praha 6 nezačalo později než v 16.00 hodin, tak předmětné a v pořadí 13. zasedání bylo zahájeno ve 22.00 hodin (sic)!

2.2. Co se týče dodatkových informačních tabulí, tak jejich obsah je v naprostém rozporu se skutečností, a kdyby Koněv žil, tak by šlo nepochybně o podezření z tr. činu pomluvy podle § 184 tr. zákoníku.

Ve stručnosti se opakovaně zdůrazňuje.

a/ Koněv neměl nic společného s deportacemi československých občanů do SSSR, neboť toto realizovala „Smerš“ (ruská vojenská kontrarozvědka), které velel generál Abakumov, náměstek ministra obrany SSSR, tedy Koněvův formálně nadřízený.

b) Koněv se žádným způsobem nezúčastnil zásahu sovětských vojsk v roce 1956 v Maďarsku. Operaci řídil maršál SSSR Žukov a prováděli ji generálové a maršálové jednotlivých druhů sovětských vojsk. Koněv byl sice velitelem vojsk Varšavské smlouvy, ale to byl v té době „Titel ohne Mittel“, protože vojenská struktura Varšavské smlouvy se teprve formovala.

c/ v době invaze v r. 1968 byl již Koněv ve výslužbě, bylo mu totiž 71 let! Akci řídili jiní, mladší maršálové: Grečko, Jakubovskij, etc.

ansil

Zdroj: www.aliancenarodnichsil.cz

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473