INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA KRAJE 17. 3. 2020

Z 1. mimořádného jednání zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2020 (17. 3.)

Mimořádné jednání zastupitelstva bylo svoláno na 17. 3. (řádné mělo být v termínu 31. 3.), aby mohly být schváleny a financovány některé plánované akce a vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a omezení pohybu osob vyhlášeného vládou ČR.

Jednání zahájilo 26 zastupitelů (nadpoloviční většina z celkového počtu 45), jejichž počet se dále zvýšil až na 30. Všichni přítomni zasedli s ochrannými rouškami.

Vzhledem k situaci byla větší neúčast předpokládaná. Na návrh hejtmana se nenahrazovali nepřítomní členové návrhové a volební komise. Schváleni byli přítomní (4 a 4), kteří si mezi sebou vybrali předsedu. Při schvalování ověřovatelů došlo na upozornění zastupitele Gamby k opakovanému hlasování, protože jedna ze zastupitelek vložila svou kartu do zařízení jiného – nepřítomného zastupitele.

Program s patnácti body doplněný o šestnáctý na návrh zastupitel Vícha byl schválen.

Byla schválena výpůjčka movitého majetku – automobilů pro potřeby organizací a Červeného kříže k zajištění zásobování seniorů v období nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR v souvislosti s šířením viru SARS-CoV-2.

Bylo schváleno 20 milionů Kč k navýšení výdajů z krizového fondu k řešení krizových situací souvisejících s řešením krizových situací – v nouzovém stavu SARS-CoV-2, s tím, že v tuto dobu nelze délku trvání nouze odhadnout a může dojít k potřebě tuto částku navýšit.

Byli schváleny 3 kandidátky na přísedící Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka Liberec. Všechny tři už tuto práci vykonávaly v minulém období a byly k ní opět doporučeny.

Ve dvou bodech se prodlužovaly o 35 dnů termíny dotačních programů a Programu vodohospodářských akcí Libereckého kraje z „nouzových“ důvodů. Zastupitele byly zvlášť upozorněni na tři případy, u kterých se tím měnilo datum termínu.

Byl vyhlášen i Regionální inovační program v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje – podpory regionálního rozvoje, protože není předpoklad, že zastupitelstvo se v dubnu, kdy mělo být projednáno, sejde.

K doplněnému bodu 16 přijali zastupitelé usnesení tohoto znění: „Zastupitelstvo Libereckého kraje navrhuje poděkování všem složkám Integrovaného záchranného systému, organizacím, dalším skupinám a jednotlivcům, všem, kdo se podílejí na opatřeních směřujících k zamezení šíření nákazy virem SARS-CoV-2“, s doplněním (na návrh hejtmana) „pracovníkům krizových štábů, starostkám a starostům.“

V posledním bodu jsme se dozvěděli, že podle sdělení Krajské hygienické stanice je v kraji v karanténě 650 lidí (jeden z nich – výletník do Itálie - i u nás v domě ve 2. poschodí). Nízkou nemocnost v Libereckém kraji příznivě ovlivnilo zřejmě i to, že prázdniny tu byly v posledním termínu.

Z videozáznamu zpracoval M. Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473