INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA KRAJE 28. 1. 2020

Z 1. jednání zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2020 (28. 1.)

Jednání prvého krajského zastupitelstva v roce 2020 zahájil hejtman Půta v 14.02 hodin. V úvodu poděkoval paní Dr. Lauermanové za práci na krajském úřadu ve funkci vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, kterou vykonávala od vzniku krajského úřadu, a předal jí kytici.

Z jednání se omluvili zastupitelé Baran, Kříž, Teplá, Vích a Žatecká.

K původnímu návrhu programu byly přidány 3 další body. Hlasovalo se nejdříve o jejich zařazení s tím, že bod 37 bude zařazen před bod 10. Program, doplnění i předsunutí bodu 37 byly schváleny.

V bodu kontrolním konstatoval předseda kontrolního výboru Tita, že neshledali pochybení. Měli připomínky k usnesení rady a mimořádné rady, které budou součástí zápisu.

Předsunutý bod 37 se týkal zapojení vyšších daňových příjmů z roku 2019 do rozpočtu roku 2020.

Příjmy v roce 2019 byly vyšší o 404 miliony Kč. Požadavky jednotlivých odborů na rozdělení byly celkem 564,5 milionů Kč a musely být tedy kráceny. Návrhy byly rozeslány zastupitelským klubům. Kromě formálních a obecných připomínek pana Vícha, žádné jiné nebyly. Z rozdělovaných příjmů šla největší část na dopravu (275,5 milionů) a druhá nejvyšší pro odbor školství, mládeže a tělovýchovy (41,3 milionů). Pan Šedlbauer předložil návrh na 50 milionů pro obnovu krajiny (v rozpočtu bylo 8). Byly přidány 3 miliony (celkem 11, tedy cca pětina jeho návrhu). Považuje to za chybu.

Pan Tita navrhl za klub KSČM úpravu usnesení. V bodě obnova ohrožených památek snížit částku na 3,1 milionu a v bodu podpora vody v krajině zvýšit částku na 5,9 milionu, s odůvodněním, že 2,9 milionu jde na opravy památek vlastněných římskokatolickou církví. Radní Vinklátová k tomu uvedla, že jí je jedno, kdo je vlastníkem památky. Připomíná mi to jeden případ před lety, kdy se v místním zastupitelstvu projednávala oprava památky, která byla v soukromém vlastnictví, na zahradě místního občana. Byl jsem proti, protože vlastník by se měl o svůj majetek starat, což znamená hradit údržbu a opravy. Jde-li o historickou památku ve špatném stavu, měl by místně příslušný úřad vlastníka vyzvat, aby památku opravil, případně mu nabídnout, že ji převezme do svého vlastnictví a péče. Vynakládat prostředky na opravy cizího majetku mi nepřipadá normální.

Pravda ovšem je, že v případě církví je to právě u nás dost komplikované. Pokud je mi známo, neproběhla u nás úplná odluka církve od státu. To znamená např., že stát platí faráře a další jako své zaměstnance. Logika by nám řekla: Když státní zaměstnanci, tak i státní majetek, že? Potom ovšem nedává smysl, aby státní majetek vlastnil někdo jiný, natož cizí stát - Vatikán. Ve vášnivější diskuzi se podle mého názoru dopustil faulu i hejtman. Když mluvil o církvi ukradeném majetku a byl za to panem Titou zaslouženě pokárán. Když někdo něco nevlastní, nemůže mu to nikdo ukrást. Vinit bychom museli už císaře Josefa II., který církvím odebral majetek, poučit bychom se mohli i z období po 1. světové válce a u nás provedené pozemkové reformě a postavení církví, zkrátka u tatíčka Masaryka. Pokud vím, tak majetky byly ve vlastnictví státu a církve ho měly pouze v užívání. Protože je nevlastnily, nemohl jim je ani nikdo ukrást. Připomenu ještě vyjádření kardinála Tomáška, blahé paměti, který prohlásil (myslím v roce 1991) majetkové vztahy se státem za vypořádané, což potvrdil i pan Rychetský, který to už nějak zapomněl. Možná stařecká demence nebo skleróza, ne?

Hejtman měl jen pravdu v tom, že pokud se zeptáte správce farností – farářů, tak „smrdí šestákem“ bez ohledu na restituční miliardy. To ale nemění nic na věci, že orgán státní správy by měl pečovat nejdříve o majetek ve své péči a ne o cizí. Návrh KSČM označil za nehorázný pan Dvořák z Nového Boru, který se snažil udělat ze zastupitelů KSČM viníky všech problémů a strastí po vzoru některých jiných zastydlých „ideologů“. Myslím, že právě jeho vystoupení zaslouží označení nehorázné. Nečekaně se k tomu postavil pan Korytář, který odsoudil úsilí nasazovat komunistům permanentně „psí hlavu“, protože s problémy týkajícími se poškozování krajiny a dopadů do zemědělství se nepotýkal jen východní blok, ale i západní Evropa a USA.

Nejdříve se hlasovalo o protinávrhu klubu KSČM. Pro návrh bylo 8, proti 18, 10 se zdrželo hlasování a 3 nehlasovali. Původní návrh byl poté schválen 35 hlasy, 4 nehlasovali.

Diskuze probíhala kolem projektu „Centra odborného vzdělávání Libereckého kraje a řemesel“ v Jablonci nad Nisou. Škola je po havárii historické budovy v náhradních prostorách v Železném Brodu. Zřícení stavby a důvody se zkoumají, stejně jako případná odpovědnost. Někteří se snažili do toho vsunout pochybnosti o výběru TDI (technický dozor investora). Za daného stavu se to jevilo jako záměrná a zbytečná komplikace. Počkejme si na výsledek šetření havárie.

Debatu rozproudila i změna názvu Střední odborné školy a učiliště Česká Lípa na Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola Česká Lípa. Tomu byla přítomna ředitelka paní Kubátová – Ortová. Pan Mackovík požádal (za klub KSČM, jak později upřesnil), jestli by se mohli jít podívat do budovy školy v Lužické ulici. Žádost vyzněla zvláštně ve chvíli, kdy nám hejtman sdělil, že pan Mackovík je zaměstnancem té školy. Pak jistě není problém požádat ředitelku školy, aby komukoli prostory ukázala. Problém je v podstatě v tom, že byla snaha otevřít zdravotnické obory, na což tlačila i nemocnice v České Lípě. Pro ty ovšem nebylo ve stávající škole místo, zatímco druhá škola na ul. 28. října měla k tomu prostorové kapacity. Bylo to nejvhodnější a nejjednodušší řešení. Námitky a kritiky vycházejí neznalosti. Kdo neví, může přijít. Paní ředitelka každého ráda provede.

V bodě různé jsme se dozvěděli, že analýza EIA ohledně dolu Turów byla schválena. Kraj se bude nyní zabývat možnými opravnými kroky, jako je nesouhlas s vydáním těžební licence a také kompenzacemi za ztráty zdrojů vody v dotčené oblasti.

Zastupitel Tita měl dotaz na opravu silnice Česká Lípa – Kozly. V prvém roce by měla proběhnout příprava, oprava mostků a propustků a ve druhém povrch komunikace.

Na přetřes přišla i záležitost možnosti obnovení těžby na Tlustci. Zastupitelstva všech okolních obcí jsou proti. Pouze v Brništi zastupitelé v poměru hlasů 5:4 vyslovili souhlas. Situace se jeví ovšem tak, že obyvatelé Brniště jsou jednoznačně proti a požadují referendum.

Podle vyjádření hejtmana může věc definitivně rozhodnout odepsání zásob ministerstvem a následně zrušení těžebního prostoru. Z vyjádření vyplynulo, že kraj ministerstvu takovou žádost podá.

(Ze záznamu zpracoval 4. 2. 2020, M. Starý)

Poznámka: Zpracování informace bylo trochu složitější, protože po bodu 9 vypadl nejdříve online přenos a krátce potom v důsledku bouřky dodávka elektřiny v našem městě Mimoni. Tak jsem si musel počkat, až bude k dispozici záznam.

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473