NOVÁ KOMUNISTICKÁ?

 

Nová KOMUNISTICKÁ STRANA?

Nedávno jsme obdrželi do redakce pozvánku na veřejnou akci. Mezi pořádajícími vlasteneckými a pokrokovými spolky byla i „Komunistická strana Česká 21“. S tímto názvem jsme se setkali poprvé.

Protože je třeba být informován, zapátrali jsme a výsledek našeho pátrání vám přinášíme. 

Nová komunistická strana používá známé mezinárodně uznávané komunistické logo - pěticípou rudou hvězdu se srpem a kladivem a původní komunistické heslo „Proletáři všech zemí spojte se!“

ksc 21

Poznámka úvodem:

Vzhledem ke stavu, ke kterému dospěla KSČM jako nástupnická strana KSČ – bezobsažná vyjádření bez barvy, chuti a zápachu nebo úplné mlčení k závažným společenským a mezinárodním problémům, chování některých funkcionářů a zastupitelů včetně poslanců, jejichž motivem je pouze hmotný prospěch a vlastní na KSČM parazitující živnost, souběžně s následnou zavázaností a vydíratelností na jedné straně, bezmocností poctivých „pozůstalých“ komunistů na straně druhé, je velmi obtížné očekávat v KSČM pozitivní změny a návrat k zásadové komunistické politice a práci.

Proto pokus o vytvoření jiné, nové a skutečně komunistické strany není ničím překvapujícím a nečekaným.

Tím nechceme předjímat, že tento pokus – „KSČ 21“ – je tím jediným správným a pravým.

Přečtěte si, seznamte se, udělejte si sami názor. RSP

 

Na úvodní internetové stránce můžete číst tento text doplněný výše zmíněným symbolem a heslem:

Komunistická strana Česká 21

„Proletáři všech zemí, spojte se!

Milujeme svůj národ, a proto chceme, aby byl svobodný.

Milujeme svůj národ, a proto bojujeme za svobodu jeho obrovské většiny. 

Tato láska stojí nás těžké oběti.

Na této lásce nevyděláme miliony.

Touto láskou nezakrýváme žádné špinavé kšefty. 

Milujeme svůj národ. 

A proto jsme komunisty.

Připojte se

Vážené soudružky a soudruzi, vážení přátelé. 

Pod záložkou, s názvem „připojte se“, můžete učinit své první kroky tím, že se přihlásíte na naší emailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., kde Vám zodpovíme všechny otázky týkající se naši strany, která ne, že vznikla, ale vzniknout musela, právě pro politiku, která je v našem státě již neúnosná.

Současné politické strany, které nesou ve svém názvu slovo komunistická, pomalu zanikají, protože jsou pohlcované stranami takzvaně levicovými. My jsme stranou Komunistickou, ne tedy levicovou. Dává to logiku, právě v kontextu stran, které nesou název komunistická a stranou komunistickou nejsou a ani být nemohou. Je to úplně stejné, jako nemůže být občan naší republiky ve dvou politických stranách současně.

Naše strana vznikala pomalu a rozvíjela se ze zdravého jádra, které tvořili soudruzi, bývalí členové KSČM a KSČ, kde se už nedokázali dívat na postup, který se rozcházel s programem jejich strany. Přijali jsme však i nemálo lidí nových, věkově velice mladých, tedy takových, kteří se narodili dva i tři roky po listopadovém převratu 1989.

Naše snaha je změnit parlamentní cestou společenské zřízení, na rozdíl od stran KSČM a KSČ. Uvědomujeme si, že tyto strany automaticky půjdou ne proti nám, ale proti programu Komunistické strany, ke kterému se také někdy zavázali. My je s velkou samozřejmostí na cestě k našemu cíli zákonitě potkáme, kdy oni se již budou vracet z porážky svého programu a my budeme, přesně jako dnes, hovořit o tom, že jsme výběrovou organizaci, kde nám záleží převážně na kvalitě. Nevíme, jestli to bude za pár měsíců, nebo pár let, ale víme, že se tak stane.

Takže soudružky a soudruzi, přátelé, otevírá se vám nová, mladá strana. Strana, která skutečně staví na komunistických základech a nebojí se říct, že staví také na všech dobrých základech od roku 1921, kdy skutečná Komunistická strana v naši republice vznikla a ukázala nám cestu, po které v současné době jde pouze naše strana, tedy KOMUNISTICKÁ STRANA ČESKÁ 21.

ÚV KSČ 21

Kontakt

KOMUNISTICKÁ STRANA ČESKÁ 21

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vážení členové strany KSČ 21 a sympatizující

6. 2. 2015

V listopadu minulého roku proběhl Ustavující sjezd KSČ 21, na kterém byly zvoleny orgány strany a generální tajemník, včetně tajemníků ÚV KSČ. V programovém prohlášení bylo zdůrazněno, že strana chce navázat na vše pozitivní z minulého období a toto chce rozvíjet v nových podmínkách s cílem vybudování sociálně spravedlivé společnosti. Strana bude usilovat o změnu společenského řádu parlamentní cestou a to získáním voličů na svou stranu. Bude provádět politiku přístupnou všem společenským vrstvám bez ohledu na národnosti „Pro lidi a s lidmi“.

K ustavení KSČ 21 došlo zejména z důvodu, že současné levicové strany a to i ty, které nesou ve svém názvu slovo komunistická, nesplňuji očekávání. Často sklouzávají na platformu pravicionismu bez ohledu na své voliče a sympatizanty. Proto je jim i trnem v oku založení nové komunistické strany, která se od nich oprošťuje a půjde si svou vlastní cestou vedoucí ke stanovenému cíli. Nebude to cesta krátká a jednoduchá. Strana musí přesvědčit národ, že to myslí vážně, musí do svých řad získávat nové členy, kteří budou o myšlence komunismu přesvědčení.

I když strana dosud plně nerozvinula svou činnost, má nevelkou členskou základnu a prokousává se prvními „porodními bolestmi“, už se nacházejí kritikové a škůdci. Jsou bohužel mezi nimi i někteří ze současné KSČ nebo z přípravného výboru KSČ 21. Těmto tzv. „soudruhům“ vzkazujeme, že se jich nebojíme a na jejich záškodnické útoky a pomluvy jsme připravení.

Těší nás, že cestu mezi členy KSČ 21 nachází zejména mladí lidé, kteří nejsou zatížení minulosti a plně chápou myšlenku marxismu-leninismu. Toto je budoucnost strany, i když cestu nemají uzavřenou ani lidé tzv. dříve narození. 

Toto je naše cesta, cesta programu a cílů KOMUNISTICKÉ STRANY ČESKÁ 21, od které nás nemůžou odradit nastrčení pánové, kteří si nedokážou zamést před svým prahem, protože žádný nemají. Špínu politikaření rozsévají kolem sebe, ale na tu jsme dokonale připraveni.

Josef Seichter

Program

Program KOMUNISTICKÉ STRANY ČESKÁ 21

Společenský vývoj v podmínkách České republiky, ale i v Evropě a ve světě, si nutně vyžaduje nová pojetí, nové metody a nové přístupy. Nezastáváme stanovisko, že čím více politických stran, tím více demokracie, ale současný stav společnosti, kdy značná část obyvatel je nečinná, v podstatě značně apatická ke společnosti a státu, nás přivedl k založení nové politické strany. Levicové politické strany, včetně stran, majících v názvu slovo „komunistická“, jsou dnes v situaci, kdy se musí vypořádávat s hlubokými krizemi svých politických postojů. Na těchto krizích má svůj podíl především vývoj do roku 1989, tak i vývoj následný. 

Jsme si vědomi toho, že naše nová politika potřebuje své teoretické zdůvodnění. Její zvláštností je, že nebyla  zformována někde v kabinetu, ale v procesu  boje za prolomení dogmaticko-sektářských a konzervativních deformací. Nové situace vyvolané a utvářené v současných podmínkách hromadí každodenně nové problémy, které formuje samotná praxe. Jednoznačně zastáváme názor, že současné levicové a mnohdy i komunistické strany, nejen v České republice, ale i ve světě, nejsou ideologicky připraveny na nové podmínky. Nenaučily se vnímat nové režimy, jakožto přirozené součásti vývoje lidstva. Nepochopily, že nová politika je a zůstane uměním. Umění v politice nebo politice umění, jak vést lidi, je tvořivý, netradiční a neustále se obnovující vztah ke konkrétní politické situaci. 

 V souladu se zákonem číslo 424/1991 Sb., v platném znění (Zákon o politických stranách – pozn. RSP), předkládáme Program politické strany:

KOMUNISTICKÁ STRANA ČESKÁ 21       

I.

Jde nám o překonání příčin hluboké společenské krize způsobené deformacemi a zastaralými způsoby řízení ekonomiky. To způsobilo položení základů korupce, rozkrádání, podvodů a dalších negativních jevů včetně kriminality. Zastáváme názor, že není možné otupovat hospodářskou politiku tím, že se bere těm, kdož dobře pracují, a dává těm, kdož hospodaří špatně.

II.

Budeme prosazovat politiku jednoty a důvěry mezi jednotlivými společenskými skupinami a sociálními vrstvami. Různé generace naší společnosti vyrostly v odlišných podmínkách a liší se přirozeně svými pohledy na řadu otázek našeho života. Odmítáme snahy stavět proti sobě zájmy jednotlivých generací, a proto budeme prosazovat politiku slaďování a uspokojování potřeb jednotlivých věkových skupin.

III.

Prosadíme rozvíjení demokracie a rovnostářství. Přitom budeme usilovat o spojení demokratických zásad společenského řízení s odborným a vědeckým řízením a rozhodováním. K tomu, aby bylo možno odpovědně posoudit, co je zájmem celé společnosti, skupin či jednotlivců, musíme mít vždy k posouzení více alternativních, odborně zdůvodněných návrhů na řešení všech sporných otázek a zajištění daleko rozsáhlejších a otevřenějších informací. V tomto budeme vycházet vstříc proletariátu, tedy těm, kteří nevlastní výrobní prostředky a jsou nuceni prodávat svou pracovní sílu proto, aby přežili. Považujeme za nelegální, aby tyto okrádala buržoazie o nadhodnotu jejich práce.

IV.

Zásadou bude, prosazovat to, že bez práva není odpovědnosti.  Základní předpoklad pro správný vývoj v řízení státních orgánů, organizací a  státních podniků vidíme v tom, aby v celém systému jejich řízení bylo naprosto jasné, kdo, který orgán a který pracovník či funkcionář a za co odpovídá.

V.

Jsme si vědomi a budeme ctít zásadu, že voleným orgánům dávají moc voliči, ale zároveň  budeme usilovat o to, aby byla dodržována zásada  dělby a kontroly moci, jakožto záruka proti libovůli. Budeme prosazovat, aby v celém státním mechanismu nedocházelo k přílišnému soustřeďování moci v jednom článku, v jednom aparátu nebo jednotlivce. Orgány bezpečnosti, policie soudů a ostatních musí
mít takové postavení, organizační strukturu, početní stav, vybavení, metody činnosti  i kvalifikaci, které odpovídají jejímu zaměření na ochranu státu, občanů a majetku.  

VI.

V rozvíjení hospodářské politiky budeme jako jeden ze základních cílů prosazovat trvalý růst životní úrovně a bezplatné kvalitní zdravotnictví. Budeme prosazovat redukci zdravotních pojišťoven na jednu jedinou. Každý zaměstnaný odvádí ze svého platu část na takzvané zdravotní pojištění. Proto musí mít jistotu, že dostane nejlepší zdravotní péči, za kterou nebude muset znovu platit. Další rozvoj společnosti je podmíněn růstem vzdělanosti. Považujete proto další rozvoj školství za přední úkol. Budeme upřednostňovat obory technického zaměření a obnovení učňovského školství. Každý člověk má právo vzdělávat se. Kvalifikovaná práce je štěstím pro stát. Mimořádnou váhu v růstu životní úrovně je nutno klást na růst mezd a důchodů. Budeme žádat obnovu státem garantovaných, bezúročných novomanželských půjček. Není nadále únosné, aby lidé museli mít strach založit rodinu. 

VII.

Budeme prosazovat humanistické poslání nekomerční kultury. Nebudeme podporovat násilí a jeho zobrazování. Jsme pro důkladné potírání šíření tvrdých drog. Odmítáme institucionalizovanou prostituci ve společnosti. Nacionalismus a projevy rasové nesnášenlivosti nesmí mít ve společnosti místo. Tyto a další negativní se budou skrývat pod rouškou svobody a demokracie, jedná se ale o průvodní projev kapitalismu. 

VIII.

Nepodpoříme znovuzavedení základní vojenské služby v jakékoliv podobě. Budeme podporovat rovnoprávnost všech národů, národností a národnostních menšin. Nepodpoříme znovuzavedení základní vojenské služby v jakékoliv podobě. Nebudeme podporovat účast našich vojsk v zahraničních misích, kromě mírových misí organizovaných OSN, to na úkor zájmů imperialismu, Evropské unie a NATO. Uvědomujeme si, že v tomto kapitalistickém společenském řádu, jsou k dosažení našeho cíle, socialismu, prozatím nemožné podmínky. Bude tedy naši snahou, změna společenského řádu parlamentní cestou.                                                                                            

ÚV KSČ 21

 

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473