Z KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA 24. 9. 2019

Z 8. jednání zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2019 (24. 9.)

Tentokrát bylo na startu 32 zastupitelů a následně se počet rozšířil až na 40 hlasujících. 2 byli omluveni. Další paní Novákovou – Hrabálkovou omlouval opět dodatečně předseda klubu KSČM a náhradně navrhl za tuto stabilní členku volební komise zastoupení panem Mackovíkem. Volební komise „úřadovala“ v závěru jednání při volbě nových členů výborů. Podobně byl v této komisi nahrazen pan Vích panem Baranem. Hejtman informačně seznam podkladů a materiálů, včetně doručené rezignace na přísedící krajského soudu. Program byl schválen v navrženém znění.

Při kontrole usnesení předseda kontrolního výboru ing. Tita upozornil na drobný nedostatek, když v jednom materiálu byly v usnesení začerněny citlivé údaje a v důvodové zprávě ne.

Důležitým bodem byl Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2023. Konstatováno, že se snižuje zadluženost, proti původnímu návrhu se navyšují výdaje na dopravu a investice. Posiluje se dotační fond hlavně směrem k životnímu prostředí, zejména retenci vody v krajině. Když se někde zvyšují náklady, musí se jinde snižovat. Poníženy byly náklady kanceláře hejtmana a v některých dalších odborech. V diskuzi pan Šedlbauer pochválil posílení dotačního fondu a současně toto navýšení označil za nedostatečné s tím, že klub „Změna“ přijde s konkrétními návrhy na úpravy při projednávání rozpočtu na rok 2020. Výhled byl schválen 33 hlasy, 1 byl proti, 5 se zdrželo.

Bylo schváleno poskytnutí dotace na výrobu celovečerního hraného filmu „Poslední závod“, věnovaného tragicky zahynulým průkopníkům běžeckého lyžování v našem kraji - Hančovi a Vrbatovi.

Větší diskuze se rozvinula kolem projektu autobusového nádraží a parkovacího domu Liberec. Orientace v problému pro nezaujatého pozorovatele byla poněkud složitá. Střetávají se tu kraj a krajské město, ale také někteří zastupitelé jsou současně městští i krajští. Připustit, že město udělalo něco minulého špatně, znamená připustit i část vlastní odpovědnosti. Pochopili jsme, že kraj převzal záležitost pro neschopnost minulého vedení města Liberec. Projekt byl špatný a bylo nutné ho předělat. Došlo tím ke zpoždění a část projektu – parkovací dům – je termínově ohrožen. Oprávněně zněly připomínky, proč se městské investice chápe kraj, když je to záležitost města Liberce. Odpovědí bylo, že větší část peněz na projekt je z evropských fondů, ne z kraje. Se stavem a postupem je současné vedení města Liberce seznámeno a spolupracuje.

Bod 33 „Nesouhlasné stanovisko Libereckého kraje k návrhu změny organizační struktury územích pracovišť Finanční správy ČR – Finančního úřadu pro Liberecký kraj“ byl přesunut za bod 25 po 15. hodině z důvodu přítomnosti a vystoupení starosty Tanvaldu. Obsah charakterizovali: hejtman – „centralizace nepomáhá, ale naopak“, zastupitel Ramzer – „stát se vzdaluje lidem“. Starosta z Tanvaldu poděkoval vedení kraje i zastupitelům, že se snaží o lepší řešení – zachování současného nebo obdobného stavu. Současně vyjádřil názor, že jednání ministerstva se starosty k tématu bylo zbytečné, protože bylo zřejmé, že už je přes všechny námitky rozhodnuto.

Důležité bylo „Vyjádření Libereckého kraje k doplněné dokumentaci záměru „Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów“. Někteří zastupitelé se účastnili k problému jednání v Chotyni a Bogatyni. Zaznělo zde, že chování Poláků – občanů, bylo přátelské a chápající problematiku Naopak chování provozovatelů dolu bylo vysloveně nepřátelské a odmítavé. Zjevně se v závažné problematice angažuje více Liberecký kraj než Ministerstvo životního prostřední a vláda ČR. 3. a 4. 10. 2019 by měla proběhnout mezistátní jednání. Bylo řečeno (tuším zastupitelem a senátorem Canovem), že pokud nedojde ke změně dosavadního vývoje, je třeba zvýšit tlak na vládu ČR a když to nepomůže, tak na „Brusel“. Řekli byste, že je to správný postup? Je, ale o výsledcích si sotva je možno dělat iluze. Vláda ČR projevuje velmi málo rozhodnosti v problémech, ve kterých by měla razantně konat a z EU nám vesměs problémy jen přibývají. Že by ubývaly nebo byly řešeny? Pokud ano, tak je to tak nepatrné, že jsme to ani nezaznamenali.

Zastupitelé schválili dopis Ministerstvu životního prostředí ČR, jehož plné znění zde přinášíme:

„Liberecký kraj

Martin Půta

hejtman

Ministerstvo životního prostředí ČR

Vážený pan

Mgr. Evžen Doležal

ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC

Vršovická 65

100 10 PRAHA 10

Vyjádření Libereckého kraje k doplněné dokumentaci vlivů  záměru „Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów“ a k vypořádání připomínek Libereckého kraje k dokumentaci v původním znění.

Vážený pane řediteli,

výhrady a požadavky Libereckého kraje k dokumentaci záměru nelze považovat za adekvátně vypořádané. Negativní dopady záměru na životní prostředí Libereckého kraje, především pak hrozící ztráta podzemních vod, jsou dokumentací nadále vyloučeny na základě nedostatečně podložených tvrzení. Požadavky Libereckého kraje na podrobnější popis a zdůvodnění navrženého minimalizačního opatření byly vypořádány proklamativním způsobem, který de facto pouze odkazuje na již provedené modelování. Podrobnější popis vstupních předpokladů modelu však strana oznamovatele nepředložila.

V případě nedostatečné funkčnosti protifiltrační clony oznamovatel neurčitě uvádí, že clona může být prodloužena. Nepředkládá však žádnou metodiku ověřování funkčnosti ani žádný konkrétní postup, dle kterého by bylo přistupováno k doplňujícím opatřením.

Obdobným způsobem, jako v předchozím případě, jsou vypořádány i výhrady Libereckého kraje v oblasti vlivů na kvalitu ovzduší, hlukovou zátěž obyvatel či možných škod na budovách důsledkem sedání hornin, jakož i požadavek na nastavení kompenzačních opatření.

Z výše uvedených důvodů se Liberecký kraj nemůže ztotožnit s vypořádáním svých připomínek
a požadavků.

Liberecký kraj proto nadále trvá na jasném definování metodiky monitoringu účinnosti přijatých minimalizačních opatření a návrhu konkrétních doplňujících opatření, která budou učiněna v případě zjištění nepředpokládaných disfunkcí u opatření již realizovaných.

S ohledem na přetrvávající nejistoty ohledně eliminace negativních vlivů záměru žádá Liberecký kraj jasnou záruku finančních kompenzací v případě, že česká strana bude nucena řešit na vlastní náklady negativní dopady záměru, které nebude možné účinně eliminovat ze strany oznamovatele. Jedná se např. o vynucenou stavbu vodárenské infrastruktury pro zajištění pitné vody ze vzdálenějších zdrojů, vynucená opatření v zemědělském a lesnickém hospodaření státních i soukromých subjektů, protihluková opatření, opatření ke zmírnění dopadů na kvalitu ovzduší (zejména opatření proti šíření prachových částic), opatření na ochranu přírodních složek životního prostředí proti dopadům záměru či škody vzniklé na budovách.

S pozdravem    

V Liberci dne 24. 9. 2019 (datum schválení Zastupitelstvem Libereckého kraje)

Martin Půta

hejtman Libereckého kraje“

Zastupitelé obdrželi v materiálech ještě materiál: Reakce na vypořádání vyjádření Libereckého kraje k dokumentaci EIA záměru s názvem „Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów“,

odborně a argumentačně velmi dobře zpracovaný. Zájemcům doporučujeme, aby si tento materiál k bodu 38 jednání zastupitelstva kraje vyhledali v podkladech na stránkách Libereckého kraje a seznámili se s ním. Nám se podařilo ho stěsnat do 18 stran (na požádání můžeme zaslat). Zde přidáváme jen poslední bod schváleného materiálu:

„29) Závěr

Zpracovatelem poskytnutá dokumentace ani po doplnění neposkytuje dostatečný podklad pro vyloučení negativních dopadů záměru na životní prostředí. Požadujeme proto doplnění dokumentace EIA o požadavky formulované v bodech výše (28 bodů). Bude-li s dokumentací EIA nadále pracováno pouze v její stávající podobě, navrhujeme vydání zamítavého rozhodnutí pro v rámci procesu hodnocení vlivů záměru na životní prostředí.“

Jak jsme předeslali, v závěru jednání došlo k doplnění výborů za odešlé členy. Z „školského“ výboru odešel předseda Gamba a byl nahrazen, stejně jako byli nahrazeni dva další „odešlí“ členové – jeden ve výboru cestovního ruchu a památkové péče a jeden ve finančním výboru.

(Z videozáznamu s doplněním z materiálů jednání zpracoval M. Starý)

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473