INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA KRAJE 28. 8. 2019

Ze 7. jednání zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2019 (28. 8.) a něco navíc

Na startu jednání zasedlo 32 zastupitelů, jejichž počet se postupně rozšířil až na 40. Úvodní procedury proběhly hladce. Ve volební komisi byla chybějící zastupitelka Nováková – Hrabálková (KSČM) nahrazena Ing. Milošem Titou. Všichni ostatní členové návrhové a volební komise byli přítomni. Z navrženého programu byl vyřazen jeden bod. Předkladatelka, Ing. Vinklátová, zjistila věcnou chybu, požádala o stažení z programu a bod předloží příště. Program byl schválen s tím, že po přestávce v 16 hodin bude zařazen bod 80 „Návrh klimatických opatření předložený občanskými iniciativami a k tomu příslušná reakce Libereckého kraje.

V bodu o poskytnutí dotace z Krizového fondu Oblastnímu Červenému kříži a Krajskému ředitelství policie požádal klub KSČM ústy svého předsedy Ing. Tity o oddělené hlasování, protože financování KŘ policie by mělo být záležitostí Ministerstva vnitra ne dotování z krajských krizových peněz. Pro Červený kříž hlasovali všichni, pro dotaci policie bylo 31 pro, 3 proti a 3 se zdrželi hlasování.

Součástí bodu 28 bylo poskytnutí služby „Senior Pas“ se zdůvodněním, že v tom Liberecký kraj zaostává. Výhrady měl zastupitel Baxa. Řekl, že služba běží v 9 krajích, což, jak se ukázalo, není pravda. Je ve všech čtrnácti a Liberecký byl posledním.

Diskuse vznikla kolem napjaté situace v poskytování služeb zařazených do sociální sítě. Podpora sociálních služeb z EU končí, jak se dalo čekat (tak pravil hejtman). Teď záleží na tom, kolik přijde na sociální služby ze státního rozpočtu. Pak se zjistí, kolik chybí proti potřebám a bude se muset hledat řešení: zvýšení finanční účasti příjemců služeb, pomoc z jiných rozpočtů – obecních, krajského, případně i zrušení některých služeb, na které finance nebudou.

V bodě „Stipendijní program pro žáky středních škol ve vybraných oborech“ se otevřel známý problém nenaplnění některých odborností, zejména v učilištích. Někteří namítali, že stipendia nepřinášejí efekt, když požadované profese jsou nenaplněné a počet zájemců malý a zpochybňovali jejich smysluplnost. Jiní oponovali, že kdyby nebyla podpora, nebyly by některé odbornosti obsazeny vůbec a vymizely by.

V této době „kacířský“ názor vyjádřil zastupitel a senátor Canov, když řekl, že cestou by bylo snížit počet středních škol a gymnázií a zvýšit úroveň vzdělávání a maturit, která je už úplně ubohá. Současně dodal, že je to cesta dnes nereálná. To mu potvrdila hned následující reakce jednoho ze zastupitelů, který byl zděšen, že bychom se měli vracet k vyšší úrovni vzdělání běžné v minulosti.

Mě to připomnělo nedávné vyjádření ministra školství za ANO, který přemýšlí o zrušení maturit z matematiky, protože výsledky jsou velmi mizerné. Nejdříve prý bude třeba vymyslet způsoby, jak žáky matematiku naučit, když ji dnes nezvládají a celý ten proces až k obnovení maturit z matematiky by mohl trvat asi tak 10 let. Napadlo mě, že kdyby se zrušilo ministerstvo školství, které produkuje jeden nesmysl za druhým, že by se aspoň ušetřilo. Možná je ovšem pan ministr motivován jako jeden z aktérů a činitel programu pokračující debilizace národa. Jak známo: blbý národ se lépe ovládá.

Projednával se tarif dopravního systému IDOL. Po několika letech nezvyšování by mohlo dojít k mírnému navýšení cen jízdného, netýkalo by se to předplacených časových jízdenek.

Projednána byla změna v obsazení zdravotního výboru. Odešel pan Kolomazník a na jeho místo byla zvolena Jaroslava Kašparová.

10 minut po 16. hodině vyhlášena přestávka a po ní vystoupili 3 aktivisté. Paní Šírová za „Rodiče za klima Liberec“, zemědělec pan Rosenbaum z Jindřichovic pod Smrkem a vodohospodář pan Duras z Plzně. Jejich pozvání na zastupitelstvo předcházelo jednání z hejtmanem ve věci negativního stavu klimatu v Libereckém kraji komplikovaným ještě problémy, kterými ohrožuje zejména stav podzemních vod podél hranic s Polskem sousedící důl Turow. Pan Rosenbaum nám řekl, že dochází ke snižování organické hmoty, balík sena je 4x dražší a ještě se musí často dovážet odjinud, např. i z Polska. Úhelným kamenem pro přežití je tzv. „uhlíková bilance“. Vodohospodář pan Duras nám sdělil, že voda je jediné klimatizační médium. Je třeba řádně hospodařit s dešťovou vodou, věnovat se čištění odpadních vod. K řešení problematiky je třeba vypracovat územně krajinářskou studii. To je základ. Vystoupením všech tří hostů prolínalo, že negativní klimatické změny má na svědomí člověk. K řešení chybí politická a společenská vůle. Vyjadřování odborníků má hodnotu povídání si u piva, když nenásledují smysluplná politická řešení a kroky. Proto se aktivisté obrátili i na vedení kraje. Vedení kraje se problematiky chopilo s tím, že je třeba shromáždit připomínky a poznatky a vypracovat odpovídající dokument do srpna 2020. Rozhodně by se neměl tento problém přesouvat na budoucí krajské zastupitelstvo (na podzim 2020 budou krajské volby). Stav klimatické nouze zatím vyhlašovat nebudou.

V diskusi stav neviděli kriticky pánové Sobotka a Raninec, opačného názoru byl pan Baxa. Paní Kocumová řekla, že většinový názor je, že za klimatické změny může člověk.

Bohužel smutným faktem je, že člověk zasahuje do přirozených přírodních zákonitostí a deformuje je. Není to jen o znečišťování ovzduší. Dochází k pokusům o umělé vyvolávání klimatických změn. V USA je už několik desetiletí rozvíjen obor – tzv. geoinženýrství. Pokud je prezentován, tak jako způsob obrany proti oteplování Země. To ovšem není celá pravda, protože některé síly se chopily výsledků a vývoje i jako možnosti využívání k vojenským a dobyvatelským cílům. Např. možnost uměle vyvolat v některé oblasti trvalé sucho, nebo naopak přívalové deště a povodně. Geoinženýrství se zabývá např. i možností vyvolat zemětřesení ve vybrané oblasti, ale hlavním „hitem“ je „program stratosférické aerosolové injektáže“. Jde v podstatě o rozprášení aerosolu, který např. váže vodu v mracích a ta potom nepadá jako déšť nebo naopak, spadne hromadně v jiné oblasti. Existují k tomu uzpůsobená letadla, která mají po celém rozpětí křídel rozmístění trysky k rozprašování aerosolových chemikálií.

chemtrails 3

Jsou snímky, které dokládají plnění letadel těmito chemikáliemi

chemtrails 2

To jsou samozřejmě záležitosti, které zastupitelstvo Libereckého kraje nemůže ovlivnit, ale jsou jiné, kde dochází k zasahování do přirozeného stavu přírody a klimatu v kraji způsoby, které toto zastupitelstvo projednává. Sportovcům se to asi nebude líbit, ale mám na mysli např. umělé zasněžování a rolbování na sjezdovkách. Umělé zasněžování znamená obrovskou spotřebu vody, která se stále více stává nedostatkovou strategickou surovinou. Umělé zasněžování prodlužuje z komerčních důvodů zimní období na některých plochách a tím na nich zkracuje přirozené vegetační období. Proto nemohou proběhnout úplně a všechny přirozené biologické vegetační fáze. Sníh, který v přirozené podobě vytváří jakousi „peřinu“, pod kterou je na povrchu půdy teplota kolem nuly nebo i nad ní, vegetaci chrání. Pokud se sníh „uválcuje“ rolbou, dochází k promrzání povrchu půdy s tím, že některé druhy vegetace vymrznou. Sportovcům a předmětným podnikatelům (provozovatelům vleků, rekreačních zařízení, apod.) se to líbit nebude. Ale jde o mimořádně nehospodárný zásah ve vztahu k vodě a do přirozeného fungování přírody, který mají krajští zastupitelé ve své moci a odpovědnosti.

(Z on-line přenosu s připojením souvisejících znalostí a informací zpracoval a okomentoval M. Starý.)

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473