INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA KRAJE 28. 5. 2019

Z 5. jednání zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2019

Jednání proběhlo v plánovaném a známém termínu. To svým způsobem potvrdil obvyklým vystoupením na závěr pan Kroutil. Ten pán využívá dlouhodobě v závěru jednání možnosti vystoupit jako občan Libereckého kraje. Upřímně řečeno: jako divák, v postavení přítomné veřejnosti neznám a nepoznám z vystoupení dostatečně důvod a předmět stížností asi několik let starý. Proto ve mně vystoupení nezanechává žádný dojem, nemohu k němu zaujmout stanovisko a jeho stálé opakování působí trapně. Někteří zastupitelé, zvláště noví, budou na tom možná podobně.

Z jednání se omluvili 4 zastupitelé (Kouřil, Brož Raninec a Nováková-Hrabálková). Zastupitele zahájili v počtu 33, ale postupně dosáhli aritmeticky možného maxima - 41.

Po úvodních procedurách byl zařazen na program přednostně poslední bod programu „Základní teze vyjádření Libereckého kraje k dokumentaci vlivů záměru „Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów“ na životní prostředí. Důvodem předřazení byla přítomnost právníka Nezhyby, odborníka na stavební právo a životní prostředí. Ten vystoupil jménem skupiny odborníků, kteří shromažďují materiály potřebné k jednání o vlivu na životní prostředí, když termín byl krátký, myslím do 10. 6.

Je poněkud zarážející, že problému rozšiřování těžby v Polsku těsně k hranici s ČR známý několik let, zejména ve vztahu k dopadu na zlikvidování zdrojů podzemní vody v příhraniční oblasti – obcích na české straně nebyla věnována už mnohem dříve odpovídající pozornost z úrovně vlády ČR. Jedná se o problém – škody vznikající mezi sousedními zeměmi, když možnosti územně příslušného kraje jsou velmi omezené a prakticky účinné nejsou v podstatě žádné. O problému jsme se doslechli také v regionálním zpravodajství ČT s tím, že bylo požádáno o posunutí termínu, do kterého musí být příslušné materiály shromážděny a předloženy. Pan Nezhyba vysvětlil stav a potřeby a byl připraven odpovídat na dotazy. Zastupitelé zejména z předmětné oblasti byli vyzváni, aby poskytli vše, co bude možné co nejrychleji odpovědnému radnímu pro zemědělství a životní prostředí panu Löffelmannovi.

Proti schválenému programu došlo ještě k časovému posunu v bodu volby přísedících ke krajskému soudu, který se tradičně projednává v 15 hodin, na kteroužto hodinu jsou zváni kandidáti. Z navržených tří žen byly dvě přítomny a představili se, třetí byla omluvena z důvodu léčebného lázeňského pobytu. Zastupitelé všechny tři navržené schválili.

Posunuty byly body týkající se školství a sportu, aby se k tomu kompetentní radní mohl vzdálit na Memoriál Ludvíka Daňka, jehož termín se pravidelně kříží s jednáním krajského zastupitelstva.

Pro všechny, kteří sledují jednání krajského zastupitelstva přímo nebo on-line, byly zajímavé termíny jednání na druhé pololetí 2019. Jsou tyto: 24. 9., 29. 10., 26. 11. a 17. 12.

Ohledně stavu silnic vznesl zastupitel Šedlbauer požadavek na informaci o stavu silnic 2. a 3. třídy a srovnání s jinými kraji. Požadavku bude obtížné zcela vyhovět, protože většina krajů přehledné materiály o stavu sinic 2. a 3. třídy nemá. Liberecký kraj má.

Při projednávání delegace na valnou hromadu a. s. Krajská nemocnice Liberec byl zástupci kraje v dozorčí radě doporučeno nastolit otázku změny auditora. Posledních 15 let provádí audit stále stejná firma.

Ze závěru zmíním ještě poděkování starosty Frýdlantu za pomoc a práci ve věci nemocnice ve Frýdlantu. Takový signál, že se věci hýbají a správným směrem.

(Z on-line přenosu 28. 5. 2019, M. Starý)

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473