O SOUČASNÉM ANTIKOMUNISMU

Je evidentní, že se současný oportunismus a revisionismus změnil z vnitřního problému komunistického hnutí ve světě – prostě z úchylek a omylů, ke kterým došlo pod tlakem buržoazie v mohutný vše ovládající nástroj imperializmu.

 

Pravicová úchylka neskončila likvidaci Gorbačova a rozbitím SSSR, KSSS a komunistických stran v socialistických státech v létech 1989 – 1991.

Působení oportunismu a revizionismu buržoazie skvěle zorganizovala prostřednictvím Strany evropské levice a frakce GUE/NGL v EP. Frakce GUE/NGL, působí v souladu se směrnicemi EU o politických stranách a je financována buržoazním systémem EU a jejím cílem je prohlubování vlivu revizionismu a oportunismu v MKDH.  

Ve frakci působí strany, které nesou ve svém názvu výraz „komunistická“, ale ve skutečnosti jde o strany, které jsou třídním protivníkem komunistického hnutí.

Je potřeba si připomenout vznik 3. KI a její boj s oportunismem. Vedení 3. KI se podařilo tím, že pod vedením Lenina a Dimitrova sestavilo podmínky, které musela splňovat každá komunistická strana pro svůj vstup do KI, omezit působení sil, které zrazovaly dělnickou třídu.

V současnosti neexistují analogické podmínky - politickou moc nemá žádná komunistická, skutečně marxistická strana, která by se postavila do čela komunistického hnutí, jako to učinila VKS(b).

To však neznamená, že je možné odhodit stranou zkušenosti z činnosti 3. KI.

Kominterna je dodnes příkladem hlubokého vědeckého a principiálního přístupu k třídnímu boji.

Jednou z hlavních zásluh Kominterny je analýza situace před II. světovou válkou a přesná definice fašismu, jako historického a politického jevu, přednesená na VII. Sjezdu KI soudruhem Dimitrovem: „Vláda fašismu je otevřenou teroristickou diktaturou nejreakčnějších, nejvíce šovinistických a nejvíce imperialistických složek finančního kapitálu, zvláštní forma třídního panství buržoazie… Fašismus není nadtřídní vládou a ani vládou maloburžoazie nebo lumpenproletariátu nad finančním kapitálem. Fašismus je přímo vládou finančního kapitálu.

Je to organizace teroristického rozsudku nad dělnickou třídou, revoluční části rolnictva a inteligence. V zahraniční politice se fašismus projevuje jako nejhrubější forma šovinismu, kultivující zvířecí nenávist proti jiným národům.“

Působení fašistů ve 20. století potvrdilo definici Jiřího Dimitrova. V roce 1936 vytvořili fašisté „Pakt proti Kominterně“, s cílem zabránit šíření komunistické ideologie ve světě.

Kominterna se postavila na odpor fašismu ještě v etapě, kdy se fašisté v Německu a ve Španělsku teprve drali k moci. Vznikla taktika „Lidové fronty“ proti fašismu.

V podstatě se hlavními protivníky Hitlera a „Paktu“ ve II. Světové válce staly pouze SSSR a Kominterna. Samotná VKS(b) obětovala boji proti hitlerovskému fašismu 3 miliony a Komsomol 5 milionů životů mladých hrdinů. V čele partyzánského hnutí odporu v Evropě stali komunisté. Výsledkem působení Kominterny byla porážka fašismu a vytvoření Světové socialistické soustavy, jejímž jádrem se stal SSSR. Porážka socialismu v SSSR a zemích východní a střední Evropy ovlivnila negativně situaci v MKDH v celém světě.

1. Likvidací příkladu socialistických zemí zahájil kapitál nástup na práva pracujících.

2. V zahraniční politice začal světový imperialismus, tedy hlavně USA a NATO, působit mnohem agresivněji, bez ohledu na zákony mezinárodního práva.

Příkladem je Jugoslávie, Afghánistán, Irák, Libye, Sýrie a nyní podpora ukrajinského nacismu a jeho nasměrování proti Rusku.

Slovy Lenina: „Před námi nyní stojí imperialismus v celé své nahotě a nesnaží se ani ničím odít, předpokládaje, že i tak je velkolepý.“

I v současné epoše se ukazuje, že se podstata imperialismu, podstata finančního kapitálu nezměnila, nezměnily se jejich cíle. Stejně jako dříve přechází k prosazování svých cílů od využívání buržoazně demokratických forem vlády až k teroristické formě – fašistické diktatuře.

Dialektický přístup ukazuje, že Kominterna přesně definovala fašismus jako obecnou vlastnost imperialismu a nikoli jako přechodný jev určité etapy vývoje.

Projevy a formy fašismu se mohou měnit, ale jeho podstata zůstává. Dimitrovova definice umožňuje správně hodnotit všechny události posledního vývoje ve světě.

Buržoazní vlády, nastolené finančním kapitálem, pokračují podle stávající situace v odstraňování demokratických forem svého panství a často přecházejí k organizování takových provokací, které by jim umožnily použít, při hledání východisek z krizových situací, nastolení otevřeného teroru.  

V soudobém světě většina buržoazních vlád využívá různé formy buržoazní demokracie a snaží se vyhnout diktatuře, která by měla otevřeně teroristickou formu.

(Výjimkou jsou Spojené státy.)

Naprosto odlišně se však chovají při prosazování svých zájmů vůči státům s pokrokovými režimy, nebo těm, které vlastní suroviny.

Hlavní sílou imperializmu je trvale finanční kapitál, (stačí sledovat FED, MMF, Světovou banku a ECB) které ovšem daleko převyšují moc, kterou měly v polovině minulého století.

Fašismus je však stejně nyní, jako tehdy, jednou z možných reakcí imperialismu k záchraně kapitalistického systému před socialistickou revolucí, zvláště v období krizí doprovázených sociálními bouřemi.

Proto je fašizmu vlastní otevřený antikomunismus a politika proti dělnické třídě. K ovládnutí veřejného mínění lidu používá fašismus rozsáhlou a aktivní sociální demagogií.

V současnosti nese politika imperialismu všechny tyto příznaky. Bohužel jejich obhajoby a prosazování se ujaly současné sociálně demokratické a jiné pseudolevicové politické strany.

Fašismus má jednak svůj systém ideologických dogmat a na druhé straně má i vlastní státní politiku.

Ideologické projevy fašismu je v současnosti možné sledovat ve všech imperialistických státech a to jak v jejich samostatné, tak i společné politice.

Stačí se podívat na antikomunistické zákony v členských státech EU (Lotyšsko, Litva, Estonsko, Marasko, Polsko, ČR, Slovensko a další).

Rovněž je potřeba analyzovat politiku Parlamentního shromáždění Rady Evropy, které se pokouší organizovat oficiální odsouzení komunismu, stavějíc ho na stejnou úroveň s fašismem pod společným názvem totalitarismus.

V Rusku se fašistické tendence projevily jednak v rozstřílení demokraticky zvoleného parlamentu v roce 1993, zavedení fašistické trikolory, pod kterou bojoval Vlasov proti SSSR, jako státní vlajky.

Analýza rozvoje mezinárodní situace nám potvrzuje, že máme co dělat se sice modernizovaným, ale přece jen fašismem, v jehož čele stojí USA a EU.

Skrytá ideologie fašismu je vlastní mnoha elitám, které vládnou v rozvinutých i rozvojových, suverénních a mezinárodně uznávaných zemích, členských státech OSN.

Tyto elity, představují u nás spojení sociálních demokratů s katolickou církví a představiteli finanční oligarchie došla tak daleko, že bagatelizuje ústy své ministryně spravedlnosti vyvraždění komunistů a židů v období fašistické okupace.

Nedávno prezident Obama pronesl projev, ve kterém zdůrazňoval „mimořádnou misí amerického národa ve světě“.

Funkci „Paktu proti Kominterně“ zcela převzalo NATO a jeho nohsledi.

Nyní je potřeba, aby se celé MKDH pokusilo o návrat ke zkušenostem Kominterny a sjednotilo se v boji proti fašismu. Mohlo by k tomu využít i taktiku „lidové fronty“.

Tyto postupy se vztahují na současný boj proti okupaci palestinských území, proti agresi do Sýrie, proti ukrajinské genocidě ruského obyvatelstva na Jihovýchodní Ukrajině.

Boj proti fašismu, pokud není spojen s bojem proti imperialismu, který ho porodil, je pouze lživou frází.

V podmínkách nastupujících reakčních sil, které nesou jasně fašizující nádech, by se měli komunisté vrátit ke své zásadovosti a opět začít bojovat s revizionismem v teorii a oportunismem v praxi.

Tento boj však nemůže probíhat pouze v kuloárech, ale musíme o něm informovat celou komunistickou a progresivní veřejnost. Musí se dostat do vědomí lidových mas.

Z vystoupení GT Ruské komunistické dělnické strany Viktora Ťulkina na setkání KS 13 - 16.listopadu 2014 v Ekvádoru.

Přeložil: K. Kluz

Poznámka RSP: Navazující kapitola by mohla mít název "O současném antikomunismu v KSČM, že?

 

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473