INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA KRAJE 29. 1. 2019

Informace z 1. jednání zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2019 (29. 1.)

Jednání zahájilo 35 zastupitelů, kterýžto počet se měl rozrůst na celkem 40.

Podle předsedy volební komise se i rozrostl. Zvláštním se potom jeví, že pouze v bodu č. 25 hlasovalo celých 40 zastupitelů. V ostatních vždy nejméně jeden do 40 chyběl. 5 zastupitelů bylo omluveno.

Bylo potvrzeno ověření minulého zápisu a zvolení ověřovatelé zápisu z 29. 1. 2019.

Program byl schválen s několika doplňky a předsunutím bodů 34, 35 a 36. na počátek jednání. V prvním z nich brali zastupitelé na vědomí rezignaci Marka Pietra na funkci náměstka hejtmana pro řízení rezortu dopravy a veřejných zakázek. V podkladech bylo uvedeno „ze zdravotních důvodů“. Nic víc jsme se nedověděli, protože pan Pieter byl mezi omluvenými. V dalším bodu byla schválena tajná volba, která byla v posledním bodu ze tří předsunutých také provedena.

Za Starosty pro Liberecký kraj byl navržen Jan Sviták, starosta obce Prysk. Dříve než k volbě došlo, podpořili kandidáta kromě navrhujících „Starostů“ kluby ODS, ANO, ČSSD.

Fotografie SvitakPan Sviták oznámil, že kandidaturu přijímá a na dotaz odpověděl, že bude nadále vykonávat funkci starosty Prysku (to podle svých slov dělá už 16 let) jako neuvolněný. V tuto chvíli to rozvineme. Není to první případ, kdy starostu či místostarostu dělá někdo neuvolněně. Neznamená to ale, že tak činí bez finanční odměny. V obci s počtem obyvatel jako Prysk (kolem 450) byla stanovena odměna pro uvolněného starostu před posledním navýšením ve výši 40988,- Kč a pro neuvolněného starostu 24593,- Kč. Odměny se nově navyšovaly o 7 %.

Podle sdělení předsedy volební komise bylo v okamžiku volby přítomno 40 zastupitelů. Zastupitelé chodili na vyzvání k volební komisi, potvrdili převzetí hlasovacího lístku podpisem, lístek upravili za zástěnou křížkem v případě volby a vložený do obálky ho vhodili do hlasovací schránky.

Podle oznámených výsledků bylo vydáno a také odevzdáno 36 hlasovacích lístků. Znamená to, že 4 zastupitelé si pro hlasovací lístek nepřišli. Možná je bolely nohy a nemohli překonat vzdálenost několika metrů. Ať tak nebo tak, je to projev nekulturnosti a neslušnosti. Počet by mohl svádět k domněnce, že volby bojkotoval klub KSČM (4 členové). Tak tomu ale nebylo. Zcela jistě si lístky vyzvedli pan Tita a paní Nováková – Hrabálková. Zbývající dva výplody „zákupské buňky“ jsme u volební schránky neviděli. Pan Sviták z 36 obdržel 33 hlasů a byl tudíž zvolen náměstkem hejtmana.

Kolem 15. hodiny byla zvolena opakovaně přísedící Krajského soudu v Hradci Králové. Byla projednávání bodu přítomna a potvrdila svou kandidaturu.

Pro nás byl zajímavý bod 19 – poskytnutí návratné finanční výpomoci Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa ve výši 50 milionů Kč na předfinancování projektu IROP. Bylo schváleno loni a nyní provedeno.

Došlo k několika změnám vy výborech. Po dohodě odešla ze sociálního výboru paní Machoutová a nahradil ji pan Chochola. Pan Brož odešel z dopravního výboru, aby „vplul“ do finančního výboru a v dopravním ho nahradil pan Šimoník.

Zajímavým byl bod – zapojení vyšších daňových příjmů dosažených v roce 2018 – asi 350 milionů. Součet požadavků rezortů byl potom ještě asi o 200 milionů vyšší, takže bylo nutno upravovat a krátit.

V bodě i na jednání byly podány ještě dva návrhy na změny, které musely projít hlasováním. Návrh pana Šedlbauera a návrh Klubu KSČM přednesený panem Titou. Přihlížející veřejnost příliš netušila, o co jde. Návrh podaný panem Titou obsahoval čísla a písmena odstavců ke změnám. Že jde o jakousi záležitost se vztahem k historickým událostem, jsme my „nevědomci“ pochopili z ideologicky zaujaté, dle mého soudu nevhodné a také zbytečné reakce pana hejtmana, kde se objevila StB, farář Toufar a jiné indicie naznačující o co by asi mohlo jít.

Kdyby to bylo na mě, rozhodně bych se tímto způsobem nevyjadřoval. Je mi o dost víc, než panu hejtmanovi a prožil jsem celou řadu událostí, které on prožít nemohl. Vím, že jsou často dnes události vykládány v rozporu se skutečnostmi, stejně jako jsou natáčeny tendenční dokumenty obsahující lživé a skutečnosti zkreslující děje. Proto jsem velmi opatrný při vyjadřování k tzv. historickým iniciativám, jestliže mohou tendenčním zkreslováním dějin sloužit a často také slouží.

Kromě toho by hlasování jistě dopadlo v neprospěch předloženého návrhu a výlevy, které si mohl pan hejtman ušetřit, na tom určitě vůbec nic nezměnily. Asi pan hejtman neměl svůj den.

Z on-line přenosu 29. 1. 2019 stvořil M. Starý.

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473