INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA KRAJE

Informace z 11. jednání zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2018 (18. 12.)

Tak tentokrát jsem si zpracování informace zkomplikoval sám. Když jsem 18. 12. (jen jaksi zkusmo v 14.30) zapnul PC, zjistil jsem, že běží on-line přenos jednání, které se už chýlilo ke konci, protože začalo ve 12 hodin místo obvyklých 14. A tak mi nezbylo, než si opět počkat na uložení videozáznamu na stránky Libereckého kraje. Navržený program byl doplněn o 5 bodů a schválen.

Před vlastním zahájením jednání byla jedním ze dvou přítomných architektů provedena prezentace výhledu revitalizace bývalého vojenského prostoru Ralsko. Jedná se jen o jakýsi záměr – směr, kterým by se dlouhodobě – v řádu nejméně několika desetiletí - vývoj v tomto území měl ubírat. Cílem je zachování rázu a ochrany krajiny, s navrácením původního osídlení, a jeho přijatelný rozvoj - řešení komunikací (protkání územního zalesněného celku plného zvěře dalšími silnicemi se některým – ani mně – příliš nelíbilo). Měly by být doplněny i ekonomické aktivity, pravděpodobně průmyslovou zónou kolem bývalého letiště. Z toho důvodu by měla zde být zachována i železniční vlečka. Letiště samo by mělo být z části využito jako testovací polygon pro nové technologie, v nejbližší době pak zřejmě pro Autoškodu Mladá Boleslav. Zásahy do prostoru by se měly týkat asi tří procent plochy.

Ke stávající zvířeně by měla přibýt další, např. divocí koně. Použitý termín udržitelný turismus vzbuzuje sám dost otázek. Je celkem dostatečně známo, že právě proto, že vstup do vojenských prostorů byl omezen nebo zakázán, zůstala příroda v těchto prostorech ve skvělém stavu, udrželo se tu některé rostlinstvo i zvířena, které jinde nejsou.

Osídlení by mělo směřovat zejména do Kuřivod a Ploužnice. Tam by měla vzniknout urbanistická struktura až pro 15 000 lidí. Z dalšího vyplynulo, že zejména pro zaměstnance Autoškody.

Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobý výhled, jak řekl architekt – přesahující jeho vlastní životní horizont – bych právě s budováním bydlení pro Autoškodu ve velkém rozsahu nesouhlasil. Je známo, že vývoj ve světě perspektivně směřuje s nástupem nových technologií k výraznému snížení individuální automobilové dopravy. To znamená i ke značnému snížení jejich výroby. To není o tom, jestli se bude jezdit na plyn, na vodík nebo elektromobily, ale o tom, že nebude potřeba osobních automobilů. Je to velmi špatná zpráva zejména pro ČR, kde automobilový průmysl zahrnuje značnou většinu výrobních kapacit. Je jen zarážející, že těmto pro naše děti a vnoučata hrozivým trendům se u nás nevěnuje na rozdíl od vyspělých zemí dosud žádná pozornost. Prezentovaný výhled do potvrdil.

(Právě mi připomenul jistý rozhlasový redaktor prznění češtiny, přebíranými, zpravidla anglickými výrazy – např. zda jsme nebo nejsme „cool“, místo oblečení na sebe bereme „outfit“ a podobně. Obvykle je třeba najít slovník a následně význam převzatého výrazu v češtině. V poslední době se často používá slovo „brownfield“. To také víckrát zaznělo v prezentaci a diskusi k ní. Na překlad stačí i moje znalosti angličtiny – „hnědé pole“. Význam, ve kterém je toto slovo používáno jsem musel hledat. Není to pole po provedené orbě, jak by se nabízelo, ale: „Nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně využívaná, zanedbaná. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční (to slovo vyžaduje také významový výklad), vojenské či jiné aktivity.“ Vzhledem k mnohočetnosti významů je užívané označení „brownfield“ velmi nepřesné, připouštějící více výkladů, pokud není vztaženo k územím, která jsou posluchačům notoricky a přesně známa. To v daném případě ale příliš neplatí. Nejlépe by bylo připojit seznam lokalit považovaných autory za „brownfieldy“ – pozn. RSP).

Předseda Kontrolního výboru Ing. Tita konstatoval výslednou bezchybnost kontrol a navrhl jménem výboru usnesení, které ukončilo dlouho a stále opakované připomínky k problematice materiálu IP 1.

Zvědavi jsme byli na bod „Změna počtu uvolněných členů Rady Libereckého kraje“. Zvědavi proto, že jak jsme zvěděli od voličů – občanů z České Lípy, statutární náměstkyně hejtmana Ing. Jitka Volfová údajně slibovala, že pokud bude zvolená starostkou České Lípy, odstoupí z funkce náměstkyně hejtmana. Není výjimečností jen našeho kraje, že takové sliby se neplní.

Co za změnu tedy bylo navrženo? Ing. jitka Volfová bude i nadále zastávat funkci statutární náměstkyně hejtmana, jen nebude pro tuto funkci uvolněna. Bude neuvolněná a za výkon funkce neuvolněné statutární náměstkyně bude pobírat odměnu ve výši 0,4násobku jejího dosavadního platu. Proti navrženému usnesení, zejména proti kumulaci vysokých funkcí vystoupili pánové Raninec a Šedlbauer, paní Kocumová. Jménem čtyřčlenného klubu KSČM oznámil, že klub nepodpoří navržené usnesení ing. Tita. Kritizována byla nejen kumulace funkcí, ale např. panem Ranincem to, že zůstává statutární náměstkyní. S kritiky naprosto souhlasím. Ponechání ve funkci „statutára“ považuji za nesmysl. Znamená to zastupování hejtmana. Panu hejtmanovi nepřejeme nic zlého, ale kdyby onemocněl, utrpěl úraz, což je nutno byť jen teoreticky brát v úvahu, jak ho bude starostka České Lípy zastupovat? Na závěr debaty paní Volfová prohlásila, že všechno zvládne. Jiný názor než jmenovaní, jejich straničtí příslušníci, klub KSČM a já, mělo 28 zastupitelů, kteří návrh unesení schválili.

Nejde ani tak o kumulací peněz za odměny, i když v naší politice se honba za placenými funkcemi mnohými „hladovci“ velmi pěstuje (někteří zastávají deset i více placených funkcí), možná podle moudra „s jídlem roste chuť“, ale o kvalitní výkon potřebné práce. Paní Volfové by mělo jít i z hlediska vyššího principu mravního také o splnění slibu voličům v České Lípě.

Domnívám se, že zastupitelstvo Libereckého kraje až na výjimky není složeno ze samých neschopných, aby nebylo možno vybrat novou náměstkyni - náměstka nejméně stejné kvality.

V části majetkoprávních operací požádal hejtman právníky, aby vypracovali výklad pro pojem „střet zájmů“. Myslím, že správně. Zastupitelé poměrně často hlásí střet zájmů, a to i v případě, že podle mého názoru, o žádný střet zájmů nejde a hlásí se jen proto, že v bodu se objeví název „jejich“ obce.

Z pohledu Mimoňáka mě zaujalo schválení modernizace učeben chemie a jazyků našeho gymnázia.

Čtenáře jistě zaujme vyhlášení oceněných obcí Libereckého kraje. Byly jimi Janův Důl, Jeřmanice, Zlatá Olešnice a vítězná obec Tatobity. U vítězné obce je jistě zajímavé, že zde neproběhly komunální volby, protože v termínu nebyl zaregistrován ani minimální počet kandidátů do zastupitelstva. A tak si obec na převzetí odměny 500 tis. Kč bude muset počkat. Náhradní volby v ní proběhnou 26. 1. 2019.

Naší Mimoně s týkalo i prodloužení termínu projektové přípravy akce „Cyklostezka Mimoň“ v části Potoční ulice – Ploužnice. Termín byl prodloužen do 31. 7. 2019.

Tradičně se ještě rozpoutala diskuse kolem bodu, který se týkal úsilí kraje o zajištění autobusového dopravce, který by byl pod přímou kontrolou kraje. Během diskuse byly ohlášeny i sazby, za které dosavadní dopravci zajišťují dopravu, konkrétně Autobusy Česká Lípa, Autobusy LK, s. r. o. a Busline. Prvé dvě firmy jezdí za málo odlišné sazby (kolem 32-33Kč). Poslední za vyšší (přes 36 Kč).

30. 12. 2018, z videozáznamu jednání M. Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473