Z KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

Informace z 10. jednání zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2018 (27. 11.)

Ani tentokrát se mi nepodařilo připojit se na přímý online-přenos z jednání. Teprve až byl uložen do archivu, jsem si ho mohl přehrát. misPokud jsem dobře pochopil první slova předsedajícího, nahrává se videozáznam, který je po kontrole a odstranění citlivých údajů umístěn na stránky Libereckého kraje. Zvláštní. Domnívám se, že jednání zastupitelstva jsou stále přístupná veřejnosti. Kdybych byl fyzicky přítomen, vnímal bych celý průběh se vším, co se odehrálo. Což může být i víc než je na záznamu. Nebo se nyní při odchodu účastníků z řad veřejnosti se musí každý zavázat, že nebude uvádět nikde „citlivé údaje“? Protože bych asi sám nevěděl, co z jednání bylo „citlivé“, musel bych asi v tomto směru dostat k tomu instrukce, podepsat jejich převzetí a zavázat se k mlčenlivosti. Pokud tomu tak není, je úprava záznamu nesmysl, nehledě na to, že každá úprava záznamu proti přímému přenosu může vzbuzovat pochybnosti o jeho hodnověrnosti. Inu, ať žije GDPR, a další debility „Made in EU“, které se někteří snaží úzkostlivě dodržovat, když jiní je porušují, jen to fičí, víc než dříve a nic se neděje.

Jednání se účastnilo 43 zastupitelů ze 45. Dva byli omluveni. Jedním z nich byl člen stabilní návrhové komise, který byl pro jednání nahrazen svým klubem.

Zpráva o plnění usnesení v podání předsedy kontrolního výboru Ing Tity byla stručná: Bez závad.

Program byl schválen s mírnými úpravami, kde z důvodu nutného odjezdu náměstka pro zdravotnictví na důležitou odbornou poradu do Prahy byly body 26 – 30 a 55 týkající se zdravotnictví předsunuty včetně písemné informace 51 h). Z těchto bodů byla všechna navržená usnesení schválena. Za zmínku snad stojí schválení negativní usnesení ve věci zřízení hemodialyzačního střediska v Jablonci nad Nisou. Síť hemodialyzačních zařízení v Libereckém kraji je dostatečná a není třeba zřizovat další.

Pro nás – veřejnost – mohl být zajímavý bod týkající se plánovaných termínů jednání na rok 2019. Zůstalo u dosavadního – každé poslední úterý v měsíci. Termín posledního jednání v roce 2018 je výjimkou jen zdánlivě, protože 18. 12. je poslední pracovní úterý v měsíci prosinci L. P. 2018.

Nejdůležitějším z programu byl zjevně bod č. 11. Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2019. Svědčila o tom i bohatší diskuse. Vyjádření vystupujících bylo zřejmé, že rozpočet kraje se pohybuje zhruba na úrovni 3,3 miliardy Kč. V porovnání s výdaji je výsledkem mírný přebytek 96 milionů Kč, který podle náměstkyně Volfové bude užit na splátky úroků z úvěrů. Bylo kladně hodnoceno, že úroveň rozpočtu poměrně dynamicky a plynule roste (ročně asi o 1/4 miliardy Kč).

O jednom pozměňovacím návrhu zastupitelky Kocumové se hlasovalo. Navrhla snížit výdaje na propagaci Libereckého kraje o 2,8 milionu Kč a tuto částku přesunout do rezervy, odkud by mohla být užita podle potřeby. Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů, 20 bylo proti návrhu, jiní se zdrželi.

Proti návrhu rozpočtu vystoupil zastupitel Mackovík z důvodu podhodnocených výdajů do zdravotnictví. K tomu uvedl několik děsících informací týkajících se hlavně osobních nákladů na personál zařízení. Řekl, že z těchto důvodů „my pro rozpočet hlasovat nebudeme“. Koho myslel tím „my“, nebo kdo ho pověřil k vystoupení, neupřesnil. Bohužel po předjednaných „zdravotnických bodech“ byl už zdravotní náměstek pryč a nemohl tedy reagovat. Náhradně se toho ujal hejtman, který se podivil na údaji přednesenými Mackovíkem nebo nad zdroji, ze kterých čerpal. Upřesnil, že např. situaci v nemocnici Frýdlant neřeší krajský úřad, ale krajská nemocnice Liberec – práce a jednání probíhají. Osobně bych si vzpomněl, že není poprvé, kdy Mackovík uvádí zvláštní údaje nebo jen údaje, které se mu hodí a proto je vypreparoval z nějakého materiálu, jehož komplexní smysl byl jiný. K příspěvku s vyjádřila rozpočet předkládající náměstkyně ještě tak, že ohodnocení lékařů a personálu jsou věcí nemocnic, které jsou akciovými společnostmi, a kraj do toho nemůže zasahovat. Snaží se však pomáhat zejména v investicích. V předřazených „zdravotních bodech byla zmíněna i půjčka 50 milionů nemocnici v České Lípě na akci, kterou je třeba „předfinancovat“. Také bylo zdůvodněno zvýšení členů dozorčí rady v této nemocnici ze 7 na 9, protože podle nějakého zákonného předpisu musí být počet dělitelný třemi.

Rozpočet na rok 2019 byl schválen. Proti schválení byl jediný hlas. Asi „my – pan Mackovík“. To je ale jen moje vlastní spekulace, kterou nikomu nevnucuji.

Poněkud kuriózní bylo projednávání týkající se tzv. „kotlíkových dotací“. Podmínkou dotace totiž bylo, že nový kotel musí mít emisní třídu 1 nebo 2. Dotace byly přiděleny i žadatelům, kteří instalovali kotle ATMOS s uvedenou emisní třídou 1. Následně bylo zjištěno, že tyto kotle mají emisní třídu 3 a tudíž se na ně dotace nevztahuje. A co teď? Kotle byly instalovány, žadatelé finance obdrželi v dobré víře. Jednání dopadla celkem logicky tak, jak se dalo čekat. Kotle nesplňují dotační podmínku a tak na ně nemůže být dotace přidělena. Proto přidělené finance jdou k tíži rozpočtu krajského úřadu a dotace se nekoná. Pan hejtman si k tomu neodpustil poznámku, že zdraví výrobce kotlů ATMOS do Bělé pod Bezdězem. Myslím, že na jeho místě bych nezůstal jen u tohoto „pozdravu“. Podle mého názoru došlo k podvodu tím, že výrobce uvádí u svého výrobku nepravdivý údaj. Kromě toho krajskému úřadu – kraji v důsledku toho vznikla škoda ve výši, kterou kraj vyplatil na základě podvodného údaje. Myslím, že bych požádal výrobce o náhradu této škody. Mimosoudně, a kdyby na to neslyšel, tak soudně.

Ve věcech personálních ještě došlo ke změně v Kontrolním výboru zastupitelstva Libereckého kraje. Jedna jeho členka za klub ANO byla odvolaná a zvolena byla jiná členka na návrh tohoto klubu.

Z videozáznamu krajského úřadu 3. 12. 2018,

Miroslav Starý, SČN  

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473