Z ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

ANS MIMOŘÁDNĚ

V pátek 9. 11. 2018 se konalo v Praze Mimořádné shromáždění členů Aliance národních sil (ANS). Víme, že ANS byla ustanovena 2. 6. 2018 a počátkem července 2018 byla zaregistrována Ministerstvem vnitra ČR jako řádné politické hnutí. Z několika možností vzniku přišla na pořad jednání jako nejjednodušší – přijetí programu ANS již existujícím subjektem a jeho následné přejmenování. Tak se sešlo 2. 6. 2018 hnutí Občané 2011, které rozhodlo o přijetí programu ANS a změně názvu hnutí z Občané 2011 na Aliance národních sil. Bylo zvoleno tříčlenné představenstvo a přijaty stanovy, kterými se do té doby řídilo hnutí Občané 2011.

Podle těchto stanov náležely jisté pravomoci představenstvu – třem lidem. Hnutí začalo pracovat na návrhu nových vlastních stanov. Nové stanovy mohlo přijmout jen shromáždění členů. Předpokládalo se, že takové shromáždění by mělo proběhnout na počátku roku 2019.

Protože původní stanovy ne zcela vyhovovaly, ale hlavně počet členů představenstva se snížil ze tří na dva tím, že 2. 6. 2018 zvolený místopředseda ing. Tichý rezignoval na funkci a z ANS vystoupil z důvodu neshody jeho představ s naprostou většinou členů, bylo rozhodnuto svolat mimořádné shromáždění členů ANS. Na něm potom zvolit nové vedení ANS a přijmout nové stanovy, na kterých se 4 měsíce intenzivně pracovalo.

Jednání muselo být svoláno podle dosud platných stanov z 2. 6. 2018. Podle nich shromáždění členů tvořily – představenstvo (nyní jen dva) a po dvou zástupcích z každého registrovaného krajského klubu. Registrovaných krajských klubů do té doby vzniklo 5: Praha, Střední Čechy, Plzeň, Liberec a Olomouc. Znamená to, že shromáždění se mohlo účastnit a až do přijetí nových stanov o všem hlasovat celkem 12 členů ANS.

Shromáždění se sešlo 9. 11. 2018 a zahájilo své jednání v 16:01 hodin.

Byl schválen zapisovatel a dva ověřovatelé zápisu.

Byla zvolena tříčlenná mandátová a volební komise, která ověřila platnost mandátů přítomných a v další fázi řídila průběh voleb nového vedení ANS.

Všechny krajské kluby měly před jednáním k dispozici návrh programu, jednacího a volebního řádu, návrh nových stanov a termín, do kterého bylo možno podávat návrhy do funkcí.

Byl schválen program, jednací a volební řád pro toto jednání všemi dvanácti hlasy.

Následně byly schváleny nové stanovy a od té chvíle se už mohli účastnit jednání a hlasovat všichni přítomní členové, protože klíč nebyl stanoven.

Volební komise seznámila přítomné s návrhy do funkcí a kandidáti se stručně představili. Dva z navržených – 1 z KK Praha a 1 z KK byli omluveni a představili je jejich kluboví kolegové.

Bylo přistoupeno k volbám předsedy, čtyř místopředsedů, předsedů revizní a rozhodčí komise a po dvou členech do těchto komisí.

Předsedkyní ANS byla zvolena PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D. (KK Praha)

1. statutárním místopředsedou ANS byl zvolen JUDr. Karel Hais (KK Střední Čechy)

Místopředsedou pro ekonomiku a správu majetku bal zvolen Ing. J. D. (KK Střední Čechy)

Místopředsedou pro organizaci v Čechách byl zvolen P. K. (KK Praha)

Místopředsedou pro organizaci na Moravě byla zvolena Mgr. M. M. z Blanska (KK Olomouc)

Předsedou ÚKRK ANS byl zvolen Ing. I. K. (KK Střední Čechy)

Členy ÚKRK ANS byli zvoleni Antonín Suk (KK Liberec) a RSDr. B. K. (KK Praha).

Předsedou ÚRoK ANS byl zvolen Miroslav Starý (KK Liberec) a A. V. (KK Plzeň)

(Statutární představitele jsme uvedli plným jménem. Od ostatních nemáme souhlas ke zveřejnění, s výjimku KK Liberec.)

Mimořádné shromáždění členů splnilo všechno, co bylo v dané fázi nutno provést.

Pro názornost několik obrázků:

ANS 108

Na snímku odleva jsou: místopředseda pro ekonomiku, předseda ÚKRK, místopředsedkyně pro organizace na Moravě, vzadu členka ÚRoK z KK Plzeň. Hovoří místopředseda pro organizace v Čechách a zcela vpravo vpředu je člen ÚRoK z KK Střední Čechy.

ANS 112

Vzadu předsedkyně ANS, po její levici 1. statutární místopředseda, hovoří místopředsedkyně pro organizace na Moravě.

DSC 0113

Aby to nebylo kolegovi Tondovi líto, tak ještě jeden obrázek. Prázdná židle je moje, vzadu sedí volební komise s předsedou uprostřed fotografie. Po pravici Tondy Suka je muž z Prahy, který se dostavil jako host, aby požádal o přijetí do ANS.

Z Prahy 9. 11. 2018, M. Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473