ÚŽASNOSTI "MADE IN EU"

Projev Viktora Orbána v Evropském Parlamentu 11. 9. 2018

-orban 5„Pane předsedo, drazí členové! Většina z vás schválí tuto zprávu. Vím, že mým projevem nezměním váš názor. Přesto jsem sem přišel, protože neodsuzujete pouze vládu, ale také zemi a národ. Hodláte odsoudit Maďarsko, které je členem křesťanské evropské rodiny národů tisíc let. Hodláte odsoudit Maďarsko, které přispělo k slavné historii Evropy tvrdou prací a prolévalo krev, když to bylo potřeba. Hodláte odsoudit Maďarsko, které se chopilo zbraní a povstalo proti největší armádě světa – sovětům. Prolévalo krev za svobodu a demokracii a otevřelo své hranice přátelům z východního Německa.

Maďarsko bojovalo za svobodu a demokracii a já tu dnes stojím a pozoruji, že ti, kdo obviňují Maďarsko, demokracii zdědili a nemuseli osobně riskovat pro zajištění svobody. Tito lidé chtějí zavrhnout protikomunistický demokratický odpor v Maďarsku.

Vážení členové, stojím tu před vámi a bráním svoji zemi, protože pro Maďary svoboda, demokracie, nezávislost a Evropa jsou otázky cti. Proto říkám, že zpráva před vámi uráží Maďarsko a čest maďarského národa. Rozhodování Maďarska bylo určeno v parlamentních volbách a vy neuvedete nic víc, než že Maďarsko není dost spolehlivé, aby určovalo svůj zájem, a tvrdíte, že znáte lépe, co Maďaři potřebují, než oni sami. Musím říct, že tato zpráva neprojevuje k Maďarům náležitou úctu. Zpráva používá dvojí metr, zneužívá svoji moc a přesahuje své kompetence. Její přijetí porušuje smlouvy.

Vážení členové! V Maďarsku svoboda a demokracie nejsou politickými záležitostmi, ale morálními a vy chcete zaujmout morální stanovisko na základě přečíslení, onálepkovat zemi a odsoudit národ. Máte na svých bedrech odpovědnost za to, že poprvé v historii EU chcete vyloučit národ z evropského rozhodování. Chcete připravit Maďarsko o právo hájit své zájmy v evropské rodině, kam patří. Existují rozepře a ty budou existovat i v budoucnu. Máme odlišné vnímání povahy křesťanství v Evropě, o úloze národa a národní kultury, smýšlíme odlišně o podstatě a účelu rodiny a zaujímáme radikálně jiný pohled na migraci. Pokud se tvrdí, že chceme Evropu jednotnou v rozdílnosti, pak taková rozdílnost nesmí být důvodem nálepkovat jakoukoli ze zemí a vylučovat ji ze společného rozhodování. My bychom nikdy nezašli tak daleko, že bychom umlčovali ty, kdo s námi nesouhlasí.

Pane předsedo, v chcete vyloučit zemi, která učinila jasná rozhodnutí. V evropských volbách v roce 2009 56procentní většinou a v roce 2014 52procentní většinou volila naše země pro nás. Jsme nejúspěšnější stranou v Evropském Parlamentu. Socialisté a liberálové nejsou rádi, když se nám daří. To je pochopitelné. Ale mstít se Maďarům, že je nevolili, je nespravedlivé a nehodno Evropanů. Tato zpráva byla napsána lidmi, kteří nemají jasno v základních faktech. Zpráva uznává, že neproběhlo vyšetřování a žádná oficiální delegace nebyla do Maďarska vyslána. Zpráva je složena z 37 vážných dezinpretací, které jsme popsali v dokumentu o 108 stranách zaslaných každému členovi. Naše unie je držena pohromadě tím, že své spory řešíme spořádaným způsobem. Maďarsko přistoupilo na dohody a kompromisy s Komisí ohledně mediálního zákona, soudního systému a několika částí ústavy. Tato zpráva porušuje několik smluv, a pokud můžete ty smlouvy porušovat, jaký je potom význam dohod s evropskými institucemi? To co předvádíte je facka do tváře Unie a konstruktivnímu dialogu. Každý národ, každý členským stát má právo uspořádat život podle sebe ve své zemi. My budeme chránit svoje hranice a určíme, s kým budeme žít pospolu. Postavili jsme plot, zastavili jsme ilegální imigranty – stovky tisíc. Bránili jsme Maďarsko a bránili jsme Evropu. Toto je poprvé, kdy Evropská unie odsuzuje ostrahu svých hranic.

Pane předsedo, buďme k sobě upřímní. Maďarsko bude odsuzováno, protože maďarský národ rozhodl, že naše zem+ě nebude zemí imigrantů. Se vší úctou ale zcela rezolutně odmítám v Evropském Parlamentu urážky, vydírání a hanobení silami, podporujícími migraci proti Maďarsku a maďarskému národu. Musím uvést, že Maďarsko se vašemu vydírání nepodvolí. Maďarsko bude chránit své hranice, bránit ilegální migraci a obhajovat svoje práva kdekoliv to bude třeba i proti vám. Maďarsko se připraveno na volby v květnu příštího roku, kde lidé rozhodnou o budoucnosti Evropy a navrátí demokracii do evropské politiky. Děkuji mnohokrát!“

(Přepis videozáznamu.)

Reakce Nigela Farage, (Strana nezávislosti Spojeného království), prezidenta EFDD Group, britského politika, na vystoupení V. Orbána:

-farage nigel„Pane Orbáne, díky Bohu, že existuje aspoň jeden evropský vůdce připravený se postavit za své principy a svůj národ, svou kulturu, svůj lid. Čelíte tak drastické šikaně. Díky Bohu, že tu jste. A jsem si jistý, že Maďarům jistého věku se vybavuje mnoho temných vzpomínek. Toto je soudní fraška. Banda politických neentit tu zvedá prst a křičí, vyžívá se ve své odpolední nenávisti a hlavní žalobce – komisař, který pochází z nevolené vlády! On má tu drzost, poučovat vás o demokracii! Vy nevíte, o čem mluvíte. Fakt, že jste obdržel přes 50 % hlasů ve své zemi, že nikdo nevolil Timmermanse a nemůže ho odstranit, ho zjevně minul. Tady pane Orbáne se děje to oni jen zmodernizovali Brežněvovu doktrínu o omezené suverenitě. Nemá smysl předstírat, že v této Unii jsme nezávislí, nemá smysl předstírat, že rozhodujete o vlastní zemi a článek 7 je nová metoda tohoto procesu. Chtějí vás připravit o hlasovací práva, chtějí vám přestat podporovat evropskou podporu. A to vše proto, že máte troufalost postavit se Georgu Sorosovi, člověku, který nasypal 15 miliard dolarů po celém světě, aby se pokusil podlomit národní státy a zbavil se tradičních forem demokracie. V Maďarsku samozřejmě utrácí peníze, aby propagoval ilegální imigraci do vaší země, a vy jste se celkem oprávněně proti tomu postavil a zamezil tomu. Kéž bychom všichni udělali to samé. Pane Orbáne, vy stále tvrdíte, že chcete zůstat členy této Evropské Unie, ale dnes neurazili jen vaši zemi, i vás dnes urazili. Nastal čas být logičtější. Připojte se ke klubu BREXIT, bude se vám to líbit!“

(Přepis videozáznamu.)

Junckerovy řeči (alias projevy vrchního evropského cirkusáka – pozn. RSP)

Jan Keller:

Jako každým rokem také letos přednesl předseda Evropské komise svoji řeč o stavu Evropské unie. Je docela zajímavé porovnat ji s těmi předchozími.

V roce 2015 promluvil Jean-Claude Juncker o stavu EU právě v době, kdy jeho Komise přišla s návrhem na zavedení povinných kvót pro přijímání migrantů. Jeho tehdejší řeč byla velice tvrdá, nesmlouvavá, místy až útočná. V zásadě nepřipouštěl, že by proti zmíněnému návrhu mohl mít někdo výhrady.

V září roku 2016 mluvil Juncker o poznání jinak. V jeho projevu dominovalo ujišťování, že nikdo nebude nikoho k ničemu nutit. Je třeba, aby se všichni rozhodovali podle své vlastní vůle. Z této mnohosti nakonec vyplyne řešení přijatelné pro všechny.  

Ve své letošní řeči provedl předseda Komise jakousi dialektickou syntézu obou svých předchozích postojů. V různých souvislostech zdůraznil celkem patnáctkrát bezpodmínečnou nutnost evropské jednoty.

Základem této jednoty nemá být ani nátlak, ani naprostá dobrovolnost. Má vyrůstat z nového chápání evropské suverenity. Evropská suverenita v žádném případě nenahrazuje suverenitu národní, nýbrž vytváří vedle ní suverenitu sdílenou. Osvojit si sdílenou suverenitu je v nejvlastnějším zájmu každé z členských zemí, neboť činí každý ze států silnějším, než byl dříve. V rámci sdílené suverenity už nebude nutno ve všech oblastech respektovat právo veta jednotlivých členských zemí.

K základním principům sdílené suverenity patří schopnost uzavírat kompromisy. Ochota ke kompromisům se však v žádném případě nesmí týkat našich nejvyšších hodnot.

V závěru své řeči se Jean-Claude Juncker svým způsobem zmínil o tom, jak se budou řešit případy, kdy některá z členských zemí bude mít pocit, že sdílená suverenita její vlastní suverenitu neposiluje, nýbrž naopak oslabuje. Zdůraznil připravenost Komise aktivovat článek sedm, což může vést až k pozastavení hlasovacího práva některého z členských států.

Juncker přednesl svoji řeč o stavu Unie ve středu dopoledne. Tentýž den odpoledne odhlasovala většina Evropského parlamentu návrh na aktivaci zmíněného článku vůči Maďarsku.

Jan Keller: Kdo chce psa bít

Evropský parlament hlasoval o návrhu zahájit proti Maďarsku postup podle paragrafu, jenž umožňuje pozastavit členské zemi EU hlasovací právo v Evropské radě. Návrh je zdůvodněn tím, že „existuje zřejmé nebezpečí, že Maďarsko závažně porušuje hodnoty, na nichž je Evropská unie založena“.

Seznam prohřešků Maďarska je dlouhý, uzavírají ho údajná provinění v oblasti hospodářských a sociálních práv, jichž se maďarská vláda dopouští.

Minimálně z těchto bodů je patrná krajní účelovost celého návrhu. Maďarsko je například obviňováno z toho, že má velice nízkou úroveň dávek minimálního příjmu pro jednočlennou domácnost, příliš nízké dávky v nezaměstnanosti a krátkou dobu jejich čerpání.

Ponechme stranou, že sféra sociální politiky patří k těm oblastem, o nichž si rozhoduje každý členský stát EU sám. I bez ohledu na tuto skutečnost je licoměrnost zmíněného dokumentu zcela evidentní.

Po dlouhá léta evropské instituce propagovaly politiku austerity, tedy finanční přísnosti. Evropská unie neměla ve zvyku protestovat, když ratingové agentury vyhrožovaly jednotlivým zemím, že v důsledku příliš štědré sociální politiky jim budou zpřísněny podmínky pro čerpání úvěrů.

Nyní má tedy být Maďarsko bito za to, že se zachovalo jako vzorný žák, když respektuje politiku úsporného státu. Kdyby se tak nechovalo, vyhrožovali by mu, že skončí jako Řecko. Když se tak chová, hned přibude další argument k zahájení řízení o pozbytí hlasovacího práva.

Vzniká otázka, proč Evropská unie nedoporučuje použít stejnou proceduru proti všem pravicovým vládám, které osekávají sociální jistoty zaměstnanců a šetří na sociálních dávkách pro ty, kdo práci nemají. Vadilo by vůbec někomu v Evropě, že je v Maďarsku příliš nízká podpora v nezaměstnanosti, pokud by Orbán neodmítal přijímat migranty?

Dodatek:

Ve středu (12. 9. 2018) byla legislativní iniciativa požadující zahájit kárné řízení s Maďarskem odsouhlasena v Evropském parlamentu 448 hlasy. Pouhých 197 hlasovalo proti, 48 europoslanců se hlasování zdrželo, zbytek byl nepřítomen.

POZNÁMKA RSP:

Už vám vážení došlo nebo dochází, že jediná cesta, jak zachránit suverenitu České republiky je vystoupit z Evropské unie? Ale je tu někdo, kdo chce vystoupit z EU? Ano je. Politické hnutí ALIANCE NÁRODNÍCH SIL! A k tomu ještě několik milionů občanů ČR! Dosáhneme většiny a zachráníme naši zemi?!

czexit

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473