ZJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE

Informace z 7. jednání zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2018 (28. 8.)

Jednání vypuklo – bylo zahájeno panem hejtmanem - několik minut po 14. hodině za momentální účasti 30 zastupitelů. Bylo sděleno, kteří zastupitele se omluvili (pánové Sobotka, Hocke, Šedlbauer, Mackovík, Korytář - poslední jméno jsem nezachytil). K tomu předsedové klubů KSČM a ANO omluvili dodatečně paní Hrabálkovou –Novákovou a paní Teplou. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu a potvrzeny návrhová a rozhodčí komise s náhradami za nepřítomné členy.

Program schválen už 34 členy zastupitelstva, jejichž počet se postupně zvýšil až na konečných 37. K projednávání programu musím učinit jednu poznámku, která se řešila z podnětu, tuším snad pana Baxy, v závěru jednání. Program bývá zveřejněn na stránkách krajského úřadu. Proto je možné se předem s programem seznámit a v bodech, která vás zajímají rozšířit své vědomosti o obsah příloh. To před tímto jednáním nebylo možné. U každého bodu bylo sice označení „PRILOHY“, ale pod ním se už dále nic neskrývalo. A pokud jsem velmi usiloval o dopracování se k přílohám, objevil jsem nakonec jen „přílohy“ typu houskový knedlík, rýže či šťouchané brambory. Při nastolené diskuzi téměř v závěru jednání vyplynulo, že pracovníci KÚ si nebyli jisti nebo se snad i obávali, aby neporušili zásady ochrany údajů podle stupidního evropského nařízení GDPR a proto pro jistotu přílohy vynechali. Tím bylo do jisté míry porušeno předsevzetí i programové prohlášení o otevřenosti – tedy o přístupnosti projednávaných materiálů. Tak to zhodnotil i předsedající hejtman a uložil řediteli krajského úřadu, aby zařídil nápravu místo vytváření dojmu, že to nejde. Tak snad příště už budeme mít možnosti seznámit se nejen s názvem bodů a důvodovými zprávami, ale budeme moci ukojit i jiné své zvídavosti. To je jistě dobře.

V bodě kontroly plnění usnesení konstatoval předseda Kontrolního výboru Ing. Tita, že KV se poprvé za dobu své existence nesešel v nadpoloviční většině díky i jeho nepřítomnosti, leč přítomní členové projednali, co projednat měli a konstatovali, že neshledali žádné pochybení.

Zajímavým bylo jistě rozhodnutí o účasti „kraje“ v již založené právnické osobě ČSAD Liberec přijetím daru 200 akcií. Několikrát odkládaný bod byl velmi hladce schválen. Zřejmě, jak pravila důvodová zpráva, byly vysvětleny všechny námitky a odstraněny všechny překážky včetně námitek ústředního dozorujícího orgánu (pro ochranu hospodářské soutěže).

Z ekonomických otázek byla jistě zajímavá informace a návrh, že vzhledem k vývoji hospodaření „kraje“ je možno užít 50 milionů ke splacení části jednoho ze dvou největších úvěrů a tím ho snížit. Schváleno všemi 37 hlasy.

K dilema došlo v bodu poskytování a neposkytování účelových dotací v oblasti tělovýchovy a sportu ve věci žádosti o 120 tisíc Kč na akci Novoborská šachová korida, když jeden z výborů dotaci doporučil a jiný výbor ne. Řešeno hlasováním. Dotaci šachistům podpořilo jen 18 zastupitelů (kterým následně starosta N. Boru poděkoval) a dotace bez šachistů odhlasovalo nakonec 32 zastupitelů.

K autobusové hromadné dopravě se vrátili zastupitelé ještě v bodu 65, když jednatel společnosti informoval o splnění úkolu dopracování analýzy s výhledem na 10 let. Analýza porovnávala srovnání možností různých řešení od výstavby vlastního samostatného dopravce „na zelené louce“, možnosti nákupu existujícího dopravce, případně další a kombinace možností. Výhledová analýza se zaměřila zejména na možný vývoj podstatných nákladů – ceny za přepravní výkon a mezd řidičů.

V bodě 68 pokračovala výměna – změny ve složení výborů. Navrženo bylo odvolání dvou členů dopravního výboru a náhrada jednoho z nich. K bodu vznesl námitku Ing. Tita – proč je odvoláván člen DV za KSČM pan Vařil, když on jako předseda klubu KSČM to nenavrhl? Pro odvolání se vyslovili předsedové klubů paní Mlejnková (ta řekla, že se to projednávalo na „předsedech klubů“) a pánové Ramzer a Kříž. Všichni tři uvedli důvod: „pan Vařil nepracuje ve prospěch Libereckého kraje, ale spíše naopak“. Ing. Tita požádal o zaznamenání doslovného vyjádření tří jmenovaných do zápisu z jednání.

Poté zastupitelstvo schválilo odvolání pánů Šulce a Vařila z dopravního výboru a nahrazení prvně jmenovaného panem Jágrem. Návrh za odvolaného pana Vařila bude připraven na příští jednání.

Z informací byla jistě zajímavá pozvánka na krajské dožínky, které se konají v sobotu 1. 9. 2018 v Bílém Kostele. Tam také budou předávány i ocenění soutěže - „Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství – zemědělství roku 2018“ - a s tím i finanční dary. To byl také jeden z bodů 7. jednání zastupitelstva Libereckého kraje.

Z on-line přenosu zpracoval: M. Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473