CHRAŇME NAŠE LESY!!!

Všem poslancům PSP ČR!

„Kůrovcová kalamita dosáhla v ČR již takového rozsahu, že v blízké době budou ohroženy základní funkce životního prostředí LESA + VODY + PŮDY + OVZDUŠÍ + VEGETACE + KRAJINY + BIODIVERSITA + ŽIVOČICHOVÉ (LIDÉ).
Současná kalamita naplnila nejhorší představy o rozkladu státu a pochybení moci kontrolní (poslanci) nad mocí výkonnou a obrovské selhání i moci justiční v nepotrestání úředníků, kteří zničení lesů umožnili. 

Stále platí, že CIVILIZACE, KTERÉ ZNIČILY LESY, ZANIKLY!!!

Neúčinné a liknavé rozhodování STÁTNÍCH orgánů státní moci na základě nepravdivých a protizákonných tvrzení, obhajované samovolnými procesy obnovy přírody dokládá, že společnost žije v trvalém omylu a nechce své omyly přiznat.  

I současná poslanecká sněmovna doposud nepochopila rozsah kůrovcových škod a navazující negativní dopady na životní prostředí i nevratnost některých dějů. Vysoká protispolečenská nebezpečí jsou zatím skrytá v delším časovém období, tedy okamžitě nenavazují na odumírání lesů,  jsou postupná - latentní. 

Kolumbus si okolo r. 1600 napsal do svého deníku: „Nestalo se nic, vykáceli jsme lesy a přestalo pršet.“ 
Iberijský poloostrov (IP=Španělsko+Portugalsko): Zde vykácel člověk lesy na stavby lodí a dodnes se po zničení lesů jeho ŽP nevzpamatovalo. Desertifikace značného území IP s minimem srážek způsobuje obtížné podmínky pro přežití, nedostatek pitné vody na IP se stává smutnou skutečností.

Současný postup v řešení kalamity  zakládá na dlouhodobé problémy českého ŽP a nedostatečnou odpovědností úředních osob jenom klimatickou změnu umocní!!! Bude VELKÉ SUCHO!!!

ZABRAŇTE ROZKLADU ČR A OHROŽENÍ JEHO OBYVATEL, NAPLŇUJTE ÚSTAVU A PLŇTE SLIB POSLANCE.

S pozdravem Jaroslav Novák“

(Dopis všem poslancům ČR)

Dodatek:

Za  kůrovcovou zkázu našich lesů, je nezbytné tvrdě pro výstrahu všem potrestat Bursíka i s jeho stranou zelených, a všechny falešné a zločinné ekology, kteří po roce 1989  zcela zničili účinný systém ochrany lesů před kůrovcem tím, že zakázali používat lapače kůrovce to za prvé a za druhé, že se přivazovali ke stromům, které byl nutno jako napadené kůrovcem porazit, aby se kůrovcová kalamita nešířila!!!!!!!! Za doby socialismu byl každý lesník povinen bedlivě hlídat svůj lesní rajon, a když objevil ložisko kůrovcové nákazy, tak se prostor okamžitě vykácel. Který lesník by to byl opomněl, tak dostal za své funkce okamžitě „padáka“ a byl pohnán před soud pro zanedbání svých povinnosti. Proto po celou dobu budování socialismu se nevyskytla žádná rozsáhlá kůrovcová kalamita, a lesy naší krásné země byly trvale zelené a plnili svoji nezastupitelnou úlohu v přírodě. Je zatím bohužel nezodpovězenou otázkou, zda členové vlád od roku 1989 a poslanci parlamentu i senátoři, kteří měli za povinnost hospodaření s lesním bohatství Česká republiky, se nedopustili korupčního jednání s lidmi, kteří začali ve velkém kšeftovat s vývozem dřeva, a proto účelově nedělali nic proti zastavení kůrovcového řádění, aby kšeftmani se dřevem mohli beztrestně později vykácet napadené stromy za bakšiš do kapes podvodných a zločinných politiků a vůdců našeho státu!!!!!

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473