ZE ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE 19. 12. 2017

Informace z 11. jednání zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2017

Jednání se konalo v úterý 19. 12. 2017. Bohužel jsem se nemohl účastnit přímo a musel jsem vzít za vděk přenosem. Stihl jsem to od bodu programu č. 11. Ten se týkal odměňování neuvolněných zastupitelů, předsedů a členů výborů. Pro informaci uvádíme, že podle směrnice je měsíční odměna neuvolněného zastupitele 4400,- Kč. Je-li neuvolněný zastupitel předsedu výboru, má 7665,- Kč. Je-li neuvolněný zastupitel členem výboru má 6570,- Kč. Člen výboru zastupitelstva a člen komise rady, který není zastupitelem má odměnu 2420,- Kč.

Jako bod programu č. 8 byla schválena Smlouva o spolupráci mezi Lubušským vojvodstvím

zastoupeným paní Elżbietou Annou Polak, maršálkyní Lubušského vojvodství a Libereckým krajem zastoupený panem Martinem Půtou, hejtmanem Libereckého kraje. Předmět smlouvy citujeme z textu dokumentu:

Strany budou v rámci svých pravomocí spolupracovat v následujících oblastech:

1) rozvíjení spolupráce mezi kulturními, osvětovými, sportovními a turistickými institucemi,

2) výměna mládeže, s podporou rozvíjení spolupráce mezi vysokými školami a jejich vedením,

3) rozvoj dopravních spojení, zejména železničních,

4) podpora rozvoje inovačních center včetně podnikatelských inkubátorů,

5)spolupráce institucí podnikatelského prostředí,

6) výměna informací a zkušeností spojených s využitím strukturálních fondů.

Pro představu: Polsko se územně dělí na 16 vojvodství. Vojvodství Lubasz je ne níže uvedené mapě na západní hranici Polska, uprostřed. Má rozlohu13.198 km2 a podle posledního údaje 1,009.005 obyvatel.

depositphotos 1173139-stock-illustration-color-poland-map

Polské územní celky jsou větší, než naše kraje (Lubušské vojvodství patří mezi ty menší). Pro srovnání: Liberecký kraj má rozlohu 3.163 km2 a má 440.636 obyvatel.

Nás Mimoňáky zaujal hned i bod č. 12 týkající se úseku cyklostezky od Mimoně na Srní Potok, resp. prodloužení termínu z důvodu komplikovaných majetkoprávních vztahů pozemků na trase.

Projednána byla podpora zákonodárné iniciativy pardubického kraje. Šlo v podstatě o to, že v některých právně posuzovaných problémech bývá zaměstnanec krajského úřadu jen z titulu svého pracovního poměru považován za podjatého. Problém projednala asociace krajů s doporučením, aby ostatní kraje zákonodárnou iniciativu k nápravě tohoto stavu podpořili. Panu Baxovi se to nezdálo dostatečně zdůvodněné, leč 29 z přítomných 34 jeho kolegů bylo jiného názoru a iniciativu podpořili.

Pro nás byl zajímavý i bod k finanční spoluúčasti kraje na kruhovém objezdu na křižovatce – příjezdu do Stráže pod Ralskem. Je to křížení příjezdů od Hamru, Dubnice a od Luhovské křižovatky.

Sportovce jistě zajímala realizace sportovního areálu Hraběnka u Jilemnice pro možnost tréninku mimo zimu, jehož hlavní částí je asfaltová dráha pro kolečkové lyže – lyžařů běžců nebo biatlonistů. Termín se posunul do 30. 6. 2018. Více zarmouceni budou sportovci z Polevska a Semil. Žádostem o dotace nemohlo být vyhověno, protože prostředky z dotačního fondu byly vyčerpány.

Tentokrát byl neobvykle vysoký počet materiálů, které zastupitelé dostali až na stůl k projednání. Důvodem bylo např. i pozdní dodání příslušného materiálů z vyšších sfér, jako např. z Ministerstva práce a sociálních věcí, když podklady dorazily až den před jednáním odpoledne.

Minule odložené projednání podnikatelského inkubátoru bylo tentokrát bez větší diskuze schváleno. Přispěla k tomu činnost pracovní skupiny utvořené ze zástupců jednotlivých stran a seminář se zastupiteli k dané problematice, zde podrobně rozebrané a vysvětlené.

Zajímavým byla revokace části usnesení týkající se zajištění dopravy v Libereckém kraji. Revokace se týkala pouze snížení ceny, za kterou by Liberecký kraj většinově vstoupil do a. s. dopravce dle svého předcházejícího usnesení, na kterém se kromě ceny nic jiného nemění. Ze záležitosti je velmi patrné, jak se některé soukromé dopravní společnosti snaží všemi prostředky toto rozhodnutí zmařit včetně využívání možných kontaktů, kamarádů a cest, a to i dezinformací ve sdělovacích prostředcích, jak jsme toho mohli být svědky nedávno v regionálním zpravodajství ČT 1, kde byl postup kraje označován za chybný. Protože byl postup kraje z různých stran i veřejně napadán, byla provedena další odborná majetková posouzení (celkem 4) a na základě nich byla navržena revokace – snížení ceny. Za chybný postup kraje považoval jen zastupitel Mastník, shodou náhod v minulém volebním období radní odpovědný za dopravu. Byl jediný, kdo hlasoval proti navrženému usnesení. 32 zastupitelů – výrazná většina - hlasovalo pro navrženou revokaci.

Z on-line přenosu jednání v Liberci 19. 12. 2017 zpracoval Miroslav Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473