Z 10. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE

Informace z 10. jednání zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2017

Jednání se konalo v úterý 28. 11. 2017.

Bohužel jsem se z vážných důvodů nemohl účastnit jednání osobně a k přenosu on-line jsem se dostal až v 15 hodin, když už se projednával bod 35 „Projekt kybernetická bezpečnost Krajského úřadu Libereckého kraje“. K bodu se vyjádřilo několik zastupitelů a z jejich vyjádření vyplynulo, že materiál není dostatečně srozumitelný, aby se mohli rozhodnout, jak hlasovat. Hejtman požádal předkladatele – zpracovatele, aby připravil ozřejmění návrhu. Projednání bodu bylo odloženo a zařazeno na závěr jednání a tam také jako poslední bod úspěšně proběhlo. Podstatným bodem programu bylo projednávání návrhu rozpočtu na rok 2018. V elektronických podkladech byla zpracována tabulka v uspořádání kolonek: dosavadní skutečnost roku 2017 – očekávaná skutečnost 2017 – návrh rozpočtu 2018. Rozpočet byl navržen jako „přebytkový“ s příjmy 3 132 690 500,- Kč a výdaji 3 035 815 500,- Kč, z čehož vychází kladný výsledek – saldo ve výši + 96 875 000,- Kč.

K rozpočtu měl připomínky jen klub KSČM. Navrhovali zvýšení rezervy z 1 na 2-3 % rozpočtu (pokud jsem dobře počítal, zůstatkové saldo je lehce přes 3 %) a také chtěli stanovit horní hranici dotačního titulu kraje konečnou částkou (např. 100 milionů) nebo procentem z rozpočtu. Dále namítali, že protože jsou v roce 2018 komunální volby, každá koaliční strana bude chtít v rámci předvolební kampaně přihrát „svým“ starostům co nejvíc peněz. Dle jejich názoru by kraj měl spíš dbát na údržbu a zvelebování vlastního majetku než „rozfrcat“ peníze na spoustu měkkých projektů. Připomínky nebyla akceptovány a zastupitelé KSČM se zdrželi hlasování. Návrh rozpočtu byl schválen.

Projednávala se změna v kontrolním výboru, kde na funkci rezignovala Věra Nováková, protože se odstěhovala mimo Liberecký kraj a ve výboru byla za „Změnu pro Liberecký kraj“ (ZpLK) a místo í byl členem výboru zvolen Mgr. Jiří Římánek za stejnou volební stranu.

Z písemných informací nás zaujala informace o jmenování ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, příspěvkové organizace. Rada kraje, v jejíž je to kompetenci, jmenovala na základě výběrového řízení ředitelem MUDr. Luďka Kramáře, MBA od 1. 12. 2017 a současně odvolala MUDr. Jana Lejska, který byl jmenován ředitelem ZZS LK 1. 9. 2017 do doby, než bude jmenován nový ředitel na základě výběrového řízení.

Byly schváleny dotace pro úspěšné obce v soutěži vesnice roku 2017 pro obce Kunratice a Všelibice. Byly schváleny odměny pro obec Kruh, která získala zlatou stuhu v krajském kole soutěže „Vesnice roku“ (100 tisíc Kč) a pro obec Polevsko – vítěze celostátního kola ceny „Naděje pro živý venkov“ (500 tisíc Kč.)

Diskuze se rozvinula kolem bodu „Projekt Inovační centrum – Podnikatelský inkubátor“. Jde o největší investiční akci Libereckého kraje. Věcné připomínky se týkaly (ne)existence posilovny, jídelny a dalších konkrétních záležitostí, ale i potřeby stanovení pravidel využívání „inkubátoru“ (Ing. Tita) a zastavila se na nejasnosti, zda po schválení a podání žádosti o dotaci bude nebo nebude možné měnit či upravovat některé části projektu (viz posilovna nebo jídelna). Projednávání bodu bylo přerušeno a vyhlášena přestávka k ujasnění stanovisek klubů, včetně klubu SNK. Po přestávce byl materiál předkladatelkou stažen z jednání a odložen na další zastupitelstvo 19. 12. s tím, že termín pro podání žádosti o dotaci je 22. 12. 2017 (o 3 dny později). Kluby jednotlivých stran v zastupitelstvu byly vyzvány, aby dodaly lidi do pracovní skupiny, která se rozebere v připomínkách a možnostech a do příštího jednání podá zastupitelstvu zprávu. Potom bude možno rozhodnout. Byla avizována i možnost svolání semináře pro zastupitele k bližšímu obeznámení s problematikou. Je to jistě vhodné.

Problém „podnikatelského inkubátoru“ spočívá zejména v tom, že k podané žádosti musí být i stavební povolení. Pokud by se z projektu cokoli vypustilo (jídelna, posilovna), muselo by se žádat znovu o stavební povolení, což do termínu podání žádosti už nelze stihnout. Možností je např. prostory ponechat, ale vhodně je přejmenovat. Pracovní skupina z odborníků jednotlivých klubů si jistě s problémem dokáže poradit.

Z on-line přenosu a doplňkových informací zastupitelů zpracoval 30. 11. 2017 M. Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473