LETY FRČÍ

Podávám tímto otevřené trestní oznámení na dále jmenované konkrétní osoby, ale i na prozatím nespecifikované konkrétní osoby, které se podílejí nějakým způsobem na podvodných a zmanipulovaných údajných důkazech, na jejichž základě má být v brzké době proveden výkup vepřína v Letech u Písku.
Odůvodnění:
Mnoho let probíhá nejen v ČR diskuze o tom, zda má být  vepřín v Letech odkoupen od společnosti AGPI a.s., a to z důvodu, že na tomto místě stál koncentrační tábor pro Romy.
Nyní uvedu v krátkosti historii tohoto sběrného tábora.
V roce 1938 byla protektorátní vláda požádána o to, aby byl poblíž obce Lety na Písecku zřízen sběrný tábor pro muže, kteří nemohli prokázat svůj zdroj obživy. Tito muži byli sváženi do tohoto sběrného tábora a pracovali např. na lesní kalamitě v panství Orlík, opravovali cesty a pracovali v
kamenolomech. V tomto táboře, zřízeném protektorátní vládou a s ostrahou, kterou prováděli bývalí čeští četníci, končili i někteří kočovníci. V roce 1940 byl skutečně tento sběrný tábor oficiálně postaven. V lednu 1942 se uznal vládou tábor jako sběrný a v srpnu téhož roku se z něj následně zřídil cigánský tábor. To platilo do května 1943, kdy bylo z tohoto sběrného tábora odvezeno přibližně 500 Romů do Osvětimi a to z důvodu, že se v táboře rozřířil tyfus. Aby se tedy zabránilo dalšímu šíření této nakažlivé nemoci, byl následně tento sběrný tábor spálen a zbytky popela z dřevěných staveb byly nahrnuty do odvodňovacích kanálů, ale kamenné základy je možné dodnes  najít bez problému na skutečném místě tohoto sběrného tábora, dokazuje to i zimní průzkum katedry archeologie Univerzity Plzeň. 
Tábor však nestál na pozemcích velkovýkrmny vepřů v Letech, tak jak uvádějí představitelé ČR a vedoucí neziskových romských p
říspěvkových organizací, ale v jejím sousedství na pozemcích, které patří obci Lety.
Kupodivu o tyto pozemky obce Lety, kde žili, trpěli a umírali především Romové, se nikdo od vrcholných představitelů státu, ani od neziskových romských organizací dodnes nikdo nezajímal a nezajímá. Takovýto přístup těchto lidí a uctívání jejich piety je pro mě naprosto a naprosto nepochopitelný. Tudíž od doby bývalého prezidenta Havla se zkresluje z nějakého důvodu pravda o umístění tohoto tábora. Vše vzniklo po tehdejším prohlášení prezidenta Havla, že totalitní režim postavil na místě koncentračního tábora vepřín. Léta se od té doby vlády různě dohadovaly, až v únoru 2015 se současná vláda rozhodla, že bude problém odkupu vepřína řešit. Posudek na cenu odkupu mělo vypracovat ministerstvo kultury.
Následně až do současné doby probíhá postupně příprava na tento výkup. Jelikož jsou od samého počátku známy všem důkazy o tom, že sběrný tábor nestál nikdy na pozemcích firmy AGPI, domníval jsem se celou dobu jednání o tomto nezákonném výkupu, že někdo z politiků  řekne "vepřín je mimo areál a vykupovat tedy tyto pozemky je nezákonné a zastaví tento proces". Nejvíce jsem to očekával od nástupnické organizace KSČ, když byla tato strana napadena panem ministrem kultury Hermanem, že v 70. letech nechali postavit na místě koncentračního táboru prasečák, kde se válejí vepři. Bohužel ani takový přímý útok na KSČM tyto soudruhy nepřiměl k tomu, aby bez problému dokázali, že žádný prasečák nestojí na místě údajného koncentračního tábora, ale jeho pozemky jsou mimo areál vepřína. Nejhorší na celé této kauze je to, že mnoho let je do celého světa rozšiřována lživá fáma a to i čelními představiteli státu, příspěvkovými romskými organizacemi a především sdělovacími prostředky, že bývalý tábor leží na pozemcích prasečáku v Letech. Jedná se o to, že z EU, tak z OSN je ČR na základě těchto lživých informace dehonestována a to celosvětově, a ČR je těmito organizacemi vyzývána k tomu, aby odkoupila prasečák, na kterých dle informace výše uvedených stál koncentrační tábor. Na této dehonestaci ČR se mimo politiků zásadně také podílejí vedoucí romských příspěvkových organizací.
Pro příklad uvedu článek z 26. června 2017 - PRÁVO - Romové a aktivisté z 15ti zemí se v sobotu sjeli do Letů u Písku, kde po české vládě požadovali zbourání místního vepřína. Vadí jim, že stojí na místě bývalého romského koncentračního tábora, ve kterém za protektorátu našli smrt stovky lidí.
Tolik citace z článku. Takže tito aktivisté vlastně říkají, že protektorátní vláda ČR zřizovala v té době koncentrační tábory pro Romy.
Pokud jsou takovéto lživé zprávy dlouhodobě přenášené sdělovacími prostředky do celého světa, nelze se EU ani OSN divit, že žádají českou vládu o odkup.
Nyní k samotnému otevřenému trestnímu oznámení:
Podávám tímto otevřené trestní oznámení

na ministra kultury pana Hermana,

na ministra pro lidská práva a rovné příležitosti pana Chvojku,

na předchůdce pana Chvojky v tomto resortu Diensbiera,

na předsedu vlády pana Sobotku

a na mimistra zahraničních věcí pana Zaorálka,

i na další členy vlády ČR, kteří se podíleli na schválení výkupu vepřína v Letech, přestože je všem uvedeným dobře známo (mělo by být známo), že schvalují odkup pozemků na kterých nikdy a to zdůrazňuji, NIKDY nestál sběrný ani koncentrační tábor. Tito jmenovaní a mnozí další, prozatím nejmenovaní se připravují okrást tento stát na základě lživých informací o stamilióny korun. To považuji za zneužívání pravomoci těchto osob a to ve spolčení a dále za připravované rozkrádání státních finančních prostředků.
Mnohem závažnější je však z mého pohledu to, že se nikdy tito jmenovaní nesnažili ochránit dobré jméno ČR a oprávněně se domnívám, že se svou vědomou a dlouholetou nečinností dopustili trestného činu hanobení republiky, podle paragrafu 102, neboť svojí nečinností napomáhali ke
spáchání tohoto trestného činu, tj. veřejně šířit ve sdělovacích prostředcích naprosto nepravdivé údaje o skutečném místě tábora v Letech.  Jaký zájem je vedl k tomu, že vědomě nekonali a nechali po celou dobu bez jakékoli obrany ČR dehonestovat celým světem, snad objasní. Přitom každý z výše uvedených mohl kdykoli celému světu ukázat místo, že údajný koncentrační tábor nikdy neležel na pozemcích firmy AGPI a.s. a zastavit tak dehonestaci a následně očistit dobré jméno naší ČR. Nikdy proto jak je známo z nějakých důvodů nic neudělali.  Nejen mě, ale i všem občanům ČR, i celému světu ukazují, že jsou politici, kteří nejsou schopni říci z nějakého důvodu pravdu o umístění tohoto tábora. Doufám, že sami z toho osobně vyvodí důsledky z tohoto jejich jednání, tak jak sami dlouhodobě doporučují jednomu bývalému ministrovi.
Žádám orgány činném v trestním řízení a státní zastupitelství, aby k tomuto mému otevřenému trestnímu oznámení zajistili kvalitní záznam pořadu 90´ z ČT24 ze dne 10. 7. 2017.
Žádám také tyto orgány, aby až bude určena skupina vyšetřovatelů na kauzu vepřín v Letech (Lety patří do Jihočeského kraje), abych byl vyslechnut do písemného záznamu, který budu považovat samozřejmě také za veřejný, neboť všechny události okolo této kauzy jsou známé, sdělovacími prostředky mnohokrát zveřejněné a tudíž nemůže jít o nějaké vyzrazování důkazů při vyšetřování. Jde o veřejný zájem a veřejné finanční prostředky českého státu.
Žádám policii a státní zastupitelství, aby zajistili celé znění z usnesení vlády z 21. srpna 2017, č.j. V395/2017 a dále také projednání vlády ve kterém schválila předložený materiál ministrem kultury o nabití velkovýkrmny prasat, usnesení č. 609/5 a také záznam o hlasování, kde jak je mi známo, z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro výkup 13, tedy všichni.
Pro zajímavost znění odkupu č. 57:
Schválení záměru nabytí areálu velkovýkrmny prasat v bezprostřední blízkosti pietního místa v Letech u Písku ve veřejném zájmu státem, včetně schválení výše ceny a následných kroků při naložení s tímto majetkem.
Tento materiál předložený panem ministrem kultury, nejlépe dokazuje to, že vládě a všem představitelům, na které podávám toto veřejné trestní oznámení, ale i všem dalším, např. vedoucím romským organizací, bylo vždy známo, že zmiňovaný ať už sběrný nebo koncentrační tábor, nikdy nestál  na pozemcích firmy AGPI, kterou nyní z nějakého mě neznámého důvodu schválila vláda jeho budoucí odkup. V zajištěných dokumentech, který výše žádám a které jsou dle mého názoru, mimo ceny, naprosto veřejné se občané nejen ČR snad konečně dozví, proč čelní představitelé našeho státu léta vědomě lhali a jaký je skutečný důvod odkupu tohoto vepřína.
Z tohoto mého otevřeného trestního oznámení na nejvyšší představitele ČR snad zrekonstruovaná policie zabývající se kriminální činností pochopí, že můj podnět k tomuto oznámení činím ve veřejném zájmu a chci zabránit rozkrádání finančních prostředků státu.
Policie i státní zastupitelství má chránit všechny občany ČR stejným způsobem a ve stylu tak, jak říkají představitelé policie i státního zastupitelství "Padni komu padni". Chci věřit, že tomu tak bude v tomto
případě  a vše bude vyšetřováno veřejně, neboť jde o veřejné peníze.
Jiří Sadílek                            
Rožmitál pod Třemšínem 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473