ŘEKLI 9. 9. "U VÁCLAVA" (4)

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně Aliance národních sil:

Dovolte, abych vás pozdravila jménem Českého mírového fóra, Aliance národních sil, což je neformální platforma vlasteneckých malých neparlamentních stran, spolků a jednotlivců a také jménem České strany národně sociální (CSNS), jejíž předseda pan Ing. Klusáček je zde. Členové a sympatizanti Aliance národních sil (ANS) kandidují na kandidátce ČSNS.

ansvv

Já bych navázala na své předřečníky s tím, že nemáme čas a není čas čekat vůbec na nic, že tyto volby rozhodnou zásadně mnohé. Po celonárodní konzultaci, kterou jsou de facto volby, musí být uzavřená nová společenská smlouva, která bude prosazovat pronárodní teze a strukturální změny národní ekonomiky. Česká strana národně sociální a Aliance národních sil takový program mají. Podle analýz agentury EXANPRO je pro Českou republiku největším nebezpečím prokazatelně její setrvání v Evropské unii a v NATO. Pokud máme jako národ přežít, musíme začít okamžitě vytvářet vlastní struktury národního řízení, národní stabilizační program a soběstačnou republiku. Je nezbytné, aby Česká republika měla sama v rukou své národní přírodní zdroje, národní průmysl a zemědělství a také národní spotřebu. Ani jedna část tohoto řetězce nesmí být v zahraničních rukou. Jinak totiž není možné být svéprávným státem. A my v tuto chvíli svéprávným státem nejsme!

Proč musíme ihned vystoupit z Evropské unie?

Když ČR nevystoupí ihned z EU, tak se nelegální imigrace nezastaví. Na příští rok je plánována obrovská imigrační vlna, jak uvádějí vojenští analytici z Německa a Rakouska. Imigraci totiž organizuje m. j. právě vedení EU. O tom svědčí smlouvy podepsané mezi EU a členskými státy a obzvlášť projekt EURONET, což je oficiální projekt EU, v němž je řečeno, že do roku 2025 má být v Evropě 156 milionů migrantů. Nikdo od této agendy neustoupil.

Není pravdou, že získáváme z Evropy peníze. Naopak. Západní Evropu, konkrétně Německo, čistě sponzorujeme. Sečteme-li každoroční platby do Bruselu a dividendy, které odcházejí z ČR do zahraničí, pak platíme ročně pětkrát tolik, než na kolik máme nárok získat na dotacích. Tato čísla jsou oficiálně k dispozici, jsou obsažena i v materiálech úřadu vlády. Pouze se o tom nikdo nedozví oficiální cestou z médií. Krom toho je každoročně odváděno 8 % našeho HDP do ciziny. Obrovské ztráty pak pro nás představuje obchodní směna při úmyslně podtrženém kursu koruny ze strany České národní banky (ČNB), který se odlišuje od reálného kursu koruny z pohledu výkonnosti naší ekonomiky. Česká národní banky rozhodně nehájí zájmy České republiky!  

Všechny naše vlády po roce 1990 připravily naše občany o kvalifikovanou práci v místě jejich bydliště. A následně to nahrazovaly zajišťováním málo kvalifikované práce pro naše občany za velmi nízké mzdy a to ještě s dojížděním „bůhvíkam“. Občanům se ale takováto práce vůbec nevyplatí. A proto, kvůli ziskům nadnárodních firem, jsou na tuto levnou práci dováženi do naší země cizinci. To je třeba zásadně změnit. Musíme vytvořit předpoklady ke zvýšení platů našich občanů, aby nebyly 4x menší, než jsou v Německu (porovnáván je vykazovaný průměrný plat v ČR, na který většina občanů nedosáhne – pozn. RSP) a to se týká i penzí. Když nevystoupíme z EU, pak nám to nebude umožněno. Nikdy nám to nebude umožněno, ať vám politické strany slibují cokoliv. Pokud zůstaneme v EU, tak to bude stále stejné, protože Evropská unie je už ve svých základech koncipována tak, že státy střední a východní Evropy plní roli kolonie. Také není pravda, že v ČR máme nižší produktivitu práce, než v zemích západní Evropy. To je naprostá lež. Často se to zmiňuje v médiích, že to je důvod našich nižších mezd. Není to pravda!

Proč musíme ihned vystoupit z NATO‘?

NATO nás nikterak nechrání. Naopak, účast v něm nás jednoznačně ohrožuje. Článek 5 (Zakládající smlouvy NATO – pozn. RSP), který bývá tak často zmiňován negarantuje vůbec žádné členské zemi jakoukoliv ochranu. Když se podíváte do zakládající smlouvy a přečtete si článek 5, tak to můžete vidět na vlastní oči. Koncepce obrany ČR podle oficiálních údajů ministerstva vnitra nekončí na hranicích naší země, ale oficiálně vychází z bezpečnostní koncepce Spojených států amerických, z čehož je zřejmé, že naši otcové a synové mají být obětováni ve válce na cizí účet a pro cizí zájmy. Území ČR, jak vyplývá z těchto oficiálních materiálů, je de facto plánováno jako bitevní pole mezi NATO a Ruskem. Toto musíme okamžitě zastavit. Nesmíme se stát obětí na kterékoli straně válečného konfliktu. Ráda bych vám zacitovala z koncepce národní bezpečnosti ČR, kterou pro Alianci národních sil vypracovala agentury EXANPRO. Tato koncepce vychází z odpovědnosti české vlády a její nedělitelné pravomoci. Tak tomu teď není. Koncepce musí mít nedělitelné pravomoci se zahraničními subjekty při tvorbě a uplatňování této bezpečnostní strategie:

„1. Cílem bezpečnostní strategie ČR jako suverénního státu je zajistit a udržovat bezpečné prostředí na celém území svého teritoria tak, aby mohly být úspěšně realizovány formy ekonomického a společenského života.“ … Tedy je to bezpečnostní koncepce v nejširším slova smyslu. Bezpečnostní strategie ČR je také základním dokumentem nejen pro bezpečnostní, ale také pro zahraniční politiku státu. A je zaměřena především na úsilí spojené se zachováním mezinárodního míru. Protože v současné době je mezinárodní mír neuvěřitelně ohrožen.

„3. Mezinárodní organizace a zahraniční země nemohou být výchozími činiteli při tvorbě a uplatňování bezpečnostní strategie ČR, ….“

(Poznámka RSP: Koncept bezpečnostní strategie České republiky vypracovaný agenturou EXANPRO přineseme v plném znění.)

Ale dosud tomu tak je. Skutečná bezpečnostní strategie musí vzniknout na národní úrovni. Je to pouze národní vláda, která má výhradní právo přijmout zahraniční politiku. Nechá-li se česká vláda v bezpečnostních otázkách ovlivňovat ze strany mezinárodních organizací, jednotlivých zahraničních zemí nebo jiných subjektů na úkor zájmů a potřeb své vlastní země, tak předkládá zjevný signál o tom, že ČR ztrácí svoji státní suverenitu. A přesně toto se děje u nás.

Musíme prosazovat jednoznačně mírovou politiku. Nesmíme být součástí mezinárodních vojenských misí NATO v zemích, se kterými naše země žádné spory nemá, a nesmíme se nechat zatáhnout do války s Ruskem. Musíme o tom rozhodnout již v těchto volbách, protože jde skutečně o všechno!

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473