ZE ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE 27. 6. 2017

Informace z 6. jednání zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2017

Jednání bylo poznamenáno nízkou účastí zastupitelů. Jména omluvených jsem ani nestihl zapsat. Z celkového počtu 45, první bod – volba ověřovatelů zápisu – schvalovalo jen 28 zastupitelů. „Nažhavený“ pan Mackovík se vrhl na předsedajícího s návrhem na vyřazení bodu č. 66 – odvolání člena dopravního výboru za KSČM pana Vařila z programu, a to ještě dříve, než se program jednání začal projednávat. Z vystoupení bylo zřejmé, že důvodem bylo asi vyjádření pana Vařila ve smyslu důvodného podezření spáchání trestného činu ze strany hejtmana, jak se objevilo v zápisu z dopravního výboru. Zastupitel Mackovík se domníval, že by věc měla být vyřízena v občanskoprávním soudním řízení. Na místě pana Mackovíka sedícího vedle „ocejchovaného“ zloděje, bych jméno soudní instituce raději do úst nebral. Důsledkem bylo, že se hlasovalo o zařazení bodu č. 66 do programu zvlášť.  Osobně jsem si myslel, že bod při počtu asi 29 zastupitelů, když všichni 4 zastupitelé za KSČM byli na přítomni, zařazen nebude. K mému překvapení byli jen 3 zastupitelé proti. Bod byl odhlasován k zařazení do programu, leč ve chvíli, kdy na něj došlo, předkladatel stáhl bod z programu.

Body „řádná účetní uzávěrka“ a „závěrečný účet za rok 2016“ předkládal pan Pieter, což mělo při nepřítomnosti paní Volfové, a protože v minulém období byl pan Pieter odpovědný za ekonomiku, logiku. Stručně: Kraj dosáhl nejlepšího ekonomického výsledku za celé období trvání kraje, ale také za hodnocené období ze všech krajů ČR.

Někoho třeba zaujme imnformace, že bylo rozhodnuto o zrušení stavební ho úřadu v Harrachově, jehož kompetence převzal stavební úřad Tanvald.

Bylo schváleno sedm přísedících (6 žen a 1 muž) krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci a krajského soudu v Hradci Králové, z toho jedna v omluvené nepřítomnosti.

Byli jsme zvědaví na záležitosti z oblasti dopravy a zdravotnictví. Zdravotnictví, jeho kvalita a dostupnost zajímá snad každého.  Z podkladových materiálů bylo zřejmé, že se hledá cesta. Podle mého názoru je problematická kombinace obchodních organizačních forem se samotným zdravotnictvím, které by nemělo mít charakter zboží, ale široce přístupných a kvalitních sužeb. Z takových kombinací nebo jejich záměrů lze sotva posoudit zda budou prospěšné, přínosné a pojmenování jako aliance, super-aliance, holding a podobná to neozřejmí. Proto to můžeme vnímat jako jisté snahy a úsilí o hledání vhodné cesty, včetně posílení úlohy vedení kraje, které nese politickou odpovědnost s omezenými možnostmi stav ovlivňovat.

V diskuzi vystoupil 3x zastupitel Mackovík. Jeho vyjádření byla velmi kritická, nám se zdála spíše jako zaujatá, protože slovně semlel nejen 2 nemocnice v úplném nebo většinovém vlastnictví kraje, ale i jiná zdravotnická zřízení včetně soukromých. Zastupitel věrně podporován loupeživým zbrojnošem v jeho službách napadal manažerské a další schopnosti jiných, čímž si řekl o reakci, že on sám se v nedávné minulosti na postu šéfa záchranky projevil jako zcela neschopný manažer. Pan Tulpa zhodnotil výroky pana Mackovíka jako nepravdivé nebo hrubě zkreslující skutečnosti. Vystoupení paní Kocumové, která viděla nutnost preferovat při sestavování týmů odborné kvality bez zbytečných politických tlaků, mi připomenula nechvalně známé personální praktiky bývalého manažera Mackovíka, který se právě v této oblasti musel řídit politickými zadáními těch, díky kterým se dostal na šéfovské místo.

Zdravotnictví bude jistě i nadále ostře sledovaným prostorem, leč mělo by se tak činit uvážlivě a pokud možno objektivně, bez osobní podjatosti. Když zakejhá potrefená husa, kejhá zpravidla blbě.

Pozornost na autobusovou dopravu byla směrována i díky dění v jiných krajích, které se s tím problémem potýkají, což je veřejně přemíláno v regionálních zpravodajstvích. V Libereckém kraji se konkrétně jednalo o majetkový vstup kraje do společnosti zabezpečující provoz veřejné autobusové dopravy. Ty společnosti jsou tři. Zastupitel Tita jménem svého klubu vyjádřil myšlenku společného krajského dopravce a podporu takovému záměru. Pokud se týká těch tří dopravních společností, podle jeho slov lze sotva k tomu zaujímat stanovisko, protože není znám majetkový a ekonomický stav těchto společností. K tomu uvedl hejtman Půta, že jsou ve fázi záměru a jednání jsou na samém počátku. Více bude jistě známo na příštím zastupitelstvu 29. 8. 2017.

Z Liberce 27. 6. 2017, M. Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473