HUSITSKÉMU MUZEU VLÁDNE KŘIŽÁK?

Otevřený dopis řediteli Husitského muzea v Táboře

Mgr. Jakub Smrčka, ThD., ředitel, 

                                                                           Praha 11. 11. 2020

Pane řediteli,

píšeme tento otevřený dopis proto, že jste státním úředníkem a zastupitelem – tedy veřejnou osobou. Reagujeme na vaše vyjádření (viz příloha 1) k prohlášení občanů (viz příloha 2 a 3) k – de facto soukromému – projektu „Ktož jsú Boží bojovníci“, který bohužel schválilo vedení města Tábor.

V oficiálních materiálech města je uvedeno, že kamarád pana starosty Miroslav Váňa nabídl městu Tábor k 600. výročí založení „mimořádný a originální hudební dárek, jehož průvodními produkty budou další propagační benefity.“ Jestliže M. Váňa nabídl městu svůj „originální dárek“, pak je skutečně s podivem, že za tento „dar-nedar“ mu bylo schváleno cca 350 000 Kč. Co se týče údajných benefitů, v projektu chybí jakákoliv jejich ekonomická specifikace a reálně jde tedy o benefity „nula, nula, nic“.

Z oficiálních zdrojů je zřejmé, že Miroslav Váňa (uměleckým jménem Mirek Vana) pracuje jako executive producer/global Development Officer Berklee College of Music – tedy je výkonným producentem americké soukromé instituce a je zainteresován na popularizaci svého zaměstnavatele z Bostonu. Dále ze smlouvy vyplývá, že jen on odpovídá za financování, propagaci a komerční využití díla, včetně provize pro samotnou college. Chorál byl publikován na YT Města Tábor dne 13. 9. 2020 zde: https://www.youtube.com/watch?v=nOgeQCOGvSc Do dnešního dne má  7212 zhlédnutí a  212 kladných hodnocení. Záznam světové premiéry chorálu ze dne 23. 10. 2020 má celých 34 zhlédnutí a je zde: https://www.youtube.com/watch?v=OZ-V4fc0Z3A.

Je otázkou, zdali mají potomci husitů padat na zadek z počinu pod názvem „The choral song ´Ye Who Are Warriors of God´ – version 2020“, jestliže starobylý ryze český chorál zpívá chlap v triku s nápisem „1999, San Francisco, Department Of Industry BLUE JEANS“. U hudebníků, kteří zpívají prapodivnou češtinou, jejímž slovům nelze absolutně rozumět, je snad možné ocenit interiér jejich bytů, koberce, či pohovky anebo čepice, které mají na hlavě. Potomky husitů – obyvatele Českého republiky –  nic z toho ale evidentně příliš nenadchlo (viz počty zhlédnutí). Obzvlášť je zarážející, že zpěváci tohoto ryze českého historického bojového chorálu  (který je ve verzi 2020 jakousi rockovou multikulturní baladou) jsou ze Singapuru, Kostariky, Japonska, Argentiny, Jižní Afriky, USA, Ekvádoru, Indie, Nového Zélandu, Malajsie a dalších exotických zemí, avšak ani jeden není z naší země. A titulky se producent a údajný „obdarovatel“ města Tábor ani nenamáhal napsat česky. Vy to ale jistě považujete za velkou přednost.

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že skutečný originální dárek k 600. výročí založení města dostala na své PR „Berklee College of Music“, nikoliv však město Tábor.

Ale pokročme dále. Ve svém stanovisku radíte občanům, kteří vám zaslali své prohlášení, aby se historicky dovzdělali. To byste však měl udělat především vy sám – obzvlášť v souvislostí s funkcí, kterou momentálně zastáváte. Zato je ale z vašeho stanoviska zřejmé, že jste skutečný odborník na osobní dehonestaci lidí, kteří mají jiný názor než vy. To ovládáte mnohonásobně lépe než historii, kterou jste vystudoval – kde? Sám uvádíte, že krom jiného i na katolické fakultě na německojazyčné univerzitě v Bernu (Christkatholisch-theologische Fakultät). Od roku 1996 jste jáhnem Starokatolické církve v ČR, která například dodnes nesouhlasí s reformačními názory a požadavky husitství. Již z vašeho vzdělání a praktického katolického života tedy jasně vyplývá, že vaše působení ve funkci ředitele husitského muzea lze nazvat poeticky „kozel zahradníkem“.

Ve svém vrcholně politickém stanovisku, na které ovšem nemáte – jako státní úředník – absolutně žádné právo, několikrát opakujete, že si „nestanovujete ideové pojetí husitství“, což je samozřejmě z vašich úst lež jako věž. A je vidět – patrně vzhledem k vašemu německému katolickému vzdělání – že umění „kázat vodu a pít víno“ zvládáte vskutku brilantně.

Například vám velmi vadí slovo „národní“ a dokonce jste napsal, že „užívání takovýchto výrazů je velmi ideologicky zatíženo“ a za ještě zatíženější slovní spojení považujete termín „odnárodňující tendence“, jejichž jste ale bohužel aktivním propagátorem. A dokonce tyto termíny považujete za manipulativní, protože – dle vašich úvah – vedou stížnost občanů do oblasti politické kontroverze.  S „manipulací“ a „politickou kontroverzí“ se ale důvěrně přátelíte vy sám, neboť – jak už bylo řečeno výše –  celé vaše stanovisko je vrcholně politické a manipulativní. Uveďme si několik ukázek vašich podivuhodných argumentačních kousků.

Tak například tato absolutní nehoráznost, kterou jste napsal: „Kolikrát se při zpěvu české hymny zdvíhaly pravice k nacistickému pozdravu.“ To myslíte skutečně vážně uvádět tento příklad násilného smrtelného tlaku nacistů na obyvatele tehdejšího Československa? Zapomněl jste (záměrně?) na jednu základní věc a to, že němečtí nacisté svůj teror uplatňovali do nejmenších detailů a také důsledků a pod hrozbou značných trestů a zavlečení lidí do koncentráku? Nacistický skrytě režírovaný terorismus byl uplatňován při oficiálních akcích a ohrožoval životy všech lidí. Naopak během války se zpívala česká hymna jako protestsong (řečeno dnešní mluvou). Měl byste dát všechny tyto souvislosti do vzájemných korelací. Pokud však opomíjíte fakt, jak fungoval protektorát, pak byste se měl také zdržet výroků, které záměrně poškozují dobré jméno potomků husitů. Víte například o tom, že v osvětimských plynových komorách – jako poslední znak vzdoru a naděje na lepší budoucnost – zněly československá hymna a Internacionála?

Vy ale opěvujete zpěv hymny v roce 1989, kdy šlo zcela jednoznačně o politický a ekonomický převrat řízený ze zahraničí, jehož výsledkem je skutečnost, že nás banka Goldman Sachs zařadila mezi rozvojové země, protože nám v naší vlastní zemi nepatří 80 % průmyslu a dokonce ani voda – vše je v majetku nadnárodních, převážně německých, korporací. Mimochodem, před rokem 1989 jsme patřili mezi průmyslově rozvinuté (ne rozvojové!) země. Ovšem náš strmý pád a totální ztráta ekonomické suverenity se vám jistě zdá v pořádku.

O tom, jak skutečně vnímáte slavný husitský chorál, svědčí tato vaše věta: „Kolikrát zněl husitský chorál jako výraz bojovné nenávisti, politické či konfesní.“ Takže je zcela zřejmé, pane momentální řediteli muzea, kdo manipuluje a používá politickou a historickou kontroverzi.

Také odsuzujete – dle vás – „tradice mělkých politických instrumentalizací husitství jako národního ideálu“ před rokem 1989.  Jinými slovy to znamená, že nevíte vůbec nic o pojetí husitství jako národního ideálu prakticky ve všech historických epochách našeho státu – samozřejmě s výjimkou nadvlády ze strany německy mluvících Habsburků a německy mluvící katolické šlechty anebo německých nacistů.

Na svých besedách vyprávíte dětem, že (parafrázovaně řečeno): Jan Hus nebyl zas až tak velký hrdina…. že kvůli Janu Žižkovi  a husitství museli pražskou univerzitu opustit chudáci němečtí učitelé (mimochodem, rozhodl tak český král Václav IV.) atd. atd. Na to poslední lze samozřejmě reagovat jen pouhými třemi slovy: „No a co?!“ To, že litujete odchodu „chudáků“ německých protičeských pedagogů, svědčí o mnohém. Ostatně, vaše „vzdělávací a výchovné“ aktivity – spojené se skrytou manipulativní a politickou dehonestací Jana Husa a husitství – jsou obyvatelům města Tábor známy.

Vaši odpověď rozhodně neočekáváme, protože si dokážeme živě představit její arogantní styl. Navíc skutečně nelze obhájit neobhajitelné a to je fakt, že na oslavu 600 let založení města Tábor bylo z peněz českých daňových poplatníků zaplaceno multikulturní dílo americké Berklee College of Music z Bostonu a peníze na tento „národní“ projekt putovaly přes Americké jaro, z. ú. Navíc šlo o vyvedení prostředků z Fondu rozvoje a rezerv – tedy z  městského majetku – soukromému subjektu. 

Závěrem lze konstatovat, že z vašeho stanoviska (viz uvedené příklady a mnoho dalších neuvedených) jednoznačně vyplývá protivlastenecká činnost, kterou realizujete v Husitském muzeu. Zjevně si osobujete práva, která vám z titulu momentální funkce ředitele vůbec nenáleží a překračujete tak své úřednické kompetence. Navíc si z historické reality vybíráte jen to, co se vám „hodí do krámu“ a pak tvoříte jakousi historickou konstrukci, abyste zneuctil památku našich předků. Je skutečně s podivem, že vám to tak dlouho prochází. Vaše arogantní chování budiž pro ostatní mementem, že pýcha předchází pád….

S pozdravem

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně Aliance národních sil, Praha

JUDr. Karel Hais, 1. místopředseda Aliance národních sil, Hořice

Ing. plk. v. v. Vladimír Prinke, místopředseda Aliance národních sil, Tábor

Miroslav Dvořák, Slovanský výbor ČR, Tábor

PhDr. Jiří Jaroš Nickelli, Společnost E. Beneše, Brno

Miroslav Starý, Severočeská pravda, Liberec

Ing. pplk. v. v., Ivan Kratochvíl, Českoslovenští vojáci v záloze za mír, Slaný

Reakce ředitele Husitského muzea v Táboře (příjemce skoro rozesmála).

(Poznámka RSP: Projevy inteligence bližního našeho mohou někoho rozesmát, jiného rozplakat.)

Od: "Jakub Smrčka" <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>
Komu: "ALIANCE národních sil" <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>
Datum: 13.11.2020 17:20
Předmět: Re: Otevřený dopis řediteli Husitského muzea v Táboře

Odpověď na otevřený dopis tzv. "Aliance národních sil"
Ačkoli signatáři otevřeného dopisu adresovaného řediteli Husitského muzea v Táboře neočekávají, že by adresát na tento text odpověděl, přesto tak ve stručnosti činím. Nebudu opakovat vyjádření k otázce zadání, obsahu a financování projektu Ktož jsú Boží bojovníci, verze 2020, které poskytl starosta města Tábora, ing. Štěpán Pavlík 4. 11. 2020 v odpovědi na dopis pánů Mgr. Marka Adama, Ing. Břetislava Koláčka a Ing. Zdeňka Navrátila ze 14. 10. 2020, neboť je tato odpověď signatářům známa a reagují na můj text k této odpovědi připojen.
V dopise mne autoři několikrát označují "státním úředníkem", jímž nejsem. Ano, jsem veřejnou osobu jako zastupitel a radní města a samozřejmě i jako ředitel veřejné instituce. Tím nejsem nikterak omezen na svých občanských právech na svobodné vyjádření názoru, politického a náboženského přesvědčení. Mám právo na stanoviska politická i nepolitická. Pokud autoři cítí potřebu vyrovnávat se s mým akademickým vzděláním, pak chci jejich informace doplnit o to, že jsem především absolventem Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a diplomovou i disertační práci jsem obhájil v oboru církevních dějin. Autoři dopisu ale spíše hodlají poukázat na jakousi mou politickou?, konfesní?, občanskou? nezpůsobilost a používají k tomu argumentaci hodnou doby neblaze minulé včetně výhrůžek mezi řádky.

Je absurdní, když mne autoři dopisu obviňují z manipulativního zneužívání historických skutečností. Zcela nepravdivé je jejich tvrzení o tom, co vyprávím na besedách dětem a že bych měl snad hanět Jana Husa apod. Používání parafrázovaných citací a domýšlení oponentových postojů je typickým příkladem argumentačního klamu. Zcela chápu, že autoři dopisu ani neočekávají nějakou reakci na svůj útočný text zakládající se na lži, polopravdě a ideologické interpretaci českých dějin, kterou zcela v barvách dokresluje jejich pitoreskní pojetí politického převratu v roce 1989. Jejich dopis svědčí o tom, že nečekají na argumenty a nehodlají vést dialog. Proto mohu pouze zopakovat, že ve svém osobním ani odborném působení se nenechám donutit k tomu, abych zastával ideologická stanoviska a ovlivňoval jimi činnost mnou vedené kulturní instituce.

Jakub Smrčka

PS:  Omlouvám se kolegyním a kolegům zastupitelům, že jsou zatěžováni touto výměnou názorů, ale když jim byl adresován otevřený dopis, tak jim náleží též mé vyjádření k němu; vynechávám z obeslaných pouze adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Husitské muzeum v Táboře
Mgr. Jakub Smrčka, ThD., ředitel
nám. Mikuláše z Husi 44
390 01 Tábor
IČO 00072486 | www.husitskemuzeum.cz

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473