PŘEHNANÁ CHVÁLA?

Šokující. Babišova vláda podpořila dokument podporující přerozdělování uprchlíků

Autor: odjinud | Publikováno: 11. 12. 2018 | Rubrika: Politika

V minulých dnech a týdnech deklarovala vláda premiéra Babiše odhodlání nepřipojit se ke Globálnímu kompaktu pro bezpečnou, řízenou a legální migraci. Tento dokument - Globální kompakt pro bezpečnou, řízenou a legální migraci, který bude finálně schvalován na speciálním migračním summitu OSN v Marrákeši ve dnech 10. – 11. 2018 - je však pouze jedním ze dvou dokumentů, k jejichž přípravě a přijetí vyzvala tzv. Newyorská deklarace OSN (Newyorská deklarace o migrantech a uprchlících), přijatá jednomyslně (tedy s aktivním souhlasem tehdejší české vlády ve složení ČSSD, ANO 2011 a KDU-ČSL) na migračním summitu OSN 19. 9. 2016. 
https://www.un.org/pga/70/wp-content/uploads/sites/10/2015/08/HLM-on-addressing-large-movements-of-refugees-and-migrants-Draft-Declaration-5-August-2016.pdf 
Druhým, stejně nepřijatelným a nebezpečným, dokumentem, k jehož přijetí tato deklarace vyzývá, je tzv. Globální kompakt o uprchlících. 
(Pro úplnost ještě dodejme, že politickým prazákladem všech těchto dokumentů a tendencí je tzv. Agenda 2030, kterou všech 193 členských států OSN - tedy včetně ČR - podepsalo v roce 2015 /též v době Sobotkovy vlády ČSSD, ANO, 2011, KDU-ČSL/ – a která mj. výslovně hovoří o „pozitivním přínosu migrantů pro růst a udržitelný rozvoj“ a která vytýčila jako svůj cíl “spolupráci na mezinárodní úrovni zajišťující bezpečnou, řádnou a legální migraci.“) 
Konečný text návrhu onoho globálního kompaktu o uprchlících byl vydán 20. července 2018. 
https://www.unhcr.org/events/conferences/5b3295167/official-version-final-draft-global-compact-refugees.html 
Česká vláda k tomuto dokumentu doposud nikdy v průběhu jeho vyjednávání veřejně nevyjádřila negativní stanovisko, tudíž lze předpokládat, že s jeho přijetím, minimálně implicitně, souhlasí. 
Proto minulé úterý, 4. 12. 2018, poslanec Jiří Kobza (SPD) navrhl Poslanecké sněmovně zařazení mimořádného bodu: „Informace vlády České republiky o jejím postoji ke globálnímu paktu OSN o uprchlících.“ Tento návrh byl, především hlasy poslanců ANO 2011, ČSSD, KSČM a Pirátů, zamítnut. Velmi signifikantní bylo i to, že zatímco pirátští poslanci se při tomto hlasování zdrželi, drtivá většina poslanců ANO 2011 hlasovala přímo proti. 
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=68563 
Dle Stručného průvodce Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) 
ke Globálnímu paktu o uprchlících „…Newyorská deklarace předpokládá, že Valné shromáždění (OSN) projedná návrh globálního kompaktu vypracovaný Vysokým komisařem společně s výročním usnesením k činnosti Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Toto usnesení se obvykle přijímá každoročně v prosinci.“ Klíčový tedy bude opět postoj české vlády (vyjádřený skrze příslušné hlasování českého velvyslance při OSN). 
Pro charakteristiku tohoto paktu je možná nejlepší použít také přímo tento materiál UNHCR, 
http://www.osn.cz/wp-content/uploads/UNHCR-Glogal_Compact_on_Refugees-CZE.pdf 
v němž stojí mj. i toto: 
- Globální kompakt o uprchlících zavádí mechanismy pro účinnější, předvídatelnější
a spravedlivější mezinárodní reakci na situace vyznačující se velkým množstvím uprchlíků. 
- Nabízí mezinárodnímu rozšiřování podpory anebo aktivace opatření pro spravedlivější 
a předvídatelnější sdílení zátěže a odpovědnosti. 
- Kompakt bude umožňovat i rozšířený přístup k přesídlení a dalším řešením v třetích zemích 
Hlavním smyslem Globálního kompaktu je v podstatě další rozvíjení takového mezinárodního režimu uprchlíků, který by vytvořil prostor pro „spravedlivější a předvídatelnější sdílení břemene a odpovědnosti“ - přeloženo, jde o relokaci uprchlíků a žadatelů o azyl do třetích zemí, o novou podobu tzv. uprchlických kvót, tentokrát v „globálních“ rozměrech. 
Jaké další návrhy, záměry a cíle tento globální kompakt např. dále obsahuje? Akční program, který podporuje opatření za účelem lepšího sdílení odpovědnosti a efektivnější spolupráce v reakci na rozsáhlé pohyby uprchlíků a řešení dlouhodobé uprchlické situace. 
Zmírnění tlaku na země, které poskytují útočiště velkému počtu uprchlíků 
Rozšíření přístupu k řešením v třetích zemích (tj. přesídlení a doplňkové způsoby přijetí) 
Poskytnutí míst k přesídlení a doplňkové způsoby přijetí v třetích zemích 
Zřízení Podpůrné skupiny pro azylové kapacity, která bude poskytovat pomoc národním orgánům s cílem posílit jednotlivé aspekty jejich azylových systémů, aby byla zajištěna jejich spravedlivost, účinnost, adaptabilita a integrita (tedy opět harmonizace azylové politiky 
na nadnárodní úrovni) 
Vypracování tříleté strategie rozšiřování přístupu k přesídlení a zlepšení dostupnosti 
a předvídatelnosti doplňkových způsobů přijímání v třetích zemích 
Globální pakt o uprchlících navíc staví návratovou politiku pouze na bázi dobrovolných repatriací, a to i pro země původu uprchlíků. A, v neposlední řadě, tento kompakt má ambici usilovat o to, aby „reakce na pohyby uprchlíků po celou dobu zohledňovaly otázky genderu, věku a různorodosti“ – což je jakási globální politická mantra, která v posledním období prostupuje všemi široce diskutovanými kontroverzními mezinárodněpolitickými dokumenty (tyto pakty, Istanbulská úmluva aj.) 
Z výše uvedených informací tak vyplývá, že text kompaktu (o uprchlících) je v mnoha ohledech v rozporu s národními zájmy ČR, v rozporu s migrační a azylovou politikou ČR, s verbálně deklarovanou vládní politikou v těchto oblastech, a také v rozporu s několika platnými usneseními Poslanecké sněmovny, zvláště pak těmito:

17. 1. (zejména body III. A V.)

"Poslanecká sněmovna

I. důrazně odmítá návrh Komise na zavedení takzvaného korekčního přidělovacího mechanismu a na něj navázané finanční sankce, jež považuje za rozporný se zásadou subsidiarity;

II. s odkazem na výše uvedené vyzývá vládu ČR, aby při projednávání reformy Dublinského nařízení na úrovni EU usilovala o vypuštění korekčního přidělovacího mechanismu z textu návrhu a v krajním případě blokovala jeho celkové přijetí;

III. zdůrazňuje, že odpovědnost za rozhodování v otázce azylu by nadále měly nést výhradně členské státy, které si v souladu se závazky plynoucími pro ně z mezinárodního a evropského práva samy stanovují podmínky pro poskytnutí mezinárodní ochrany na svém území;

IV. apeluje na vládu ČR, aby při vyjednávání v orgánech EU politicky prosazovala aplikaci jednomyslného rozhodování na úrovni Evropské rady v případě návrhu zásadních změn v oblasti azylové politiky;

V. vyjadřuje podporu navrhovaným pozitivním změnám, které budou do budoucna zabraňovat zneužívání azylových systémů členských států Evropské unie, zejména pokud jde o zabránění druhotným pohybům a o rychlejší a akceschopnější realizaci návratové politiky v případě neúspěšných žadatelů o azyl. "

24. 5. 2018 (přijato PS na návrh VEZ) – body 2, 3 i 4

„Poslanecká sněmovna

2. trvá na tom, že v oblasti legální ekonomické migrace musí být zachován status quo, tedy aby pravomoci včetně rozhodování o výběru zdrojových zemí, počtu migrantů, jejich odborné kvalifikace, možnosti odmítnutí žadatelů atd. zůstaly v kompetenci příslušných orgánů České republiky;

3. trvá na důsledném rozlišování legální ekonomické migrace, nelegální ekonomické migrace a poskytování mezinárodněprávní ochrany ohroženým osobám;

4. podporuje zahrnutí nových závazků afrických států v Marrákešské deklaraci, jež se týkají boje proti nelegální migraci, organizovanému převaděčství a pašování lidí i posilování spolupráce v oblasti návratové politiky, tj. lepší ochrana hranic, posílení policejní a soudní spolupráce, intenzivnější výměna informací, identifikace nelegálních migrantů, rychlejší vydávání náhradních cestovních dokladů atd., a podtrhuje význam brzké realizace těchto opatření;

19. 9. 2018

„Poslanecká sněmovna

…připomíná potřebu efektivního řešení nelegální migrace, zejména otázky návratu uprchlíků do země původu, boje proti pašerákům a problémům, které k nelegální migraci vedou."

Ústřední myšlenkou „uprchlického“ kompaktu je tedy – řečeno jeho newspeakem -  tzv. „sdílení odpovědnosti“ za umístění (relokaci) uprchlíků, kteří se nacházejí mimo Evropskou Unii, signatářskými státy tohoto mezinárodního dokumentu.

K tomu lze dodat snad jediné: Současná ústavní a zákonná úprava azylové 
a migrační politiky je v ČR zcela dostatečná, vyhovující a funkční.

Postavení tzv. uprchlíků (což jsou výhradně osoby v zemi původu individuálně pronásledované z politických, náboženských, rasových apod. důvodů) navíc dlouhodobě – a též zcela jasně 
a dostatečně upravuje tzv. Ženevská konvence - Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951

USA a Maďarsko již dříve odstoupily od obou výše zmíněných Globálních paktů (o bezpečné, řízené a legální migraci a o uprchlících – přičemž USA tak učinily formou přímého odstoupení od Newyorské deklarace). Pokud nechceme, aby tyto Pakty jakýmkoli způsobem generovaly riziko závaznosti a jejich právní vymahatelnosti v (a vůči) ČR, je nutné učinit na vládní úrovni totéž. Distancovat se pouze o Kompaktu o migraci a mobilitě je naprosto nedostatečné.

Nejvhodnější způsob, jak toho dosáhnout,   je odstoupení od samotné Newyorské deklarace -jak již ostatně (prostřednictvím poslance Kobzy) navrhovala  SPD na půdě Poslanecké  sněmovny v září letošního roku.

Pokud toto česká vláda neučiní, budou její řeči o boji za národní zájmy a zachování suverenity rozhodování v oblasti migrační a azylové politiky pouze falešnými a prázdnými frázemi.

Demokratické země by měly od Globálního paktu OSN odstoupit

Napsal Judith Bergman
20. prosince 2018

Překlad původního textu: Democratic Countries Should Back out of the UN Global Compact
Překlad: Helena Kolínská, Libor Popovský

EU platila zejména severoafrickým vládám celé roky za to, aby migrační toky odklonily od evropského kontinentu. Pokud jde o zastavení migrace do Evropy, tak se zdá, že toto úsilí přineslo jen minimální výsledky.

-       Globální pakt OSN stanovuje, že "sdělovací prostředky, které systematicky propagují nesnášenlivost, xenofobii, rasismus a jiné formy diskriminace vůči migrantům" by neměly být "financovány z veřejných zdrojů nebo dostávat materiální podporu".

-       Nyní je již jasné, co to znamená v praxi. OSN nedávno zakázala kanadskému zpravodajskému portálu Rebel Media účast na konferenci o přijetí Globálního migračního paktu OSN. Když zástupci Rebel Media požádali o vysvětlení, tak jim bylo řečeno, že OSN "si vyhrazuje právo odmítnout nebo zrušit akreditace reportérům médií, jejichž aktivity jsou v rozporu se zásadami Charty Organizace spojených národů, nebo médií, které tyto výsady zneužívají, své akreditace používají k nevhodným účelům nebo jednají způsobem, který není v souladu se zásadami OSN. Rozhodnutí je konečné."

-       Takové totalitní chování ze strany OSN by mělo povzbudit více států, které si stále váží demokracie, aby od Globálního migračního paktu OSN ihned odstoupily.

Götz Schmidt-Bremme, šéf Globálního fóra OSN pro migraci a rozvoj, připustil, že Globální pakt OSN pro bezpečnou, řízenou a legální migraci je "kontroverzním textem" a dodal: "Možná byly přínosy legální migrace příliš zdůrazněny a zapomněli jsme na výzvy a podcenili jsme potřeby hostujících komunit, které si především přejí, aby se migranti úspěšně integrovali." (Foto: OSN)

-       Pokračující zuřivý spor mezi EU a jejími východoevropskými členskými státy - zeměmi, jako je Maďarsko, Polsko a Česká republika – které odmítly přijmout migranty v rámci systému migračních kvót EU, se zřejmě blíží k nějakému kompromisnímu řešení. Agentura Reuters informovala, že v interním dokumentu předaném ministrům vnitra zemí EU na jejich jednání v Bruselu na začátku prosince 2018, je uvedeno, že by mohly být členské státy EU, které odmítnou hostit migranty ve svých zemích, od této povinnosti osvobozeny, pokud by místo toho prokázaly "alternativní akty solidarity"Podle diplomatů jsou tyto "alternativní akty solidarity" zřejmě evropským označením pro "placení peněz do rozpočtu EU nebo financování rozvojových projektů v Africe".

-       "V dokumentu se praví," poznamenala agentura Reuters"že Evropská unie potřebuje vhodný mechanismus, aby se vyhnula situaci, kdy by se všechny vlády EU rozhodly vyplatit z jakékoli odpovědnosti za přijímání migrantů a že jakákoliv opatření budou přijata na období osmi let."

Již v říjnu prohlásil předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani, že země EU, které odmítnou přijmout uprchlíky, by měly místo toho víc finančně přispět na projekty EU v oblasti migrace a rozvoje v Africe. "Pokud nepřijmete přemísťování uprchlíků – tak budete muset více finančně přispívat na Afriku," řekl.

"Nemůžeme nutit ostatní přijímat uprchlíky," řekl německý ministr zahraničí Heiko Maas v říjnu 2018, "ale ti, kteří tak neučiní, musí přispět jiným způsobem, například... v Africe. Každá země musí nést část naší společné odpovědnosti."

Myšlenka financovat rozvojové projekty v Africe, a tak předejít tomu, aby Afričani migrovali do Evropy, není nová. Sám Antonio Tajani ji formuloval v červenci 2017. Tehdy varoval, že Evropa "podceňuje" rozsah a závažnost migrační krize a že pokud nebudou přijata naléhavá opatření, tak evropský kontinent v příštích pěti letech zaplaví "miliony Afričanů". Dodal, že pokud tento problém nevyřešíme, dojde v Africe k exodu "biblických rozměrů, který nebude možné zastavit".

Jediným řešením jsou podle Tajaniho masivní investice do Afriky, jejichž cílem bude lidi odradit, aby se vůbec vydali na cestu:

"Populační růst, změna klimatu, desertifikace, války, hladomor v Somálsku a Súdánu. To jsou faktory, které nutí Afričany opouštět své domovy... Pokud se s tím brzy nevypořádáme, tak se na našem prahu objeví během příštích pěti let miliony lidí... Dnes se snažíme vyřešit problém několika tisíc lidí, ale musíme mít strategii pro miliony."

EU platila zejména severoafrickým vládám celé roky za to, aby migrační toky odklonily od evropského kontinentu, zejména prostřednictvím organizace Unie pro Středomoří. Pokud jde o zastavení migrace do Evropy, tak se zdá, že toto úsilí přineslo jen minimální výsledky. Nedávno, v září 2018 EU odsouhlasila, že Maroku poskytne 275 milionů amerických dolarů s cílem "zastavit nelegální migraci na kontinent". Rozsah nelegální migrace z Maroka je zřejmý ze zprávy marocké vlády, která v září 2018 oznámila, že marocké bezpečnostní orgány zmařily více než 54 000 pokusů o nelegální migraci, rozbily 74 zločineckých sítí zabývajících se pašováním lidí a obchodováním s lidmi, a zabavily pašerákům lidí více než 1 900 vozidel.

Vyhlídka na další miliony migrantů přesvědčila rostoucí počet převážně západních členských států OSN, aby z Globálního paktu o bezpečné, řízené a legální migracivycouvaly. Tato úmluva, která označuje migraci za něco, co je třeba podporovat, umožňovat a chránit, byla formálně přijata na mezivládní konferenci v marockém Marrákeši 10. – 11. prosince 2018.

Austrálie, Rakousko, Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Dominikánská republika, Maďarsko, Izrael, Itálie, Lotyšsko, Polsko, Slovensko a Švýcarsko prohlásily, že Migrační pakt OSN nepřijmou. Spojené státy se z jednání o této smlouvě stáhly již v prosinci 2017.

"Možná byly přínosy legální migrace příliš zdůrazněny a zapomněli jsme na výzvy a podcenili jsme potřeby hostujících komunit, které si především přejí, aby se migranti úspěšně integrovali," uvedl Götz Schmidt-Bremme, současný šéf Globálního fóra o migraci a rozvoji, paralelní iniciativy OSN, v němž vlády diskutují o otázkách migrace a rozvoje.

Louise Arbour, zvláštní zmocněnkyně OSN pro mezinárodní migraci v reakci na hromadné odstoupení zemí od Migračního paktu OSN řekla"Myslím, že to vrhá velmi špatné světlo na tyto účastníky jednání. Je to velké zklamání setkat se s takovým nezdarem, hned jakmile byl text smlouvy dohodnut."

Louise Arbour zdůraznila, že státy, které Migrační pakt OSN nebudou podporovat, nebudou "sklízet benefity" migrace:

"V dnešním světě existuje mnoho, mnoho zemí, které musí dovážet část svých pracovních sil... Demografický vývoj naznačuje, že pokud chtějí zachovat svůj současný ekonomický standard nebo dokonce rozvíjet svou ekonomiku, budou muset přijímat dobře vyškolené cizince, aby uspokojily požadavky svého trhu práce."

Dodala, že "podpora kultury vyloučení" je "zcela kontraproduktivní". Neřekla však, kdo a jak zajistí, aby byli tito cizinci "dobře vyškolení".

cíli č. 17 (odstavec 33 písmeno c) Globálního paktu OSN se také uvádí, že "sdělovací prostředky, které systematicky propagují nesnášenlivost, xenofobii, rasismus a jiné formy diskriminace vůči migrantům" by neměly být "financovány z veřejných zdrojů nebo dostávat materiální podporu". Současně se ale pakt snaží tvrdit, že "plně respektuje svobodu médií".

Nyní je již jasné, co to znamená v praxi - dokonce ještě předtím, než členské státy OSN tento pakt formálně přijaly. OSN nedávno zakázala kanadskému zpravodajskému portálu Rebel Media účast na konferenci o přijetí Globálního migračního paktu OSN. Když zástupci Rebel Media požádali o vysvětlení, tak jim bylo řečeno, že OSN "si vyhrazuje právo odmítnout nebo zrušit akreditace reportérům médií, jejichž aktivity jsou v rozporu se zásadami Charty Organizace spojených národů, nebo médií, které tyto výsady zneužívají, své akreditace používají k nevhodným účelům nebo jednají způsobem, který není v souladu se zásadami OSN. Rozhodnutí je konečné."

Takové totalitní chování ze strany OSN by mělo povzbudit více států, které si stále váží demokracie, aby od Globálního migračního paktu OSN ihned odstoupily.

Judith Bergman je komentátorka, právnička, politická analytička a vedoucí spolupracovnice Gatestone Institute.

Poděkování Maďarsku za odmítnutí islamizace

Vážený pane premiére, vážení členové maďarské vlády,

     Byzantský katolický patriarchát vám jménem všech upřímných občanů Česka a Slovenska děkuje, že jste se jako David postavili proti Goliášovi. Nepodepsali jste dne 17.12.2018 rafinovaný dokument OSN o tzv. uprchlících, který má stejný cíl jako pakt o migrantech, a to islamizaci.

     Je velmi smutné, že politici ČR, SR a Polska se nechali oklamat a zradili své vlastní národy. Kéž by se alespoň teď probrali a učinili radikální stop programu sebezničení.

     František Bergoglio vyhrožoval V4-ce peklem, pokud nepřijme islamizaci. Do pekla ale půjde on, jestliže nebude konat pokání ze svých zločinů, herezí a apostaze!

   Vatikán, který se aktivně angažoval v prosazení Globálního kompaktu, je podobný pastýři, který doširoka otvírá dveře ovčince vlkům. Vy naproti tomu chráníte nejenom své vlastní ovce, ale toužíte zachránit celou Evropu pro Krista a Jeho evangelium.

     Vážený pane premiére, vnímáme pravdivost Vašeho výroku: „Evropa buď bude křesťanská, anebo vůbec nebude.“ Kéž by toto pochopili všichni, kteří nesou zodpovědnost za evropské národy!

     V Kristu, 27. 12. 2018

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                    + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

Poznámka RSP: Zatím to vypadá, že vláda ČR se svými "přicmrdávači" si pochvalu vyslovenou v prezidentském vánočním poselství nezasloužila. Vzhledem k výše uvedenému by zasloužila i se svými "přicmrdávači", postavit do řady a nakopat do pozadí. Pro začátek. Pokud by to nepomohlo, tak i vykopat ze svých míst.

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473