MIMOŇ MÁ ROZPOČET, ALE ...

Z Mimoňského „království“

Říkává se: „nechval dne před večerem“. Také se říkávalo, že „dobrý konec všechno spraví“.

Letitá moudra se naplnila při posledním jednání zastupitelstva v Mimoni. V prvém případě ve smyslu rčení, ve druhém případě právě opačně – špatný konec znehodnotil i předešlé slušné a poklidné jednání. Zastupitelstvo se sešlo v počtu 15 ze sedmnácti. Tři přítomní účastníci z veřejnosti, se v průběhu rozmnožili na pět. Než se to stalo, přinesl pan Král osobně nám třem na stůl v písemné podobě všechny materiály, o kterých se jednalo. Já to nepotřeboval, protože vše bylo na stránkách města a rozpočet jako nejdůležitější jsem si přinesl sebou. Ale hodnotím tento počin kladně.

Program nebyl příliš komplikovaný a náročný. Nejdůležitějším bodem programu bylo jistě schválení rozpočtu na rok 2019. Dobře vidím i schválení rozpočtu na rok 2019 už letos, tedy bez nutnosti rozpočtového provizória. Vadilo mi, že dříve rozpočty na příští rok do konce roku měl schváleny kdekdo, i kraj, jen Mimoň schvalovala rozpočet někdy v únoru nebo i v březnu.

Zdůvodnění, že nebyly známy výsledky roku, nebyly pro mě přesvědčivé. Kvalifikovaní a zkušení lidé dovedou s velkou pravděpodobností výsledky hospodaření odhadnout a nevelké rozdíly je potom možno napravit rozpočtovými změnami, které se tak jako tak projednávají snad na každém jednání. Takže z mého pohledu plus, i když s vadou nedostatečného projednání, jak na to správně poukázal předseda finančního výboru. To samozřejmě za jeden a půl měsíce po volbách nebylo možné. Můžeme mít potom dvojí pohled: Kladný, protože se to stihlo. Záporný, protože z toho vypadli lidé a nemohli si k tomu nic říct. Ať už finanční výbor či zastupitelé. To se projevilo i při hlasování, když z 15 zastupitelů 4 nebo 5 pro rozpočet nehlasovali – vesměs se zdrželi. Chápu. Co neznám a nemohl jsem se k tomu vyjádřit, nemohu schvalovat ani být proti.

Předsedové obou hlavních výborů (finančního a kontrolního), jak se zdá pracují lépe, než v předcházejícím období, V diskuzi předseda FV poděkoval za podporu TJ Jiskra, jejíž zájmy dlouhodobě a dobře hájí. K rozpočtu poznamenal, že nové vedení města se nachází v komfortní situaci, protože předcházející vedení jim nahospodařilo 30 milionů k dobru. Také ocenil kontroverzně diskutované kroky kolem „prasečáku“. Řekl, že to bylo statečné a dobré rozhodnutí, které se do budoucna ukáže rozhodně jako výhodné. Pan Král tento názor nesdílel a diskuzi k tomu ukončil, protože se přímo netýkala projednávaného rozpočtu. Prostě: Čas ukáže, kde bylo více pravdy?!

Bylo poukázáno, že paní Krousová, která dříve opakovaně a ze všech sil prosazovala zrušení výherních automatů a nyní mlčí, když v návrhu rozpočtu je příjem z automatů přes 8 milionů. Paní Krousová mlčela i nadále.

Předseda kontrolního výboru poukázal na to, že v zápisech nejsou uvedena jména lidí, kteří se jednání účastnili a jak hlasovali. Odpověď, že jich muselo být tolik, aby usnesení bylo platné, je jaksi nejapná. Jestliže má kontrolní výbor kontrolovat i dohlížet, zda jednání probíhala v pořádku, musí být do zápisů dosazeny konkrétní osoby. To je jasné. Prý bude náprava.

Závěr jednání byl špatný až ubohý a značně pokazil celkový dojem. Předmětem byl evergreen skupiny „slušného-bydlení-kazů“ - Mimoňská komunální a. s. Jak jinak, že?

Pan Jirutka se dotázal – když bylo odvoláno představenstvo MK a. s. - zda by nemohli být zastupitelé informováni o složení nového představenstva. Žádosti bylo vyhověno. Tak jsem se 20. 12. 2018 asi v 17.20 hodin dozvěděl já, který byl členem představenstva MK a. s. s roční přestávkou 17 let a poslední smlouvu o výkonu funkce jsem podepisoval letos - v březnu 2018 - na další období, že jsem byl odvolán. Asi o dva dny dříve mi přišla obálka od MK a. s. Myslel jsem, že v ní bude sdělení o odvolání z představenstva, které jsem očekával. Bylo v ní ale jen přání veselých vánoc a šťastného nového roku. Dosud jsem si myslel, že když jste v nějaké funkci, někdo vás z ní odvolá a odvolání nejste přítomen (nikdo mě nezval a ani nevím, kdy se to konalo), že vás ten někdo písemně nebo jinak vyrozumí, že vás odvolal. To je snad normální a slušné. Bohužel se dnes řadě lidí ve funkcích slušnosti opravdu hodně nedostává. Ale dobrá. Byl jsem, slyšel jsem, to mi stačí. Jiné sdělení už nepotřebuji. Kdy odvolání proběhlo, už není důležité.

Následovalo sdělení jmen nového představenstva: pánové Janeček, Jaroš, Pitner, Plíva a paní Rašková. Poněkud groteskně působí přítomnost paní Raškové a pana Plívy, na kterého ta paní ještě nedávno opakovaně dštila oheň a síru. Jména tří členů dozorčí rady jsem si už nestihl poznamenat. Od jednoho z přítomných jsem se dozvěděl, že předsedkyní představenstva je právě paní Rašková. Ještě, že jsem seděl. Šly na mě mdloby. Mám rád humor, ale dobrý. Ne špatné vtipy. Ta paní v minulém období zřetelně nezvládala funkci předsedkyně Kontrolního výboru a bude předsedat představenstvu společnosti, o jejíž problematice nemá ani potuchy? Kdo ji navrhl? Sama sebe snad ne, i když u nás je vše možné. Pocítil jsem ihned nutnost kondolovat panu Ing. Zahrádkovi. Takový konec své dobré dlouholeté a záslužné práce si opravdu nezasloužil. K jiným členům představenstva se nevyjadřuji. 3 z nich v podstatě neznám. Poněkud legrační bylo, že když jsem vyšel po zastupitelstvu z kulturáku, přišel ke mně mladší muž, asi to byl někdo ze zastupitelů a řekl: „Proboha, co jste to dali za lidi do toho představenstva?“ Řekl jsem, že je ani moc neznám kromě pana Plívy a paní Raškové, která jako předsedkyně je na mdloby (s tím muž souhlasil), a že s tím už nemám dnes vůbec nic společného. Mladík řekl: „Právě, že já některé z nich dobře znám …“

Pokud se týká představenstva, podotýkám, že jsme od počátku dosud všichni pobírali vždy stejnou odměnu, bez ohledu na to, jestli kdo byl předseda, místopředseda nebo člen. Předseda řídil průběh jednání a s místopředsedou jako zástupci statutárního jednání podpisovali právní ujednání a dokumenty jménem MK a. s. Museli tedy mít k tomu potřebné znalosti a orientaci v problematice.

Paní Rašková by asi uměla zahájit jednání, přečíst někým, připravený program a to by bylo asi všechno. Když něco chcete řídit, musíte to znát a rozumět tomu. Paní Rašková nezná a nerozumí. Že by ji pan Král nějak napovídal, je technicky těžko proveditelné. Jedině, že by snad měl brýle jako prezidentský kandidát Drahoš. Nevím ani kdo z členů představenstva bydlí v bytu MK a. s. Já bydlím a celá léta jsem hájil zájmy stejných nájemníků, jako jsem já a myslím, že ne špatně.

Pan Jirutka se ještě dále domníval, že nové představenstvo by mělo sdělit vizi svého působení. Na to měla jako první nová předsedkyně reagovat. Mlčela. Nemá vizi? Ví vůbec, co ta práce obnáší? Sotva.

Do nastalého vakua děsivě, jak je v poslední době jejím zvykem, vstoupila paní Krousová. Prohlásila, že ano, měla by být vize i nový pan ředitel by měl mít vizi, a že MK a. s. za dlouhá léta je nikdy se žádnou vizí neseznámila. Padly i nějaké řeči o transparentnosti konání MK a. s. a podobné debility. Tomu přizvukoval z přítomné veřejnosti jeden člověk, zjevně stejně neznalý jako paní Krousová.

Na chvíli jsem se vžil do postavy MUDr. Štrosmajera ve známém seriálu a měl jsem chuť na adresu paní Krousové říci: „Tak si ke všem zločinům MK a. s. přičtěte ještě jeden. Který? Urážku na cti, vy kr… …….!“ Leč uvědomil jsem si, že už asi 5 minut vím, že nejsem členem představenstva MK a. s. a nemohu se tedy jejím jménem vyjadřovat. Tak jsem si pro sebe položil několik otázek: Umí paní Krousová číst? Trpí velmi silnou sklerózou? Nebo je na mnohem nižším stupni obecné inteligence, než jsem si myslel? Každý rok totiž zastupitelstvo, ve kterém je paní Krousová už dostatečně dlouho, bralo na vědomí a mělo l dispozici – tedy k přečtení a seznámení - výroční zprávu Mimoňské komunální a. s. Tato výroční zpráva obsahuje m. j.:

-       Úvodní slovo představenstva,

-       Profil společnosti,

-       Složení představenstva, dozorčí rady a organizační strukturu společnosti.

-       Zprávu auditora,

-       Návrh na rozdělení zisku,

-       Zprávu dozorčí rady k účetní uzávěrce,

-       Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami,

-       Základní koncepci podnikatelské činnosti společnosti (Nejmenuje se sice vize, ale je to totéž, jak průměrně inteligentní člověk pochopí).

Protože předsedkyně představenstva mlčela, musel to nějak uzavřít pan Král. Slíbil vizi a současně projevil královskou vůli MK a. s. zrušit a dát všechny byty pod město. Přeloženo do srozumitelnější mateřštiny pro nájemníky MK a. s. – „město Mimoň si hodlá na váš účet vylepšovat rozpočet“! Potřebujete vysvětlení? Kdysi jsme se bavili také o možnosti sjednocení správy bytového fondu města. Možnosti jsou dvě převedení správy všech městských bytů pod město nebo pod MK a. s. (to jsem jako výhodnější navrhoval já). První možnost je výhodnější pro město a nevýhodná pro nájemníky a druhá možnost je výhodnější pro nájemníky a nevýhodná pro město. Protože jsme nechtěli rozpočet města zatěžovat, nechali jsme to raději tak, jak to je to dosud.

Správa městského bytového fondu je transparentní pod MK a. s. a pod správou města nikoli. Kdo tvrdí opak, neví, o čem mluví. Je to jednoduché. Správa bytů MK a. s. je oddělená od rozpočtu města. Peníze z nájmů jsou příjmy MK a. s. a jsou vydávány zase zpět do oprav, údržby, rekonstrukcí bytových domů. Je to v podstatě jediná činnost MK a. s. Je potom jednoduché zjistit, jaké jsou příjmy a jaké výdaje a na jaké domy a akce i v jakém množství byly finance použity.

Pokud je správa bytů prováděna městem, jdou peníze z nájmů do příjmů v rozpočtu města. Příjmy jsou užívány na všechno, co je třeba, takže část peněz z nájmů může jít např. do oprav chodníků a jiné komunikace, vybavení městského úřadu, na sedačky do kina a jinam. Když se podíváte do právě schváleného rozpočtu města na rok 2019, zjistíte, že příjmy z bytového hospodářství jsou plánovány ve výši 18,33 milionů Kč. Když se pokusíte zjistit, kolik se z toho vrací do bytových domů, dostanete se k nějakým 5, 5 milionu Kč. Rozdíl? Necelých 13 milionů? Jistě zanedbatelná část z nájmů v městských bytech, že?

Hospodaření s byty oddělené od městského rozpočtu je daleko průhlednější a lze v něm mnohem snáze všechno dohledat, než v neprůhledném hospodaření s byty městem, když příjmy z nájmů se rozplynou v rozpočtu a nelze přesně zjistit jak a kam.

Takže: než někdo bude hodnotit správu bytů a potřebné kroky ke zlepšení, měli by si někteří nejdříve silně zatřást s hlavou ve smyslu návodu na některých lécích „před použitím zatřepat“.

V Mimoni 21. 12. 2018, Miroslav Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473