PŘED SHROMÁŽDĚNÍM PODDANÝCH V MIMONI

Před shromážděním poddaných zastupitelů - "královského dvora"?

Před několika dny nás navštívila čtyřicetiletá dcera nežijící v Mimoni se slovy, že přijela navštívit naše království. To vzápětí zdůvodnila slovy: máte krále, tak nejste obec, ale království. Ani netušila, jak trefné to bylo.

Vzápětí mě napadlo, že by se do jednacího řádu, který upravuje některé konkrétní věci vedle Zákona o obcích a bude ho schvalovat zastupitelstvo 22. 11. 2018, mohlo včlenit, že poddaní zastupitelé budou oslovovat starostu Krále „vaše veličenstvo“ místo "pane starosto".

V minulém období byl jakýmsi (v rámci možností se snažil) strážcem správnosti, smysluplnosti textu a češtiny pan Ing. Ráček. Jenže dnes je v radě, takže si myslím, že tuto pozici opustí nebo už opustil. Napadlo mě, že než to zjistíme spolehlivě, mohl by ho zastoupit nezávislý a nestranný regionální tisk. Což se tímto snažím učinit. Tedy k jednání samotnému:

Bod č. 2 – Volba orgánů – se bude do budoucna v programu vyskytovat asi vzácně. Nový návrh jednacího řádu pomíjí návrhovou komisi (usnesení bude navrhovat řídící jednání, žádná komise), takže se bude vlastně zběžně jen jmenovat zapisovatel(ka) a schvalovat ověřovatelé zápisu.

Pro toto jednání to ještě neplatí, to se bude muset řídit ještě starým jednacím řádem, tedy i s návrhovou komisí.

Jednací řád je jistě důležitý, tak několik slov k návrhu:

Není uveden ani zpracovatel ani navrhovatel, jak předpokládá starý i nový jednací řád.

Hned v úvodu je špatně uvedena platnost od 1. 11. 2018. To dost dobře nejde. Návrh se schvaluje 22. 11. 2018 a nové zastupitelstvo už jednalo 1. 11. 2018, a to mohlo jedině podle v té době platného jednacího řádu. Pravděpodobně se ale jedná o překlep, protože v závěru JŘ je uvedeno, že „nabývá účinnosti od 1. 12. 2018.“

Nehodnotím slohovou nebo češtinářskou úpravu, ta bývá u podobných dokumentů obvykle kostrbatá. V čl. 6, odst. 7. nám vypadlo „a“ v posledním řádku „za ukončené“.

Jako řadový občan se zájmem o dění ve městě mu také rád rozumím. Pro mě je třeba v návrhu nesrozumitelné „cloudové úložiště“, ale zeptám se, jistě mi to někdo vysvětlí.

Jinak nový návrh nepřináší překvapivé novinky nebo zásadní změny, snad kromě deklarování záměru zastupitelstva konat obvykle měsíčně, což je i pro mě příznivá změna, ale chápu, že pro část zastupitelů – poddaných asi ne příliš vítaná.

Po zkušenosti z minulého jednání bych doporučil někam vsunout větu, že starosta má stejná práva a povinnosti jako ostatní zastupitelé, není jim v tomto směru nikterak nadřazen a nemá žádná privilegia.

Zápis z jednání kontrolního výboru jsem žádný nenašel. Pravděpodobně se výbor ještě nesešel, ale potom bych to nedával do programu. Od ustavení uplynuly pouze tři týdny, takže se nic neděje.

Zápis z finančního výboru mě překvapil tím, že ve výboru zasedl pan Kaiser, přestože v podivných (za sebe bych řekl i neplatných) volbách minule – 1. 11. 2018 – nebyl zvolen. Zápis neměl chybu.

Poněkud mě překvapila „zpráva o kontrole plnění usnesení“ – předkladatel pan Král (bod 11.), resp. její utajenost před veřejností. Návrh usnesení viz příloha. Důvodová zpráva viz příloha a jinak nic. Asi jsou obě přílohy PŘÍSNĚ TAJNÉ.

Nutně se musím vyjádřit k bodu 12. „Aktuální informace – Mimoňská komunální a. s.“

Hned první věta důvodové zprávy není pravda. Fáma, že dal pan ředitel výpověď, někde vznikla, drbny a drbani ji roznášeli po městě. Od nich to přinesla moje žena. Nevím, zda to bylo 5. 11. 2018. Ale pravda a skutečnost je tato:

30. 10. 2018 na řádném jednání představenstva Mimoňské komunální a. s. pan ředitel Ing. Zahrádka požádal o ukončení pracovního poměru dohodou k 31. 12. 2018. Představenstvo, jako statutární orgán MK a. s. jeho žádost po diskuzi a zvážení přijalo. Každý, kdo má minimální znalosti z pracovního práva ví, že v případě schválení dohody končí pracovní poměr datem uvedeným v žádosti.

Ukončení pracovního poměru výpovědí je jistě možné. Potom následuje výpovědní lhůta, ale nic takového se nestalo. Pan ředitel projevil v diskuzi zájem o řádné a plynulé předání funkce a k tomu slíbil, že bude nápomocen, jak dlouho bude potřeba.

Dohodu o prodloužení data ukončení pracovního poměru dohodou může s panem ředitelem projednat zase jen statutární orgán - představenstvo, nikoli starosta s místostarostkou. Připouštím, že pan ředitel mohl tímto způsobem projevit dobrou vůli, podobně jak to učinil na jednání představenstva. Taková dohoda jako projev dobré vůle bez jakýchkoli nároků je ovšem pouze v rovině morální a mravní a nemá žádný právní podklad. Tolik k uvedení věcí na pravou míru.

Pokud se týká dalšího postupu, včetně navrhovaného usnesení – vytvoření komise pro výběr nového ředitele ze členů zastupitelstva mimo zastupitele za ANO, považuji ho za naprostý nesmysl. Na první pohled se může i jednat o pokus zastupitelů za ANO – hnutí, které se spojenci obsadilo všechny funkce, aniž umožnili jiným subjektům být třeba jen členy výborů – vyhnout se zodpovědnosti v úkolu, který rozhodně nebude jednoduchý. Sehnat někoho, kdo bude vykonávat tuto funkci tak kvalitně a v rozsahu, jako Ing. Zahrádka, bude jistě problém a za 38 tisíc hrubého měsíčně to asi nepůjde. Podle mého názoru by měl být bod z programu jednání 22. 11. 2018 vyřazen.

Tuto domněnku posiluje naznačený postup, který deklaruje, že valná hromada i představenstvo společnosti budou akceptovat výběr, který komise provede. Logický závěr z toho je, že bude-li špatný ředitel – může za to komise. My (valná hromada – představenstvo) jsme to jen akceptovali. Z pohledu zákona je to samozřejmě jinak. Odpovědnost je na statutárním orgánu. Proto o vypsání výběrového řízení na nového ředitele bude rozhodovat nové představenstvo a jmenovat do funkce ho bude také nové představenstvo. Jestli si k tomu nové představenstvo vytvoří nějakou komisi, několik komisí nebo odbornou skupinu lidí znalých obchodního zákoníku a základů činnosti podnikatelských subjektů, je jeho rozhodnutí a jeho postup a nelze tím rozhodně zatěžovat, případně svalovat odpovědnost na zastupitelstvo nebo jeho část.

Prostě je to tak: statutárním orgánem společnosti Mimoňská komunální a. s. je představenstvo. Představenstvo MK a. s. musí vyhlásit výběrové řízení na místo ředitele MK a. s. Představenstvo MK a. s. musí ředitele vybrat (jako rozhoduje a vybírá i v jiných výběrových řízeních) a jmenovat ho. Je to práce představenstva a jeho odpovědnost!

Kdybych byl na místě kteréhokoli zastupitele z navrhovaných do této komise, rozhodně bych to odmítl, jednak pro výše uvedené, druhak nejsem přesvědčen o odborné způsobilosti některých (tří až čtyř) z navrhovaných členů komise k takovému úkolu.

Miroslav Starý, občan Mimoně a dnes, 21. 11. 2018, ještě člen představenstva MK a. s.

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473