NEMAJÍ SOUDCI DOST PRÁCE?

Paměť národa zřejmě značně ochabuje, jsouce ubíjena denně zejména z televize řadou demagogií, nesmyslů a lží. Nebo si to aspoň televizní redaktoři v žoldu protinárodních sil myslí. Proto je třeba připomenout jisté okolnosti námi už publikované:

A tak uvádíme opis pokynu federálního ministra vnitra z 2. dubna 1990 nařizující vyřazení materiálů týkajících se prezidenta a vybraných osob z evidence a jejich zvláštní uložení a zapečetění.

JUDr. Richard SACHER

V Praze dne 2. dubna 1990

Č. j. ……………

„Razítko SPRÁVY MINISTERSTVA VNITRA“ (s datem 2. IV. 1990 a číslem jednacím)

P o k y n

Federálního ministra vnitra k zajištění ochrany údajů v evidenci statisticko evidenčního odboru vnitřní organizační správy federálního ministerstva vnitra.

V zájmu zajištění stability politického vývoje nařizuji s okamžitou platností:

1. Vyjmout z ústřední evidence SEO VOS FMV evidenční karty, které se týkají

  1. prezidenta republiky, (t. č. Václava Havla – pozn. RSP)
  2. členů federální vlády, vlády České republiky a vlády Slovenské republiky,
  3. poslanců Federálního shromáždění,
  4. poslanců České národní rady, Slovenské národní rady a předáků politických stran.

2. Vyjmout archivní materiály uložené v operativním archivu SEO VOS FMV, které se vztahují k výše uvedeným osobám.

3. Vložit registrační protokoly do plechových obalů a tyto zapečetit. Změny v registraci řešit náhradním způsobem s využitím lístkovnice a na počítači.

4. Evidenční karty, archivní materiály a registrační protokoly vložit do zvláštního fondu SEO VOS FMV.

5. Okamžitě signalizovat ministru vnitra ČSFR všechny případy, kdy lustrace směřuje do okruhu osob uvedených v bodu 1 tohoto pokynu.

Ministr vnitra ČSFR

„Sacher“ (podpis)

Z pokynu citujeme zejména následující úvodní větu: „V zájmu zajištění stability politického vývoje nařizuji s okamžitou platností:“

Tuto větu citujeme z důvodu, že dnes zřejmě zájem na stabilitě politického vývoje v naší zemi pominul. Jinak by bylo možno také uvést, že jisté síly – lidé a jejich skupiny – mají zájem na nestabilitě. To asi napadne každého, jestliže se stále víří humbuk kolem na politickou objednávku vykonstruovaného stíhání člověka, kterým byl pověřen sestavením vlády. A ve výše uvedené souvislosti řešení zda byl v nějaké formě svázán se státní bezpečností minulého režimu.

Každý soudný člověk snad pochopí, že seznamy spolupracovníků STB, z nichž byla poměrně značná část vyřazena, nemají jako materiál prakticky žádnou hodnotu a snahy o postihování pozůstalých s odkazem na jejich torzo, jestliže se to právě hodí, by se mohly hodnotit jako poškozování práv pochybně vybraných některých občanů na úkor jiných občanů. A opírat cokoli o jakékoli neúplné seznamy je poněkud debilní.

Vedle materiálů vyřazených výše uvedeným pokynem ministra Sachera byla vyřazena a ukončena celá řada dalších. V souvislosti s prezidentskými volbami jsme zmínili pana Horáčka s krycím jménem „Sázkař“ (vyřazen v listopadu 1989) nebo třeba Jiří Bartoška s krycím jménem „Narcis“ (vyřazen v prosinci 1989).

Mají snad naše soudy nedostatek práce, že se musí zabývat takovými nesmysly? To ovšem jsou-li skutečně nezávislé, a pokud nepracují na politickou objednávku nebo za „Jidášovy“ stříbrné.

V Mimoni 20. 2. 2018, Miroslav Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473