V ROCE 2018 NÁS ČEKÁ...

V NOVÉM ROCE 2018 SI PŘIPOMENEME, ale …   

     V příštím roce si naše země připomene (!) pro obyvatele české a slovenské národnosti významnou historickou událost, ke které došlo v roce 1918. Tedy před sto lety. V době totálního rozpadu států poražených agresorů I. světové války Rakouska-Uherska a Německa vzniká mezinárodně uznaná republika Československá. Ústava nového státu zaručovala rovnoprávnost všech národností v ní žijících bez rozdílu, včetně občanů národnosti Německé, Maďarské či Rusínské. Češi a Slováci přestali být ve své vlastní zemi občany druhém kategorie, tak jak tomu bylo za Rakouska -  Uherska. Toto je událost, kterou by si měli občané za vydatné podpory a pomoci státní správy, institucí a českých společenských organizací a spolků připomínat všichni občané České republiky. Vzhledem k intenzivním tlakům z Německa, Rakouska a Maďarska v současné době vedeným prostřednictvím tzv. vlasteneckých krajanských spolků, nebýt vzniku Československa nebyla by dnes ani Česká republika. Je politování hodné, že tyto zahraniční spolky mají i oporu uvnitř našeho státu a jejich čelný představitel se dokonce stal členem vlády ČR. Bývalý ministr kultury Herman je hlavním představitelem takového německého, naší zemi a našim národním zájmům nepřátelského spolku na území ČR. Je to spolek Ackermann Gemeinde – názorová součást Sudetoněmeckého landsmanšaftu. Lidé z těchto spolků se nesmířili a nikdy nesmíří s výsledky II. světové války, ve které byly jejich země na hlavu poraženy i s jejich záměry zcela vyhubit Čechy, Slováky, Poláky, Rusy a ostatní slovanské národy. Jejich vůle k uskutečnění tohoto obludného záměru je dokázána zločiny jakých se dopustily na židovském obyvatelstvu Evropy.

     Zmíněné zahraniční spolky působící na našem území prostřednictvím svých vedoucích osob a za podpory našich vlastních lidí razí ideu ve smyslu: „odstranit dosavadní definice a historické náhledy“. Pod záminkou o „snahu“ k usmíření hovoří o jiném náhledu na naši historii, pohledem jinou optikou a podobně.

     A to je právě ten případ přehnaného připomínání takového spolku jako byl Nordböhmische Exkursion – Club za použití tak drzého vyjádření jako: „...„bývalé „sudety“ postižené vyhnáním původního obyvatelstva“. Očividná snaha zastínit dotčenou aktivitou naše slavné výročí je více než zřejmá včetně zákeřného působení na školní mládež. Jedni z nejzaslepenějších podporovatelů hitlerovského nacistického Německa byli právě Němci z československého pohraničí a byli po prohrané válce, kterou nás chtěli vyvraždit, po právu a z rozhodnutí vítězných mocností II. světové války z československého pohraničí odsunuti!

     Podpora takových aktivit a takové práce „vlastivědného“ spolku Vlastivědný spolek Českolipska je nepřijatelná. Je na místě položit si otázku: „Jak a v jaké finanční výši jsou podporovány skutečně vlastenecké organizace.“

Zbyněk Cincibus – místopředseda Národní rady KČP

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473