UŽ JE TO TADY!!!

Jak jsme už upozorňovali, po kauze „Valderode“, přichází další - Lichtensteini chtějí vrátit majetky…

(Jak jsme uvedli v našich článcích, požadují Lichtensteinové u 26 soudů v ČR vrácení majetků v celkové hodnotě 1,5 bilionu, t. j. 1500 miliard, Kč – pozn. RSP)

Rod Lichtensteinů v Českých zemích

Současné restituční spory mají svou historii. Neměli bychom na ni zapomínat.

Pan Posselt se nedávno podílel na oslavách pana H. A. Lichtensteina, který by měl podle něj obdržet i nějakou evropskou cenu, třeba cenu Karla IV. Zmínil se i o tom, jak je významná historie Lichtensteinského rodu ve střední Evropě (včetně českých zemí). Lituji, že to hodnocení pan Posselt nekonkretizoval, nepřiblížil. Učiníme to za něj:

Historicky nejvýznamnější představitel rodu, rakouský šlechtic Karel Lichtenstein, vstoupil do našich dějin po nešťastné bitvě na Bílé hoře (8. 11. 1620). Po nezdařeném boji českých stavů proti bezohlednému útlaku ze strany habsburského panovníka, císaře Ferdinanda II., pověřen násilnou správou šlechtického majetku v Čechách. Stal se císařským místodržitelem a vůdcem násilné rekatolizace v české zemi. Na Moravě získal tuto funkci od vítězného panovníka kardinál František Dietrichstein. Vítězný Ferdinand II. se rebelům a celému českému království krutě za povstání pomstil. A oba správcové jako představitelé vítězné moci mu v tom vydatně pomáhali. Slavnostně a bezohledně se zúčastnili nelidsky kruté popravy vůdců povstání na Staroměstském náměstí nešťastného dne 21. června 1921. Byla to tragédie národa. Oni však byli nejvýš spokojeni. Získali příležitost neobyčejně se obohatit. Z pověření panovníka organizovali loupežné konfiskace majetku domácí protestantské šlechty. Zabavená panství si sami ponechávali nebo jimi obdarovávali hejna cizinců a válečných dobrodruhů. Rozsah konfiskací byl nevídaný. Dvě třetiny domácí půdy padly do cizích rukou. Sám Lichtenstein získal mnohé statky, např. Lednice a Valtice na jižní Moravě, Krnovsko a Opavsko na severu. Rozsah takto získaných panství na našem území byl mnohonásobně větší než vlastní území jeho rodného Lichtensteinska s hlavním městem Vaduzem na pravém břehu Rýna. Náboženská svoboda byla zrušena, kdo nepřestoupil na katolickou víru, musel odejít ze země. Vypovězeni byli nekatoličtí kněží, učitelé, vzdělaná vrstva národa. Odejít musel i Jan Amos Komenský. Němčina se stala úředním jazykem. Dalimilova kronika byla veřejně katem spálena. Nastal konec samostatnosti české a na dlouho, až do slavného obrození, i konec národa českého. Před druhou světovou válkou patřil Lichtensteinský rod k antičeskoslovenské německé menšině, která přispěla k zničení demokratické republiky. Po válce a vítězství nad fašismem r. 1945 byla Lichtensteinská panství podle Postupimských a Pařížských dohod postátněna. Dnes by je chtěli příslušníci rodu zase restituovat.

Pan Posselt by měl ve svých projevech lépe znát historii. A restituční spory by měly dát vítězství spravedlnosti a lidskosti. Nikoli bezohlednému nepřátelskému uchvatitelství.

Stanislava Kučerová

Lichtenštejnové chtějí zpět pozemky. Mají na ně právo, připouští soud.

Kristýna Vondřichová, 19. 11. 2019

Knížecí rod Lichtenštejnů požaduje od Česka navrácení majetku, o který ho v 50. letech připravily tzv. Benešovy dekrety. Ty se měly vztahovat pouze na majetek Němců, rod Lichtenštejnů se ale k německé národnosti nikdy nehlásil a o svůj majetek se přihlásil soudní cestou. Mezi pozemky, kterých se žaloba týkala, je i Lednicko-valtický areál.

V úterý 19. listopadu krajský soud zatím nepravomocně přislíbil Lichtenštejnům zhruba desetihektarový pozemek kousek od Plumlova na Prostějovsku, který zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových požadovali po katastrálním úřadu přepsat na stát. Katastrální úřad odmítl a soud jeho rozhodnutí posvětil. 

I když je verdikt zatím nepravomocný, do budoucna může přinést řadu problémů s majetky, o které rod Lichtenštejnů připravily Benešovy dekrety.

Problém tkví také v tom, že po celá desetiletí nikdo neaktualizoval záznamy v katastru nemovitostí. U řady pozemků je tak stále oficiálním majitelem například císař František Josef I. Stát navíc u většiny zabavených pozemků ani není zapsán jako oficiální vlastník.

3 sternberk

Původním majitelům vrátili desítky zámků! Příklad dává Šternberk (na snímnku)

Již v prosinci roku 2018 podala Nadace knížete z Lichtenštejna žaloby k 26 českým soudům a požadovala navrácení rodového majetku Lichtenštejnů. Jednalo se o lesy i parcely, které se nyní nachází v majetku univerzit, nebo na nich stojí část dopravní infrastruktury. Takto využitých pozemků se rod Lichtenštejnů nakonec vzdal, stejně jako zámku Břeclav. 

"Žaloby se dotýkají pouze nemovitostí, u kterých je v katastru nemovitostí uveden coby vlastník stát. Těch nemovitostí, které dnes patří třetím stranám jako krajům, obcím, univerzitám, neziskovým organizacím nebo soukromým osobám, se žaloby nedotýkají. Stejně se žaloby netýkají těch pozemků, kterých sice neoprávněně užívá stát, ale dnes je na nich dálniční infrastruktura," uvádí v tiskové zprávě mluvčí Nadace knížete z Lichtenštejna Michal Růžička.

Růžička zároveň uvádí, že žaloby navazovaly na předžalobní výzvy, kterými na počátku prosince 2018 vyzývaly české státní instituce k vydání neoprávněně nabytých pozemků. K žalobám se nadace uchýlila proto, že 31. prosinec 2018 stanovil český Občanský zákoník jako poslední den, kdy je možné soudně vymáhat nezákonně zabavený majetek.

"Spory o určení vlastnictví, které se týkaly nemovitostí ve středních Čechách, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových pravomocně vyhrál, a to i u Nejvyššího soudu. V současné době probíhá řízení před Ústavním soudem. Soudní jednání o žalobách podaných zástupci Lichtenštejnska zatím nebyla zahájena," upřesňuje referentka vztahů k veřejnosti ÚZSVM Michaela Tesařová.

Zpět do rukou Lichtenštejnů by mohly v případě, že bude rozhodnutí soudu zpravomocněno a dojde tak k "prolomení" Benešových dekretů, připadnout historicky i turisticky významné areály ve Valticích a Lednici, hrad Moravský Šternberk a zámky Bučovice a Velké Losiny.

3 lednice

Zámek Lednice-

Také např. zámek Olešná. Ze zámku je ruina. Uvnitř zbylo pár pokladů...

Případný úspěch v žalobě a vrácení pozemků by mohl odstartovat další podobné žaloby od dalších šlechtických rodů, které byly "poškozeny" obdobným způsobem.

Historici se ale případného vrácení pozemků neobávají. Připomínají, jak jsou Lichtenštejnové zvyklí pečovat o své historické "poklady" a není se tak důvod obávat, že by hrady a zámky chátraly nebo snad byly zničeny.

"V případě, že by jejich majetky byly vráceny, tak si myslím, že by se k tomu Lichtenštejni postavili jako ke všem svým majetkům. Takže by se starali vzorně," řekla k tématu už dříve kastelánka zámku Lednice Ivana Holásková. Za pravdu jí dává i kastelán sousedních Valtic.

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473