SVĚDECTVÍ E. ZOLY

emile-zola

„Já, níže podepsaný, kdysi velmistr Stolce a současně někdejší velekněz a zakladatel zednářské lóže v Egyptě, prohlašuji tímto listem, že jsem třicet let členem zednářské sekty a dvanáct let velmistrem tohoto řádu, a měl jsem dost času, abych od základu poznal přesné záměry a poslání tohoto řádu. Svobodní zednáři se vydávají čistě za filantropickou a liberální instituci, které jde údajně o pravdu a pokrok morálky a jejímž předmětem pozornosti je věda, umění a dobročinnost. Předstírá jistotu, že se chová se stejnou tolerancí vůči rozličným náboženským vyznáním a že o otázkách náboženství a politiky se na jejích zasedáních absolutně nediskutuje.Mimoto předstírá, že zednářství není náboženskou sektou, nýbrž chrámem spravedlnosti, milosrdenství a blíženecké lásky. Já v protikladu k tomu prohlašuji, že zednářství vůbec není to, za co se vydává. Nic z toho, co se v jeho zákonech a rituálech vyskytuje jako dobro, nesouhlasí se skutečností.

Řeč o zdánlivě praktikovaných ctnostech jako spravedlnost, milosrdenství a láska, jak v lóžích, tak v srdcích zednářů je pouhý žvást, neboť tyto ctnosti zde nejsou k nalezení, jsou zednářům zcela cizí, až na určité výjimky a vůbec se neuvádějí do praxe. Pravda nemá ve svobodném zednářství vůbec místo. Zdůrazňuji, že Svobodné zednářství je sekta, která má za cíl zničit náboženství, aby sama zaujala jejich místo a vrátila svět do modlářství.

Dnes, když jsem třicet let žil v tomto bludu, jsem o tom dokonale přesvědčen, neboť jsem poznal, k čemu byl systém Svobodného zednářství vytvořen, protože sám jsem toto učení šířil a přiváděl jsem druhé k tomu, aby je rovněž šířili. A tak mě velké řady lidí následovaly na cestě bludu, čehož upřímně a velmi lituju. Když mě nyní Bůh osvítil, uvědomuji si celé zlo, jež jsem způsobil. Proto se zříkám Svobodného zednářství a ruším svou solidaritu s ním a před Církví lítostivě odvolávám své bludy. Prosím Boha o odpuštění za všechno zlo, co jsem způsobil svým příkladem v době, kdy jsem patřil k řádu Svobodných zednářů a prosím za odpuštění našeho nejvyššího pastýře Jeho svatost Papeže Lva XIII. i všechny, které jsem zatáhl do bludu.

V Římě 18. dubna 1896 E. Zola”

Emil Zola zemřel šest let po tomto svědectví za velmi podivných a podezřelých okolností.

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473